3 молитвы преподобному Силуану Афонскому

Молитвы преподобному Силуану Афонскому

Тропарь, глас 2 *

Серафи́мския любве́ ко Го́споду пла́менный ревни́телю,/ и Иереми́и, о наро́де пла́чущему,/ усе́рдный подража́телю,/ всеблаже́нне о́тче Силуа́не,/ ты зо́ву Ма́тере Го́спода сил вне́мляй,/ зми́я грехо́внаго мужему́дренно изрыгну́л еси́,/ и в го́ру Афо́нскую от суеты́ ми́ра удали́лся еси́,/ иде́же в труде́х и моли́твах со слеза́ми/ благода́ть Свята́го Ду́ха оби́льно стяжа́в,/ е́юже сердца́ на́ша воспламени́/ и с тобо́ю уми́льно взыва́ти укрепи́:/ Го́споди мой, Жи́зне моя́ и Ра́досте Свята́я,// спаси́ мир и нас от вся́ких лю́тых.

Перевод: Серафимской любви ко Господу пламенный ревнитель, и Иеремии, о народе плачущем, усердный подражатель, всеблаженный отче Силуан, ты, внимая зову Матери Господа сил, змея греховного с благоразумным мужеством изверг, и на гору Афонскую от суеты мира удалился, где в трудах и молитвах со слезами стяжал обильно благодать Святого Духа, ею же сердца наши воспламени и с тобой смиренно взывать укрепи:« Господь мой, Жизнь моя и Радость Святая, спаси мир и нас от всяких бедствий».

Кондак, глас 2 *

Смиренному́дрия испове́дниче преди́вный,/ и человеколю́бия Ду́хом Святы́м согрева́емая добро́то,/ Бо́гу возлю́бленне Силуа́не,/ о по́двизе твое́м Це́рковь Росси́йская ра́дуется,/ и́ноцы же Горы́ Афо́нския и вси христиа́нстии лю́дие,/ веселя́щеся, сыно́внею любо́вию к Бо́гу устремля́ются./ Его́же моли́ о нас, равноа́нгельне богове́дче,// во е́же спасти́ся нам, в горе́нии любве́ тебе́ подража́ющим.

Перевод: Удивительный исповедник смиренномудрия и человеколюбия, Духом Святым согреваемая красота, возлюбленный Богом Силуан, о подвиге твоем Церковь Российская радуется, монахи же горы Афонской и все христиане, радуясь, сыновней любовью к Богу устремляются. Его же моли о нас, равноангельный Боговедец, о спасении нашем, в горении любви тебе подражающих.

Молитва 1-я *

О, преди́вный уго́дниче Бо́жий, о́тче Силуа́не! По благода́ти, тебе́ от Бо́га да́нней, сле́зно моли́тися о всей вселе́нней, ме́ртвых, живы́х и гряду́щих, не премолчи́ за нас ко Го́споду, к тебе́ усе́рдно припа́дающих и твоего́ предста́тельства уми́льно прося́щих. Подви́гни, о всеблаже́нне, на моли́тву усе́рдную Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, Преблагослове́нную Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, чу́дно призва́вшую тя бы́ти ве́рна де́лателя в Ея́ земне́м вертогра́де, иде́же избра́нницы Бо́жии о гресе́х на́ших ми́лостива и долготерпели́ва бы́ти Бо́га умоля́ют, во е́же не помяну́ти непра́вд и беззако́ний на́ших, но, по неизрече́нней бла́гости Го́спода на́шего Иису́са Христа́, уще́дрити и спасти́ нас по вели́цей Его́ ми́лости. Ей, уго́дниче Бо́жий, с Преблагослове́нною Влады́чицею ми́ра, Святе́йшею Игу́мениею, и святы́ми подви́жники Ея́ земна́го жре́бия, испроси́ у святы́х Святе́йшаго Сло́ва Святе́й Горе́ Афо́нстей и боголюби́вым пустынножи́телем ея́ от всех бед и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися, да А́нгелы святы́ми от зол избавля́еми и Ду́хом Святы́м в ве́ре и братолю́бии укрепля́еми, до сконча́ния ве́ка о Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви моли́твы творя́т и всем спаси́тельный путь указу́ют, да Це́рковь земна́я и Небе́сная непреста́нно славосло́вит Творца́ и Отца́ Све́тов, просвеща́ющи и освяща́ющи мир в ве́чней пра́вде и бла́гости Бо́жией. Наро́дом всего́ ми́ра испроси́ благоде́нственнаго и ми́рнаго жития́, ду́ха смиренному́дрия и братолю́бия, добронра́вия и спасе́ния, ду́ха стра́ха Бо́жия, да не зло́ба и беззако́ние ожесточа́ют сердца́ людска́я, жела́юще истреби́ти любо́вь Бо́жию в челове́цех и низве́ргнути их в богопроти́вныя вражду́ и братоуби́йства, но в си́ле Боже́ственныя любве́ и пра́вды, я́коже на Небеси́, и на земли́ да святи́тся и́мя Бо́жие, да бу́дет во́ля Его́ свята́я в челове́цех и да воцари́тся мир и Ца́рствие Бо́жие на земли́. Та́кожде и земно́му оте́честву твоему́, земли́ Росси́йстей, испроси́, уго́дниче Бо́жий, вожделе́ннаго ми́ра и Небе́снаго благослове́ния, во е́же, всемо́щным омофо́ром Ма́тере Бо́жия покрыва́ему, изба́витися ему́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни и от всех враг ви́димых и неви́димых, и та́ко же бы́ти ему́ до сконча́ния ве́ка святе́йшему до́му Преблагослове́нныя Богоро́дицы, Креста́ Животворя́щаго си́лою, и в любви́ Бо́жией неоскудева́ему утверди́тися. Нам же всем, во тьму грехо́в погружа́емым, и покая́ния те́пла, ниже́ стра́ха Бо́жия не иму́щим, и си́це безме́рно лю́бящаго нас Го́спода непреста́нно оскорбля́ющим, испроси́, о всеблаже́нне, у Всеще́драго Бо́га на́шего, да Свое́ю всеси́льною благода́тию Боже́ственне посети́т и оживотвори́т ду́ши на́ша и вся́ку зло́бу и го́рдость жите́йскую, уны́ние и нераде́ние в сердца́х на́ших да упраздни́т. Еще́ мо́лимся, о е́же и нам, благода́тию Всесвята́го Ду́ха укрепля́емым и любо́вию Бо́жиею согрева́емым, в человеколю́бии и братолю́бии, смиренному́дрии и моли́твеннем сраспина́нии друг за дру́га и за всех, в пра́вде Бо́жией утверди́тися, и в благода́тней любви́ Бо́жией благонра́вно укрепи́тися, и сынолю́бне Тому́ прибли́житися. Да та́ко, творя́ще Его́ всесвяту́ю во́лю, во вся́ком благоче́стии и чистоте́, вре́меннаго жития́ путь непосты́дно пре́йдем и со все́ми святы́ми Небе́снаго Ца́рствия и Его́ А́гнчаго бра́ка сподо́бимся. Ему́же от всех земны́х и Небе́сных да бу́дет сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, преди́вный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче Силуа́не, святы́я горы́ Афо́нския но́вый свети́льниче, Пресвято́ю Богоро́дицею возлю́бленный и бы́ти ве́рным де́лателем в Ея́ земне́м вертогра́де призва́нный, со умиле́нием ны́не преклоня́ем коле́на серде́ц на́ших и взыва́ем ти: принеси́ моли́тву на́шу к Всеми́лостивому Бо́гу и испроси́ вся, я́же на по́льзу душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду несумне́нну, любо́вь нелицеме́рну, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих и боле́знех терпе́ние, во благоче́стии преспе́яние, в моли́твах усе́рдие; приими́ смире́нное моле́ние на́ше, согре́й нас дыха́нием любве́ твоея́, озари́ нас све́том дарова́нныя тебе́ благода́ти и бу́ди о нас хода́тай ко Го́споду, проле́й к Нему́ моли́тву твою́, да ути́шит бу́рю страсте́й на́ших и хла́дная сердца́ на́ша огне́м Боже́ственныя любве́ своея́ да согре́ет и та́ко сподо́бит нас те́плое покая́ние со слеза́ми Ему́ приноси́ти, труды́ же и ско́рби жития́ сего́ терпели́во, безро́потно и со благодаре́нием понести́, и в час исхо́да на́шего от земна́го жития́, бе́здну грехо́в на́ших в мо́ри милосе́рдия Своего́ да погрузи́т и нас поми́лует ра́ди Своея́ неизрече́нныя любве́ к ро́ду челове́ческому и да сподо́бит в Ца́рствии Небе́снем наслажда́тися Его́ Боже́ственною любо́вию ку́пно с тобо́ю и все́ми святы́ми, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

День памяти 11/24 сентября

Простой монах из русской обители на Афоне. Сподобился глубокого покаянного чувства, молитвы за Россию и весь мир. Преподобному Силуану молятся о даровании смирения и любви ко всем людям, о помощи в иноческом делании, о просвещении народов светом истинной веры.

Молитвы Силуану Афонскому

24 сентября — День памяти преподобного Силуана Афонского.

Преподобный Силуан Афонский, (в миру Семён Иванович Антонов) славился чудесным даром исцелять. После смерти дух его помогает выздоравливать людям с тяжелыми и смертельными онкологическими заболеваниями. Молитвы Силуану Афонскому исцеляют людей.

Молитва дастся тому, кто молится, так записано в Священном Писании, но молитвы, скорее по привычке, без сердечного сокрушения не угодны Господу. Поэтому молитва должна идти от всей души. Только от самого сердца идет глубокая молитва просителя.

Святой Силуан помогает воинам не утратить свою силу и укрепить здоровье. Он защищает, напротив, и мирных людей от войн, и всяческих вражеских козней.

Также молятся этому святому люди, которых мучает зависть, люди, у которых есть зависимость, боль или страсть. При сильных головных болях, при различных зависимостях наркотических или алкогольных. При греховной страсти. Поэтому помолиться может не только сам человек, но и за него.

Кто полюбит Господа Бога, тот Его не забудет никогда, а память о Господе нашем рождает молитву. Если вспоминать Господа, то и молиться не перестанешь, а не будет молитвы, то и душа останется без любви Божьей, потому что только через молитву придет благость Святого Духа. Молитва хранит человека от грехов, потому что мысли молящегося человека заняты Богом и во всем смирении душа человека стоит перед лицом Господа Бога, Которого знает душа молящегося.

Так говорит Преподобный Силуан.

Силуану Афонскому молятся, если человек находится на распутье, и не знает, как ему поступить.

 • При непослушании и дерзости за себя, и за близких своих.
 • Когда большая обида и нет возможности простить, или выпросить прощения.
 • При сильном тщеславии.
 • При усмирении гордыни.
 • В большом отчаянии.
 • В скорби.
 • При не возможности простить обиду.
 • В печали по Богу.
 • При немощи ближних своих.
 • При охлаждении любви.
 • О мире во всем мире.

Молитва сильнее будет, если приложиться к мощам, которые, как и икона святого Силуана Афонского находятся на Афонском подворье Свято-Пантелеимонова монастыря в Москве.
После выхода книги Софрония Сахарова о старце Силуане Афонском очень много паломников, в том числе и из-за границы, стали приезжать, что приложиться с почтением к мощам и прочитать молитву преподобному Силуану.

Тропарь преподобному Силуану Афонскому, глас 2

Серафимския любве ко Господу пламенный ревнителю и Иеремии, о народе плачущему, усердный подражателю, всеблаженне отче Силуане, ты бо, зову Матере Господа Сил внемляй, змия греховнаго мужемудренно изрыгнул еси и в Гору Афонскую от суеты мира удалился еси, идеже в трудех и молитвах со слезами благодать Святаго Духа обильно стяжав, еюже сердца наша воспламени и с тобою умильно взывати укрепи: Господи мой, Жизне моя и Радосте Святая, спаси мир и нас от всяких лютых.

Кондак преподобному Силуану Афонскому, глас 2

Смиренномудрия исповедниче предивный и человеколюбия Духом Святым согреваемая доброто, Богу возлюбленне Силуане, о подвизе твоем Церковь Российская радуется, иноцы же Горы Афонския и вси христианстии людие, веселящеся, сыновнею любовию к Богу устремляются. Егоже моли о нас, равноангельне боговедче, во еже спастися нам, в горении любве тебе подражающим.

Молитва преподобному Силуану Афонскому

О предивный угодниче Божий, отче Силуане! По благодати, тебе от Бога данной, слезно молитися о всей вселенней — мертвых, живых и грядущих — не премолчи за нас ко Господу, к тебе усердно припадающих и твоего предстательства умильно просящих (имена). Подвигни, о всеблаженне, на молитву Усердную Заступницу рода христианского, Преблагословенную Богородицу и Приснодеву Марию, чудно призвавшую тя быти верным делателем в Ея земном вертограде, идеже избранницы Божии о гресех наших милостива и долготерпелива быти Бога умоляют, во еже не помянута неправд и беззаконий наших, но по неизреченной благости Господа нашего Иисуса Христа ущедрити и спасти нас по велицей Его милости. Ей, угодниче Божий, с Преблагословенною Владычицею мира — Святейшею Игумениею Афона и святыми подвижниками Ея земнаго жребия испроси у святых святейшего Слова святей горе Афонской и боголюбивым пустынножителем ея от всех бед и наветов вражиих в мире сохранитися. Да Ангелы святыми от зол избавляеми и Духом Святым в вере и братолюбии укрепляеми, до скончания века о Единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви молитвы творят и всем спасительный путь указуют, да Церковь Земная и Небесная непрестанно славословит Творца и Отца Светов, просвещающи и освещающи мир в вечной правде и благости Божией. Народом земли всей испроси благоденственное и мирное житие, дух смиренномудрия и братолюбия, добронравия и спасения, дух страха Божия. Да не злоба и беззаконие ожесточают сердца людския, могущие истребите любовь Божию в человецех и низвергнуть их в богопротивную вражду и братоубийство, но в силе Божественныя любве и правды, якоже на небеси и на земли да святится имя Божие, да будет воля Его святая в человецех, и да воцарится мир и Царствие Божие на земли. Такожде и земному Отечеству твоему — земли Российстей испроси, угодниче Божий, вожделенный мир и небесное благословение, во еже всемощным омофором Матере Божия покрываему, избавитися ему от глада, губительства, труса, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани и от всех враг видимых и невидимых, и тако святейшим домом Преблагословенныя Богородицы до скончания века ему пребыти, Креста Животворящаго силою, и в любви Божией неоскудеваему утвердитися. Нам же всем, во тьму грехов погружаемым и покаяния тепла, ниже страха Божия не имущим и сице безмерно любящаго нас Господа непрестанно оскорбляющим, испроси, о всеблаженне, у Всещедраго Бога нашего, да Своею Всесильною благодатию божественне посетит и оживотворит души наша, и всяку злобу и гордость житейскую, уныние и нерадение в сердцах наших да упразднит. Еще молимся, о еже и нам, благодатию Всесвятаго Духа укрепляемым и любовию Божию согреваемым, в человеколюбии и братолюбии, смиренномудренном сраспинании друг за друга и за всех, в правде Божией утвердитися и в благодатной любви Божией благонравно укрепитися, и сынолюбне Тому приближитися. Да тако, творяще Его всясвятую волю, во всяком благочестии и чистоте временнаго жития путь непостыдно прейдем и со всеми святыми Небеснаго Царствия и Его Агнчаго брака сподобимся. Ему же от всех земных и небесных да будет слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва Святому Силуану Афонскому

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † – https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 60 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Силуан Афонский – это удивительный Святой человек. В миру он носил имя Семен. Родился он в семье тамбовского крестьянина в 1866 году. Он с самых юношеских лет мечтал уйти служить в Киевско-Печерскую лавру. Его вера с самого детства была глубокой. Несмотря на это все, некоторые сомнения о существовании Бога у него возникали. Но он обещал себе вырасти и его найти. Когда вера его вновь укрепилась, а это произошло в то время как он работал столяром, мальчик пришел к отцу и стал просить благословение на монашескую жизнь в Лавре. Отец был не против и благословил его, но попросил уходить в монашескую жизнь, только после того как окончит военную службу.

За годы своей юной жизни юноша очень много нагрешил. Он участвовал и в драках, он пил, гулял с девками, курил. Но только после второго своего видения он после очередного гуляния упал в неглубокий сон и ему показалось, что в его рот влезла змея, юноша твердо решает кардинально изменить свою жизнь и посвятить себя служению.

Читайте также:  Молитвы великомученице Екатерине Александрийской

Он служил и скончался на Афоне в возрасте 72 лет. Московским Патрархом его святость была принята в 1991 году.

Афонский старец Силуан обладал большой физической силой. Он за раз мог съесть 50 яиц. Кроме того он был не богатырем духа. Он преодолел достаточно большое количество искушений. Главной чертой Святого было смирение и любовь к врагам. Согласитесь, эти черты в характере подвластны не каждому. Как утверждал Силуан кто не любит врагов, тот не сможет получить полную благодать, которую Господь дает через любовь к врагам.

Посмертные чудеса по молитвам Силуана Афонского

После кончины Силуана, от его мощей стали являться реальные чудеса. После того как книга о старце стала широко известна за рубежом, многие паломники начали приезжать к его мощам, чтобы поклонится и помолится.

Стоит отметить, что при игумене Македонове явили главу людям в очень красивом восьмигранном кипарисовом ковчеге, омытом розовой водой. Правда мощей там не было. Так как канонизировали праведника только в 1991 году.

Паломники со всего мира прикладывались с почтением к главе и читали молитву преподобному Силуану Афонскому. Однажды в Петров пост, на Афон приехал грек с тяжело больным 14-летним мальчиком. Мальчика всего трясло и дергало. Отец попросил, чтобы его провели к главе старца Силуана Афонского.

По просьбе отца к голове и рукам была приложена глава преподобного. А к ногам приложить забыли. Произошло настоящее чудо. Те части, которые у мальчика дергались – они исцелились. Через месяц отец с сыном вновь приехали к главе – лечить ноги. После прикладывания главы к ногам – они также были исцелены.

Отец Чубарь, который стал после смерти преподобного экономом не раз вспоминал, как был спасен от преждевременной смерти святым Силуаном. Это произошло тогда, как они с отцом Кириллом купили у рыбака рыбу кефаль и наварили ухи. Отец Чубарь взял голову рыбы, после того как его скушал, пошел в себе в келью перед службой.

Как выяснилось позже, рыба была отравлена. Так как рыбак для ее ловли использовал яд, который был сосредоточен именно в голове. В келье ему стало очень плохо, и он понимал, что из-за его отравления ему осталось совсем немного жить. Но вдруг он увидел, как открылись двери и к нему подошел прп. Силуан Афонский. Со словами «Что, ты болеешь?» провел по нем рукой.

После чего его недуг мгновенно, куда- то делся, а отец встал и пошел. Но старца Силуана в келье уже не было. А дверь как была, так и осталась, заперта на крючок.

Таких историй очень много. Он помог многим людям исцелится от различных недуг. Также он наставлял на истинный путь тех, кто сбился со своего жизненного пути. Его икона на сегодняшний день является одно из самых почитаемых среди православных верующих. А книга о нем переведена на 50 языков и перечитывается по энному количеству раз многими верянами.

Молитва Святому Силуану Афонскому

Каждый человек обращается к святым в трудные житейские минуты. Как правило, молясь у иконы мы прочим о помощи в разных житейский ситуациях., и даже при устроении бытовых нужд. Конечно, если человек просит о помощи со всей глубокой вере в душе, и без сомнений, то безусловно они получат спасение и умиротворение.

Говоря о преподобному, стоит выделить то, что к иконе с мощами Святого Силуан Афонского едут люди со всего мира, ему молятся и просят об исцелении в следующих ситуациях:

 • При сильных мигренях,
 • Для того, чтобы справится со страхованиями,
 • При разделении между верующими,
 • При дерзости,
 • при злых умыслах,
 • При унынии,
 • Для избавления от гордыни.

Также к святому обращаются, прося о смирении сердца, о завистливых, о примирении враждующих, при не прощении обид, в недоумении как правильно поступить.

Основные молитвы мы опишем ниже. Их нужно читать у иконы святого.

Молитва Силуана Афонского, текст

Боже, просвети нас Духом Твоим Святым, чтобы мы все поняли Твою любовь.Кто просит у меня молитв, за тех слёзно прошу Господа:«Господи, дай им Духа Твоего Святого, да познают Тебя Духом Святым. Господи Милостивый, научи всех нас Духом Твоим Святым жить по воле Твоей, чтобы все мы во Свете Твоём познали Тебя, истинного Бога, ибо без Света Твоего мы не можем понять полноту любви Твоей. Просвети нас благодатью Твоей, и она согреет сердца наши любить Тебя.

Владыко Многомилостивый, даруй нам духа смиренного, чтобы души наши обрели покой в Тебе». «Пресвятая Матерь Господа, испроси, Милостивая, нам смиренного духа. Все святые, вы живёте на небесах и видите славу Господню, и радуется дух ваш, – молитесь, чтобы и нам быть с вами. Влечётся и моя душа видеть Господа и скучает по Нему в смирении, как недостойная сего блага»

«Господи Милостивый, Духом Святым научи нас смирению Твоему. Господи, исправь нас, как нежная мать исправляет своих малых детей. Дай всякой душе познать радость Пришествия Твоего и силу помощи Твоей. Дай прохладу страждущим душам Твоего народа, и всех нас научи Духом Святым знать Тебя. Томится душа человеческая на земле. Господи, и умом не может укрепиться в Тебе, потому что не знает Тебя и Твоей благости».

«О Господи, научи нас Духом Твоим Святым быть послушливыми, воздержанными. Дай нам дух Адамова покаяния и слёзы о грехах наших. Дай нам вечно славить Тебя и благодарить. Ты дал нам пречистое тело Твоё и кровь, чтобы мы вечно жили с Тобой, и были там, где Ты пребываешь, и видели славу Твою».

«Господи, дай народам всей земли познать, как много Ты нас любишь и какую чудную жизнь Ты даёшь верующим в Тебя. Помилуй меня, Боже, падшее создание Твоё. Сколько раз Ты давал мне благодать Свою, и я не хранил её, потому что тщеславна душа моя; но душа моя знает Тебя, Творца и Бога моего, и потому ищу Тебя, рыдая, как рыдал Иосиф об отце своём Иакове на гробе матери[17] своей, уводимый в Египетское рабство.

Я оскорбляю Тебя грехами, и Ты уходишь от меня, и душа моя скучает по Тебе. О Дух Святой, – не оставь меня. Когда Ты уходишь от меня, то плохие мысли приходят ко мне и скучает душа моя по Тебе до великих слёз»

Молитва Силуану Афонскому от уныния

Господи, дай мне смиренного духа Твоего, дабы не потерял я Твою благодать и не стал бы рыдать о ней, как рыдал Адам о рае и Боге. Господи, Ты Милостивый; скажи мне, что должен я делать, чтобы смирилась душа моя? Господи, сподоби нас дара Твоего святого смирения. Господи, даруй нам безвозмездно смиренного Духа Твоего Святого, как безвозмездно пришёл Ты спасти людей и вознести их на небо, чтобы видели славу Твою. Пресвятая Матерь Господа, испроси, Милостивая, нам смиренного духа. Все Святые, вы живёте на небесах, и видите славу Господню, и радуется дух ваш.

Господь всегда с Вами!

Смотрите еще видео с молитвой преподобного Силуана Афонского:

3 молитвы преподобному Силуану Афонскому

О предивный угодниче Божий отче Силуане! По благодати, тебе от Бога данной, слезно молитися о всей вселенной – мертвых, живых и грядущих – не промолчи за нас ко Господу, к тебе усердно припадающих и твоего предстательства умильно просящих (имена). Подвигни, о всеблаженне, на молитву Усердную Заступницу рода христианскаго, Преблагословенную Богородицу и Приснодеву Марию, чудно призвавшую тя быти верным делателем в Ея земном вертограде, идеже избранницы Божии о гресех наших милостива и долготерпелива быти Бога умоляют, во еже не помянути неправд и беззаконий наших, но по неизреченной благости Господа нашего Иисуса Христа ущедрити и спасти нас по велицей Его милости.

Ей, угодниче Божий, с Преблагословенною Владычицею мира – Святейшею Игумению Афона и святыми подвижниками Ея земнаго жребия испроси у святых Святейшего Слова Святей Горе Афонской и боголюбивым пустынножителям ея от всех бед и наветов вражиих в мире сохранитися. Да Ангелы святыми от зол избавляеми и Духом Святым в вере и братолюбии укрепляеми, до скончания века о Единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви молитвы творят и всем спасительный путь указуют, да Церковь Земная и Небесная непрестанно славословит Творца и Отца Светов, просвещающи и освещающи мир в вечной правде и благости Божией.

Народом земли всей испроси благоденственное и мирное житие, дух смиренномудрия и братолюбия, добронравия и спасения, дух страха Божия. Да не злоба и беззаконие ожесточают сердца людския, могущие истребити любовь Божию в человецех и низвергнуть их в богопротивную вражду и братоубийство, но в силе Божественныя любве и правды, якоже на небеси и на земли да святится имя Божие, да будет воля Его святая в человецех, и да воцарится мир и Царствие Божие на земли.

Такожде и земному Отечеству твоему – Земли Российстей испроси, угодниче Божий, вожделенный мир и небесное благословение, во еже всемощным омофором Матере Божия покрываему, избавитися ему от глада, губительства, труса, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани и от всех враг видимых и невидимых, и тако святейшим домом Преблагословенныя Богородицы до скончания века ему пребыти Креста Животворящаго силою и в любви Божией неоскудеваему утвердитися.

Нам же всем, во тьму грехов погружаемым и покаяния тепла, ниже страха Божия не имущим и сице безмерно любящаго нас Господа непрестанно оскорбляющим, испроси, о всеблаженне, у Всещедраго Бога нашего, да Своею Всесильною благодатию божественне посетит и оживотворит души наша, и всяку злобу и гордость житейскую, уныние и нерадение в сердцах наших да упразднит.

Еще молимся, о еже и нам, благодатию Всесвягаго Духа укрепляемым и любовию Божию согреваемым, в человеколюбии и братолюбии, смиренномудренном сраспинании друг за друга и за всех, в правде Божией утвердитися и в благодатней любви Божией благонравно укрепитися, и сынолюбне Тому приближитися. Да тако, творяще Его всесвятую волю, во всяком благочестии и чистоте временнаго жития путь непостыдно прейдем и со всеми святыми Небеснаго Царствия и Его Агнчаго брака сподобимся.

Ему же от всех земных и небесных да будет слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О, Преподобне и Богоносне отче наш Силуане, возлюбивый непостижимо явльшагося тебе Христа паче всякаго инаго блага и всякия иныя красоты, и взыскавый Сего с великим плачем в житии твоем, ныне же веселяся с Hебесными Силами, ненасытимо насыщаяйся неизреченныя Его доброты, молим тя, преблаженне, призри с небес на ны, недостойныя, с любовию творящия память твою святую, и прииди и стани среди нас, и буди сам ты начальник сего торжества нашего. Отче предивне силуане, еще в житии сем насладивыйся Духом Святым, Иже неисповедимым пришествием Своим даде ти узнати и познати Христа Бога, и уподобитися Ему в любви к человеку, молим тя, помяни нас, чад твоих, в тесноте и скорбех сущих: болезнуя на земли в молитвах о мире, ныне же безболезненно предстоя престолу Господа Славы, испроси мирови мир, Церкви Православной утверждение, священником – заступление, маложушным – трепение, омраченным – просвещение, отчаянным – непостыдную надежду, скорбящим – утешение, умирающим – благое напутствие и усопшим – отраду и упокоение в Бозе.

Ей, отче наш Силуане, услыши нас, бедствующих в мире сем, страстей бурею потопляемых, и умири жизнь нашу, отыми от нас всяку вражду и неприязнь, защити нас предстательством твоим от всякаго навета вражия, научи нас любви, милосердию и единомыслию, да вси согласно славим Творца, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Преподобне отче Силуане, источниче слез, текущий в жизнь, ты еще на земли научился еси от Духа Святаго милосердию Христову, еже имаши неотъемлемо и совершенно в Царствии Hебеснем.

Помяни убо обетование твое молитися о всем скорбящем роде человечестем. Аще и живущии пред Лицем бога Живаго не могут помышляти земная, вонми воздыханию нашему в час сей, и умоли милостиваго Господа, да ниспослет и нам, погибающим, Духа Утешителя, да разумеем, что есть любы к Богу, и что есть любы к человеку, и вдохновимся силою сея любве последовати Христу аможе аще пойдет.

Ей, Силуане блаженне, душа твоя вся в любви есть, сего ради припадаем ти и со слезами вопием: подаждь омраченному уму нашему помысл смирения и умиления, еже никогоже оскорбляти, но молитися о всех, якоже о себе самех. Вообрази в нас Образ Христов, якоже познал еси Его Духом Святым, и научи нас пути, имже шел еси, пути смиреннаго плача, покаяния и послушания. Ты бо еси отец наш, и мы чада твоя и овцы двора твоего, аще и недостойнии. Пребуди убо неоступно с нами, наставляя нас на Истину Христову. Стеною молитвы твоея огради Обитель сию и всех живущих в ней, и утверди ю на камени евангельских заповедей, да сподобимся служити непорочно и верно слову и делу твоему. Мир и любовь помози нам обрасти прежде конца, и в час смертный вложи в уста наша молитву сию: “Слава Тебе, Господи, яко нвне иду к Тебе, и имам вечно в мире и любви зрети Лице Тыое. Твой тихий, кроткий взор привлече душу мою, и она скучает по тебе; со Отцем и Святым Духом Тебе слава во веки веков. Аминь.

Серафимския любве ко Господу пламенный ревнителю и Иеремии, о народе плачущему, усердный подражателю, всеблаженне отче Силуане, ты, зову Матере Господа сил внемляй, змия греховнаго мужемудренно изрыгнул еси и в гору Афонскую от суеты мира удалился еси, идеже в трудех и молитвах со слезами благодать Святаго Духа обильно стяжа. Ею же сердца наша воспламени и с тобою умильно взывати укрепи: Господи мой, Жизнь моя и Радосте Святая, спаси мир и нас от всяких лютых.

Смиренномудрия исповедниче предивный и человеколюбия Духом Святым согреваемая доброто, Богу возлюбленне Силуане, о подвизе твоем Церковь Российская радуется, иноцы же горы Афонския и вси христианстии людие, веселящеся, сыновнею любовию к Богу устремляются. Егоже моли о нас, равноангельне боговедче, во еже спастися нам, в горении любве тебе подражающим.

Читайте также:  6 сильных молитв на деньги и материальное благополучие

Источник Служба и акафист преподобному и богоносному отцу нашему Силуану, подвижнику и старцу
Русского Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон. -М.: Московское подворье Свято-Пантелеимонова монастыря, 1993.

Угодниче Божий, отче Силуане, поминай нас в благоприятных твоих молитвах перед Христом Богом, да сохранит Он нас от искушений, болезней и скорбей, да дарует нам смирение любовь, рассуждение и кротость, и да сподобит Он нас, недостойных, Царствия Своего. Аминь.

О великий угодниче Божий, преподобне и богоносне отче наш Силуане! Призри на нас (имена), смиренных и немощных, и обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих: приникни к нам благосердием твоим и помози нам (содержание прошения). На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердный: приведи нас к невечернему свету жизни вечныя благоприятным предстательством твоим у престола Пресвятыя Троицы, да славим и поем со всеми святыми достопоклоняемое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Служителю Божий, преподобне Силуане! Молю тя, раб твой (имя), исходатайствуй милость у Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, да молитвами твоими подаст ми (содержание прошения) и оставление всех согрешений моих. Аминь.

О святый и преблаженный, преподобне отче отче наш Силуане! Святыми твоими молитвами буди помощник нам грешным (имена), ходатайствуй, да твоими молитвами сподобимся (содержание прошения), и купно с тобою да славословим и воспеваем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Преподобный СИЛУАН АФОНСКИЙ(†1938)

По образу служения Силуан Афонский занимает несколько особое место среди святых Русской Православной Церкви XX века. Он не оказался среди исповедников и мучеников за Христа, ему был уготован путь строгого аскетического подвижничества, но, будучи молитвенником за мир, он глубоко переживал драму современного мира. Святой старец имел чистое сердце и видел Бога, и познал божественную любовь и со слезами молился о всех людях и о всем мире – «Молю Тебя, милостивый Господи, да познают Тебя Духом Святым все народы земли»!

Силуан Афонский (в миру — Семён Иванович Антонов) родился в Тамбовской губернии в селе Шовском в крестьянской семье в 1866 году. Его жизнь внешне протекала мало интересно. До призывного возраста это была жизнь бедного русского крестьянина. Семён трудился вместе со старшими, в меру сил помогая отцу в поле и братьям на строительных работах в помещичьем имении. По этой причине, видимо, он вынужден был оставить сельскую школу, проучившись в ней только две зимы. Но стремлении к знаниям было присуще преподобному всегда.

В детстве отец часто беседовал с Семёном о Боге и христианской жизни, и эти беседы производили сильное впечатление на восприимчивую душу отрока и привили будущему старцу чувство благоговения перед словом Божиим, воспитали его в духе христианского смирения и других добродетелей.

Спустя несколько лет юноша, возлюбив Господа всей душой, пожелал удалиться в монастырь и принять постриг в Печерской Лавре. Однако его стремление не встретило поддержку отца, который настоял на том, чтобы сын сначала поступил на воинскую службу и лишь после ее прохождения решил, кем ему быть.

Повинуясь родительскому слову, Семён вернулся к своей обычной жизни. Он поступил на военную службу, которую проходил в Санкт-Петербурге. Было ему в ту пору 19 лет. Благочестивое намерение вскоре оставило его, и он, подобно многим своим сверстникам, поддался соблазнам мира. Он наслаждался жизнью и в шумной суете мира начал было забывать первый зов Божий к иноческому служению.

Но Господь уберег его от погружения в греховную пучину, вновь призвав уйти от мирской суеты и вступить на путь монашества. Однажды, вернувшись домой с гулянья, он задремал и в тонком сне, глядя на себя как бы со стороны, увидел, как в него проникает «злосмрадный змий”. Почувствовав отвращение, он проснулся и в момент пробуждения услышал произнесенные Самой Пресвятой Богородицей слова: «Ты проглотил змия во сне и тебе противно; так и Мне нехорошо смотреть на то, что ты делаешь».

Осознав свои грехи, юноша горячо раскаялся в них перед Господом и возблагодарил Божью Матерь за явленную к нему доброту. Это событие имело решающее значение для выбора дальнейшего пути. К нему вновь вернулось желание посвятить свою жизнь Богу.

Осенью 1892 года Семён прибыл на Святую Гору и был принят послушником в Русский Пантелеймонов монастырь.

Пройдя путь начальных иноческих испытаний, он в 1896 году был пострижен в мантию с именем Силуан, а в 1911 году – в схиму.

Жизнь старца в монастыре была проста, доступна и внешне ничем не примечательна: сначала его послушанием была тяжелая работа на мельнице, на смену которой пришел хлопотливый труд эконома, заведование мастерскими, продовольственным складом, а на склоне лет – торговой лавкой.

Своих учеников преподобный не имел и в послушании у какого-либо определенного старца не находился. Прожив в обители с общежительным уставом 46 лет, Силуан Афонский никогда не стремился к уходу в затвор или к удалению в пустынь, считая, что без благоволения Божия они сами по себе являются лишь вспомогательными средствами, а не целью христианской жизни.

Монашеские подвиги преподобного Силуана были тайными, но особую благодать, которая от него исходила, чувствовали все, от простых рабочих до церковных иерархов.

Сам он все дни проводил в непрестанной Иисусовой молитве, длительных богослужениях в храме, постах и бдениях, частой исповеди и Причащении Святых Христовых Тайн, чтении духовных книг и труде.

Не покидала его и духовная борьба с новыми искушениями – тщеславием и гордостью. Они, не давая душе возможности «вступить на путь веры», то возносили Симеона «на Небо», вызывая в нем чувство якобы собственной непогрешимости «Ты теперь святой», то низвергали долу, казалось, уже в вечную гибель, говоря ему: «Ты не спасешься». Диавольские нападения все возрастали, привнося чувство богооставленности, доводя Симеона до отчаяния. И когда он посчитал, что «Бога умолить возможно», Господь непостижимо явился послушнику во время вечерни в храме пророка Божия Илии и духом ввел его в Небесную обитель. В тот момент, по свидетельству старца, он всем своим существом почувствовал, как благодать «мученичества» наполнила его и он познал Господа Духом Святым. С тех пор все происходящее в мире он рассматривал лишь в соотношении с опытом души, познавшей своего Творца. «Иное дело веровать в Бога, – говорил он, – и иное знать Бога».

Явление Господа Иисуса Христа принесло послушнику радость Пасхи, Воскресения, ощущение перехода от мрака духовной смерти к неизъяснимому свету жизни. Однажды познав Духом Святым Божественную любовь, он начинает несравненно глубже и острее переживать потерю благодати: «Кто потерял ее, тот неутомимо день и ночь ищет ее и влечется к ней. Она теряется нами за гордость и тщеславие, за неприязнь к брату, за осуждение брата, за зависть, она оставляет нас за блудную мысль, за пристрастие к земным вещам, за все сие уходит благодать, и опустошенная и унылая душа скучает тогда о Боге, как скучал отец наш Адам по изгнании из рая».

Постоянно пребывая в подвиге, он воздерживался во всем и от всего, что могло бы мешать стяжанию благодати: спал мало, урывками, до двух часов в сутки, сидя на табурете, не делал послаблений в посте и ограничивал себя в еде, советуя обращавшимся к нему «кушать столько, чтобы после принятия пищи хотелось молиться»; отсекал свою волю, считая, что это приносит «пользу большую» для души. Она тоскует, молится, плачет, пребывая в борьбе, чтобы удержать благодать, но Божественный свет, если и возвращается, то ненадолго, а затем, как прежде, снова оставляет послушника. «За то страдаем мы, – пояснял старец, – что не имеем смирения. В смиренной душе живет Дух Святой, и Он дает душе свободу, мир, любовь, блаженство». Стяжать смиренный дух «это великая наука, которую скоро не одолеешь».

Спустя 15 лет со дня явления Силуану Господа, его ум начал омрачаться диавольскими нападениями и потерей мира души. Со временем эти страдания усилились мучительными борениями с бесами, по ночам отрывавшими его от непрестанной внутренней молитвы. О том, какую душевную боль ему пришлось претерпеть при этом, подвижник говорил так впоследствии: «Если бы Господь не дал мне вначале познать, как много Он любит человека, то я и одной такой ночи не вынес бы, а их у меня было множество».

В одну из таких ночей, когда, несмотря на все старания, молитва не приходила к старцу, он с сокрушением в сердце воззвал: «Господи. Ты видишь, что я хочу молиться Тебе чистым умом, но бесы не дают мне. Научи меня, что должен я делать, чтобы они не мешали мне?» «Гордые всегда так страдают от бесов», – был ему ответ. «Господи, научи меня, что должен я делать, чтобы смирилась моя душа?» И снова в сердце прозвучал ответа Бога: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся». По словам старца, Господь пожалел его и Сам научил, каким образом душа должна смиряться и становиться неприступной для врагов: при приближении греховных помыслов она признает себя достойной вечной муки и нисходит во ад, чтобы силою адского пламени выжечь в себе действие всякой страсти и с чистой молитвой обратиться к Господу, уповая на спасительное действие любви Христовой и тем самым избегая отчаяния. «И этим,- говорил старец, – побеждаются враги, а когда я умом выхожу из огня, то помыслы снова приобретают силу». Эта способность возобновлять в себе подлинное переживание адских страданий ради очищения души от страстей с тех пор не покидала его.

Дарованное Господом откровение явилось для монаха Силуана не только чрезвычайно важным практическим указанием, но и положило начало новому этапу в его духовной жизни. Постепенно в молитве подвижника начинает преобладать скорбь о мире, не ведающем Бога. Как объяснял старец, люди забыли Господа, сотворившего их, и ищут своей свободы, не понимая, что вне истинного Источника жизни ее нет и быть не может. Свобода только в Господе, Который по милости Своей дает прибегающим к Нему благодать Святого Духа. В Нем, Святом Духе, в Его познании содержится освобождение от рабства греха и страха смерти.

В любви ко всем людям преподобный Силуан видел уподобленне Господу Иисусу Христу, который «руки распростер на Кресте», чтобы всех собрать. Только любовью можно спасти ближнего, идущего греховным путем: «Где нет любви к врагам и грешникам, там нет Духа Господня» (Речь идет о врагах веры Христовой. Сам старец делил людей не на врагов и друзей, а на познавших Бога и не познавших Его).

«Молиться за людей – это кровь проливать», – говорил преподобный Силуан. И он жил страданиями всего мира, забывая самого себя, и не было конца его молитве, призывавшей все народы Земли познать Господа Духом Святым.

Молитва преподобного Силуана Афонского О мире всего мира и просвящении народов Земли
«Господи, даруй мир Твой людям Твоим. Господи, даруй рабам Твоим Духа Твоего Святого, чтобы Он согревал сердца их любовью Твоею и наставлял их на всякую истину и добро. Господи, даруй им благодать Твою, чтобы они в мире и любви познали Тебя, и возлюбили бы, и сказали бы, подобно апостолам на Фаворе: «Добро нам, Господи, быть с Тобою». Согрей печальные сердца людей; пусть они в радости славят Тебя, забывая скорби земли. Утешителю благий, слезно прошу Тебя, утешь скорбные души людей Твоих. Дай всем народам Твоим разуметь любовь Твою и сладость Духа Святого, да забудут люди горе земли, и да оставят все плохое и прилепятся к Тебе любовью, и да будут жить в мире, творя волю Твою во славу Твою.»

Вся жизнь Силуана Афонского была сердечной молитвой «до великих слез», исключительно высоким подвигом любви к Господу. «Мир стоит молитвою, – утверждал преподобный, – а когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет». В этой молитвенной устремленности преподобный достиг такого внутреннего состояния, при котором провидел происходящее и прозревал будущее человека, открывая глубокие тайны его души и призывая всех вступить на путь спасительного покаяния. Непрестанная молитва не оставляла подвижника до последнего часа его земных странствии.

11/24 сентября 1938 года старец схимонах Силуан мирно скончался. Он явил своей подвижнической жизнью пример кротости, смирения и любви к ближним.

В 1988 году Священный Синод Константинопольской Православной Церкви причислил блаженного старца к лику святых, как великого молитвенника за весь мир.

В настоящее время преподобный Силуан Афонский стал одним из наиболее почитаемых в Православной Церкви русских святых, о чем свидетельствует в частности включение в различных православных календарях дня памяти преподобного Силуана (11/24 сентября) в число важнейших православных праздников. Немало российских верующих обращает свои молитвы к преподобному Силуану и получают поддержку и помощь в своих нуждах.

В частности, имеются многочисленные свидетельства того, что Господь, по молитвам преподобного Силуана Афонского, оказывает верующим особую помощь в умножении любви, примирении и умиротворении враждующих, утишении враждебности, освобождении от неверия, обращении заблудших и неверующих.

И во время своей жизни в мире сем преподобный Силуан сугубо молился о смиренной любви (в особенности к врагам), считая такую любовь «последним и достовернейшим критерием истины в Церкви».

По молитвам об умягчении злых сердец и об умиротворении враждующих преподобный Силуан оказывает помощь, в первую очередь, в умягчении собственного злого сердца, что очень часто весьма помогает действительному умиротворению враждующих.

Преподобный Силуан также имеет особую благодать подавать помощь в освобождении от неверия, беспокоящего душу. Еще во время жизни своей в мире сем он уделял немало времени молитве за весь мир, о спасении мира. Он, в частности, говорил: « Господь хочет всех спасти, и по благости Своей призывает весь мiр. Воли от души Господь не отнимает, но благодатью Своею толкает ее к добру и влечет к Своей любви. И когда хочет Господь кого-нибудь помиловать, то внушает другим желание за него молиться, и помогает в этой молитве. Поэтому должно знать, что когда приходит желание молиться за кого-либо, то это значит, что Сам Господь хочет помиловать ту душу и милостиво слушает твои молитвы. Господь хочет, чтобы все спаслись и вечно были с Ним, и потому слушает молитвы грешного человека, ради пользы других, или самого того, кто молится.»

Молитва преподобному Силуану Афонскому
О предивный угодниче Божий, отче Силуане! По благодати, тебе от Бога данной, слезно молитися о всей вселенней, мертвых, живых и грядущих, не премолчи за нас ко Господу, к тебе усердно припадающих и твоего предстательства умильно просящих (имена). Подвигни, о всеблаженне, на молитву Усердную Заступницу рода христианского, Преблагословенную Богородицу и Приснодеву Марию, чудно призвавшую тя быти верным делателем в Ея земном вертограде, идеже избранницы Божии о гресех наших милостива и долготерпелива быти Бога умоляют, во еже не помянута неправд и беззаконий наших, но по неизреченной благости Господа нашего Иисуса Христа ущедрити и спасти нас по велицей Его милости. Ей, угодниче Божий, с Преблагословенною Владычицею мира – Святейшею Игумениею Афона и святыми подвижниками Ея земнаго жребия испроси у святых святейшего Слова святей горе Афонской и боголюбивым пустынножителем ея от всех бед и наветов вражиих в мире сохранитися. Да Ангелы святыми от зол избавляеми и Духом Святым в вере и братолюбии укрепляеми, до скончания века о Единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви молитвы творят и всем спасительный путь указуют, да Церковь Земная и Небесная непрестанно славословит Творца и Отца Светов, просвещающи и освещающи мир в вечной правде и благости Божией. Народом земли всей испроси благоденственное и мирное житие, дух смиренномудрия и братолюбия, добронравия и спасения, дух страха Божия. Да не злоба и беззаконие ожесточают сердца людския, могущие истребите любовь Божию в человецех и низвергнуть их в богопротивную вражду и братоубийство, но в силе Божественныя любве и правды, якоже на небеси и на земли да святится имя Божие, да будет воля Его святая в человецех, и да воцарится мир и Царствие Божие на земли. Такожде и земному Отечеству твоему – земли Российстей испроси, угодниче Божий, вожделенный мир и небесное благословение, во еже всемощным омофором Матере Божия покрываему, избавитися ему от глада, губительства, труса, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани и от всех враг видимых и невидимых, и тако святейшим домом Преблагословенныя Богородицы до скончания века ему пребыти, Креста Животворящаго силою, и в любви Божией неоскудеваему утвердитися. Нам же всем, во тьму грехов погружаемым и покаяния тепла, ниже страха Божия не имущим и сице безмерно любящаго нас Господа непрестанно оскорбляющим, испроси, о всеблаженне, у Всещедраго Бога нашего, да Своею Всесильною благодатию божественне посетит и оживотворит души наша, и всяку злобу и гордость житейскую, уныние и нерадение в сердцах наших да упразднит. Еще молимся, о еже и нам, благодатию Всесвятаго Духа укрепляемым и любовию Божию согреваемым, в человеколюбии и братолюбии, смиренномудренном сраспинании друг за друга и за всех, в правде Божией утвердитися и в благодатной любви Божией благонравно укрепитися, и сынолюбне Тому приближитися. Да тако, творяще Его всясвятую волю, во всяком благочестии и чистоте временнаго жития путь непостыдно прейдем и со всеми святыми Небеснаго Царствия и Его Агнчаго брака сподобимся. Ему же от всех земных и небесных да будет слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь преподобному Силуану Афонскому, глас 2
Серафимския любве ко Господу пламенный ревнителю и Иеремии, о народе плачущему, усердный подражателю, всеблаженне отче Силуане, ты, зову Матере Господа сил внемляй, змия греховнаго мужемудренно изрыгнул еси и в гору Афонскую от суеты мира удалился еси, идеже в трудех и молитвах со слезами благодать Святаго Духа обильно стяжа. Ею же сердца наша воспламени и с тобою умильно взывати укрепи: Господи мой, Жизнь моя и Радосте Святая, спаси мир и нас от всяких лютых.

Кондак преподобному Силуану Афонскому, глас той же
Смиренномудрия исповедниче предивный и человеколюбия Духом Святым согреваемая доброто, Богу возлюбленне Силуане, о подвизе твоем Церковь Российская радуется, иноцы же горы Афонския и вси христианстии людие, веселящеся, сыновнею любовию к Богу устремляются. Егоже моли о нас, равноангельне боговедче, во еже спастися нам, в горении любве тебе подражающим.

Личные прошения
Угодниче Божий, отче Силуане, поминай нас в благоприятных твоих молитвах перед Христом Богом, да сохранит Он нас от искушений, болезней и скорбей, да дарует нам смирение любовь, рассуждение и кротость, и да сподобит Он нас, недостойных, Царствия Своего. Аминь.

О великий угодниче Божий, преподобне и богоносне отче наш Силуане! Призри на нас (имена), смиренных и немощных, и обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих: приникни к нам благосердием твоим и помози нам (содержание прошения). На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердный: приведи нас к невечернему свету жизни вечныя благоприятным предстательством твоим у престола Пресвятыя Троицы, да славим и поем со всеми святыми достопоклоняемое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Силуан Афонский: в чем помогает, и как молиться иконе, святому?

Силуан Афонский — это монах, который родился в Тамбовской губернии и прожил долгую жизнь. Приставка Афонский появилась из-за того, что священнослужитель долгое время был на Афоне и молился там.

Читайте также:  2 молитвы пред иконой Пресвятой Богородице «Помощница в родах»

Силуан Афонский житие

Силуан Афонский — настоящее имя Семен, рожден в обычной семье, где было пятеро братьев и двое сестер. Отец его был работящим, смиренным, спокойным человеком, который постоянно работал. Сам же Семен родился достаточно сильным и крепким. Он тяжело работал, отличался большой силой, а также много ел. Мог работать без перерывов. Прославился у себя на селе благодаря силушке богатырской. Вел как и все обычные люди, сельскую жизнь: работал, отдыхал в трактирах, гулял с девками. Но постоянно терзали его сомнения, что Господь Бог видит, как он неправильно живет, поэтому может наказать его.

Самое интересное, что мысли о Боге к нему пришли в четырехлетнем возрасте, когда отец приютил книгоношу, который у них ночевал. Во время вечерней беседы мужчина сказал, что Бога не существует. Это очень сильно запало в душу маленькому Семену. Поэтому до 19 лет он пытался ответить на вопрос: существует Бог или нет? В одно время хотел пойти учиться в Киево-Печерскую лавру, но отец ему не разрешил.

Силуан Афонский

Сказал что будет делать все что захочет, после военной службы. После службы в армии вернулся Семен, и начали его одолевать бесы и он пустился в разгульную жизнь. Много пил, гулял. В один из таких дней начал сомневаться, что ведет неправильную и очень греховную жизнь. Поэтому должен как-то изменить все. Далее, отправился на Афон, где в 1892 году был пострижен в монахи.

Жизнь была его совсем не простой. Он много молился, практически не спал. Сон у него был коротким, по 15-20 минут, несколько раз в сутки. Днем много работал, постоянно молился и поклонялся Господу Богу. За всю жизнь было ему несколько явлений Исуса Христа и Божией Матери. Именно из-за видения Божией матери, после того как он отдыхал с девками, решил постричься в монахи. Потому что Божья Матерь сказала, что проникла Змея (похоть) и живет в теле, поэтому он ведет разгульный образ жизни.

Прожил старец 72 года. Вся жизнь его была в покаянии и молитвах. Многие священнослужители отмечают его, как сильного духом человека, добродушного с кротким, веселым и добрым характером. Многие из них отзываются о нем, как о самом Господе Боге. Монах был самим смирением и добротой, всегда пытался оправдывать людей.

Фото монаха

Иконы Силуана Афонского, молитва святому

После смерти Силуана, его голову многие монахи прятали от главных митрополитов и священнослужителей. Только в 1987 году Силуан был канонизирован. Именно после этого года было создано много икон с его изображением.

Существует множество вопросов, относительно икон с изображенным Силуана Афонского. Считается, что монах является покровителем монастырей и дает монахам смирение, а также силу, для того чтобы жить в смирении, в молитве. Одной из самых популярных является икона Силуана Афонского в молитве, где руки его подняты вверх. Находится икона в монастыре в Румынии. Дело в том, что много изображений Силуана Афонского находятся за границей, несмотря на то, что он является уроженцем России. Длительное время его останки прятались из-за запретов главных священнослужителей.

Молитва Силуану Афонскому

В чем помогает святой Силуан Афонский?

24 сентября отмечается день Силуана Афонского. В этот день молятся перед его иконами. Стоит отметить, что этот образ используется в особых случаях. Считается что эта дата является особенной. Именно в этот день молитвы обладают огромной силой и практически всегда приводят к исцелению. Сейчас икона старца находится в Афонском Подворье, в Москве, с частичками мощей монаха. Не только 24 сентября, но и в другие дни к этой иконе выстраивается целая очередь. Многие молятся преподобному.

Как и зачем молиться святому (текст ниже):

 • Если хотят исцеления для своих близких, родственников, а также любимых от тяжких болезней
 • Просят о помощи в завершении войны и разногласий
 • Просят примирения с врагами, с которыми давно возникли размолвки и появилась вражда
 • Помогает при головных болях, мигренях, при гордыне, а также в смирении
 • Помогает при несчастной любви
 • Освободиться от греховных помыслов
 • При всевозможных зависимостях, алкогольных в том числе
 • При нездоровой страсти, от которой человек мучается
 • При принятии решения
 • В скорби и отчаянии

Молятся святому и просят помочь при помощи молитв. Если трудно читать молитвы, просите о помощи своими словами, только искренне и с глубокой верою в Бога, Святого Силуана Афонского и в результ.

Молитвы.

О предивный угодниче Божий, отче Силуане! По благодати, тебе от Бога данной, слезно молитися о всей Вселенней — мертвых, живых и грядущих — не премолчи за нас ко Господу, к тебе усердно припадающих и твоего предстательства умильно просящих (имена).

Подвигни, о всеблаженне, на молитву Усердную Заступницу рода христианского, Преблагословенную Богородицу и Приснодеву Марию, чудно призвавшую тя быти верным делателем в Ея земном вертограде, идеже избранницы Божии о гресех наших милостива и долготерпелива быти Бога умоляют, во еже не помянута неправд и беззаконий наших, но по неизреченной благости Господа нашего Иисуса Христа ущедрити и спасти нас по велицей Его милости.

Ей, угодниче Божий, с Преблагословенною Владычицею мира — Святейшею Игумениею Афона и святыми подвижниками Ея земнаго жребия испроси у святых святейшего Слова святей горе Афонской и боголюбивым пустынножителем ея от всех бед и наветов вражиих в мире сохранитися.

Да Ангелы святыми от зол избавляеми и Духом Святым в вере и братолюбии укрепляеми, до скончания века о Единей, Святей, Соборней и Апостольстей Церкви молитвы творят и всем спасительный путь указуют, да Церковь Земная и Небесная непрестанно славословит Творца и Отца Светов, просвещающи и освещающи мир в вечной правде и благости Божией.

Народом земли всей испроси благоденственное и мирное житие, дух смиренномудрия и братолюбия, добронравия и спасения, дух страха Божия. Да не злоба и беззаконие ожесточают сердца людския, могущие истребите любовь Божию в человецех и низвергнуть их в богопротивную вражду и братоубийство, но в силе Божественныя любве и правды, якоже на небеси и на земли да святится имя Божие, да будет воля Его святая в человецех, и да воцарится мир и Царствие Божие на земли.

Такожде и земному Отечеству твоему — земли Российстей испроси, угодниче Божий, вожделенный мир и небесное благословение, во еже всемощным омофором Матере Божия покрываему, избавитися ему от глада, губительства, труса, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани и от всех враг видимых и невидимых, и тако святейшим домом Преблагословенныя Богородицы до скончания века ему пребыти, Креста Животворящаго силою, и в любви Божией неоскудеваему утвердитися.

Нам же всем, во тьму грехов погружаемым и покаяния тепла, ниже страха Божия не имущим и сице безмерно любящаго нас Господа непрестанно оскорбляющим, испроси, о всеблаженне, у Всещедраго Бога нашего, да Своею Всесильною благодатию божественне посетит и оживотворит души наша, и всяку злобу и гордость житейскую, уныние и нерадение в сердцах наших да упразднит.

Еще молимся, о еже и нам, благодатию Всесвятаго Духа укрепляемым и любовию Божию согреваемым, в человеколюбии и братолюбии, смиренномудренном сраспинании друг за друга и за всех, в правде Божией утвердитися и в благодатной любви Божией благонравно укрепитися, и сынолюбне Тому приближитися.

Да тако, творяще Его всясвятую волю, во всяком благочестии и чистоте временнаго жития путь непостыдно прейдем и со всеми святыми Небеснаго Царствия и Его Агнчаго брака сподобимся. Ему же от всех земных и небесных да будет слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ниже на картинке читайте еще тексты молитв.

Молитвенный плач преподобного Силуана Афонского

Результат от молитв Силуану Афонскому может наступить не сразу. Все зависит от вашей искренности и веры. Молятся ему до тех пор, пока не наступит исцеление или мучающая причина не исчезнет.

Как видите, житие Силуана Афонского было насыщенным и весьма разнообразным. Он уже в достаточно зрелом возрасте, примерно в 30 лет, пришел к Господу Богу и остригся в монахи. С тех пор он вел правильный образ жизни, постоянно молился. Его вера укрепилась после нападков бесов, которые все чаще являлись к Силуану. Но он продолжал молиться и просить Господа Бога помочь ему. И явилось видение Иисуса Христа. После этого он считал, что вера воскресла и стала еще сильнее. С тех пор бесы ему не являлись. Именно с того времени стал спать урывками, по 15 минут и все свободное время молиться за мирных жителей.

Ссылка на основную публикацию