Акафист святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, чудотворцу: текст, для чего читают

Акафист святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, чудотворцу (2-й)

Конда́к 1.

Равноапо́стольный христиа́нския ве́ры благове́стниче, язы́ческаго злове́рия искорени́телю, ско́рый в беда́х и ско́рбех засту́пниче, благоутро́бия неистощи́мое сокро́вище, святи́телю о́тче Инноке́нтие! Вели́каго тя́ пред Го́сподем хода́тая и чуде́с мно́жеством свиде́тельствованна помо́щника иму́ще, к тебе́ во обстоя́нии от вся́ких ну́жд и зо́л с ве́рою и любо́вию притека́ем, и та́ко ти́ зове́м:

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

И́кос 1.

А́нгелом уподо́бился еси́ непоро́чным житие́м, святи́телю о́тче Инноке́нтие, и сего́ ра́ди а́нгелов соприча́стия сподо́бился еси́ в немо́лчнем славосло́вии Го́спода Сла́вы. Приими́ у́бо и от на́ших недосто́йных усте́н приноси́мое тебе́ хвале́ние:

Ра́дуйся, по и́мени твоему́, непоро́чность зна́менующему, яви́вый житие́ твое́.

Ра́дуйся, непоро́чности сохране́нием, а́нгелов житию́ подража́тель бы́вый.

Ра́дуйся, ве́рный Христо́ва Ева́нгелиа служи́телю.

Ра́дуйся, архиере́ев удобре́ние.

Ра́дуйся, Це́ркве, неве́сты Христо́вы, драго́е украше́ние.

Ра́дуйся, свя́тости жития́ и непоро́чности нра́вов учи́телю.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 2.

Ви́дя Госпо́дь Бо́г благопотре́бен тя́ сосу́д ко прия́тию даро́в благода́ти, оби́льно излия́ в твое́ се́рдце ду́ха прему́дрости и ра́зума, во е́же просвеща́ти язы́ки, во тме́ и се́ни сме́ртней седя́щыя, ду́ха сове́та и кре́пости, во е́же превозмога́ти над враги́ спасе́ния ви́димыми и неви́димыми, ду́ха ве́дения и благоче́стия, во е́же Христо́во ста́до пасти́ уче́нием и житие́м. Мы́ же, тя́ на спасе́ние люди́й та́ко приугото́ванна уразуме́вше, со умиле́нием Пода́телю все́х бла́г Бо́гу зове́м: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум благопотре́бен к де́ланию прия́тых от Бо́га тала́нтов стяжа́ти хотя́, еще́ ю́н сы́й, водвори́лся еси́ в вертогра́де духо́вныя му́дрости пресла́внаго гра́да Ки́ева: соверше́н же в житии́ хотя́ бы́ти, сожи́тельство восприя́л еси́ в ли́це и́ноков Святопече́рския ла́вры, иде́же дости́гл еси́ в му́жа соверше́нна, в ме́ру во́зраста исполне́ния Христо́ва. Мы́ же, твое́ зва́ние и избра́ние разсмотря́юще, с любо́вию зове́м ти́:

Ра́дуйся, розго́ виногра́да, плодо́в ду́ха испо́лненная, да и́х оби́лием страны́ Сиби́ри обогати́ши.

Ра́дуйся, сладкоуха́нный кри́не Госпо́день, на Ю́зе процветы́й, да те́м страны́ Се́вера облагоуха́еши и украси́ши.

Ра́дуйся, в земне́м учи́лищи небе́сней му́дрости навы́кший, да е́ю язы́ки на пу́ть спасе́ния наста́виши.

Ра́дуйся, я́ко на высоту́ доброде́телей, а́ки свети́льник на све́щнице, поста́влен бы́л еси́, да мглу́ неподо́бнаго жития́ во изгна́нии су́щих разго́ниши.

Ра́дуйся, ве́рный учениче́ Спа́са на́шего, во апо́стола язы́ков предъизбра́нный.

Ра́дуйся, ча́до послушли́вое Це́ркве Правосла́вныя, в первосвяти́теля Ирку́тския па́ствы пронарече́нный.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 3.

Си́лою свы́ше тя́ облече́нна уразуме́вше благове́рный ца́рь и святы́й Собо́р избра́ша тя́ во апо́стольское служе́ние, пропове́дати Ева́нгелие Ца́рства Христо́ва в земли́ язы́ков, неве́дущих пе́ти во Святе́й Тро́ице еди́ному Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я ре́вность апо́стольскую о спасе́нии ду́ш челове́ческих, подви́глся еси́ на вся́ труды́ и беды́ ше́ствия в да́льныя страны́ ца́рства хи́нов: но воспяще́н бы́в в преде́лы его́ вни́ти, во гра́де Селенги́нстем препокое́ние обре́л еси́, иде́же тя́ ма́лое ста́до при́сных ти́ по ве́ре приве́тствии сре́те си́ми:

Ра́дуйся, но́вый апо́столе, на просвеще́ние язы́ков мно́гие страны́ прете́кший.

Ра́дуйся, в ше́ствиих пу́тных, я́коже и Па́вел, язы́ков апо́стол, беды́ Христа́ ра́ди и Ева́нгелиа бо́дре сре́тивый.

Ра́дуйся, лучеза́рное Це́ркве Христо́вы свети́ло, на просвеще́ние восто́ка возше́дшее.

Ра́дуйся, боже́ственнаго огня́ носи́ло, теплоту́ любве́ Христо́вы во страны́ мра́за прине́сшее.

Ра́дуйся, ду́хом ре́вности апо́стольския дви́жимый, ко язы́ком Монго́льским поспеши́вый.

Ра́дуйся, во изгна́нии стра́ждущым поко́й душа́м в сле́довании благо́му и́гу Христо́ву указа́вый.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 4.

Бу́рю за́висти дре́вний челове́ческих ду́ш прельсти́тель воздви́же в сердца́х хи́нов сопроти́в тебе́, во страну́ и́х гряду́щаго, благове́стника ми́ра Христо́ва, и возста́ви на тя́ лжебра́тию, во е́же в преде́лы хи́нов твое́ возбрани́ти вхожде́ние, да не навы́кнут хи́нове, вку́пе с правосла́вными, изве́дшему лю́ди из тмы́ во све́т сво́й чу́дный Христу́ Бо́гу пе́ти: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Услы́шав ухищре́нныя хи́нов глаго́лы, я́ко не подоба́ет ти́, иера́рху вели́кому Го́спода, бы́ти прия́ту в и́х ца́рство, обрати́лся еси́ па́ки со Ева́нгелием ко язы́ком иноро́дным во стране́ Сиби́рстей, и́же с ве́лию ра́достию тя́ прие́мше, возопи́ша ти́ такова́я:

Ра́дуйся, хи́нами во и́х ца́рство не прия́тый, ко прия́тию же саме́ми а́нгелы в Небе́сное Ца́рство досто́йный.

Ра́дуйся, не ро́ду чужде́му хи́нов, но своего́ ца́рства язы́ком Монго́льским во апо́стола угото́ванный.

Ра́дуйся, я́ко возбране́нием тебе́ благове́стия язы́ком ца́рства чужда́го ве́лие бла́го язы́ком Росси́йскаго ца́рства устро́ися.

Ра́дуйся, я́ко про́поведию Ева́нгелиа язы́ком Монго́льским злоухищре́ние врага́ ду́ш челове́ческих же́стоко посрами́ся.

Ра́дуйся, я́ко твои́м посреде́ на́с вселе́нием неве́дущии Бо́га в позна́ние и́стины приведо́шася, противля́ющиися же и́стине обличи́шася.

Ра́дуйся, я́ко на житие́ твое́ взира́юще, гре́шнии пока́яшася, беззако́ннии же уцелому́дришася.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 5.

Богото́чный прему́дрости исто́чник от оби́лия прису́щия ти́ благода́ти прото́ржеся в пусты́ни Монго́льстей, егда́ неразу́мнии хи́нове загради́ша то́ки ея́ в преде́лы и́х омраче́ннаго ца́рства: ре́вностию бо апо́стольскою дви́жимь и во служе́нии па́стырстем тружда́яся, о́во просвеща́л еси́ све́том Ева́нгелиа Христо́ва неве́рующыя язы́ки монго́льски, о́во утвержда́л еси́ ве́рующыя в послуша́нии Правосла́вныя Це́ркве уста́вом; и та́ко научи́л еси́ и си́х и о́нех вку́пе воспева́ти Еди́ному все́х челове́ков Спаси́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дя Вседержи́тель, вся́ на по́льзу стро́яй, я́ко не приспе́ вре́мя, да просветя́тся све́том Ева́нгелиа лю́дие ца́рства хи́нскаго, дарова́ тя́ в первосвяти́теля Ирку́тския Це́ркве и учи́теля язы́ков Сиби́ри, е́же мы́ ны́не ра́достно воспомина́юще, си́це зове́м ти́:

Ра́дуйся, первопресто́льниче Ирку́тския Це́ркве, благове́стием Сиби́рскую о́бласть Росси́йскаго ца́рства огласи́вый.

Ра́дуйся, свято́е нача́ло святи́телей Ирку́тския па́ствы, про́чым пременя́емым, еди́ный ея́ несме́нный блюсти́телю.

Ра́дуйся, о́тче, святы́х оте́ц в насажде́нии благоче́стия и искорене́нии нече́стия подража́телю.

Ра́дуйся, па́стырскому служе́нию уготовля́емых трудолюби́вый учи́телю.

Ра́дуйся, па́стырю до́брый, гото́вый ду́шу твою́ положи́ти за о́вцы твоя́.

Ра́дуйся, неусы́пный стра́же, вве́ренныя ти́ ду́шы, бде́нным моле́нием и пу́тным обхожде́нием, до́бре сохрани́вый.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 6.

Богопропове́дников Христо́вых апо́столов труды́ на ся́ подъе́м, о́ных насле́довал еси́ по́двиги и лише́ния, ско́рби и озлобле́ния: но вся́ ра́ди Христа́ и Ева́нгелиа до́блественно поне́сл еси́, и вся́ ны́, не то́чию благоду́шствующия, но и скорбя́щыя, научи́л еси́ пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ла е́сть па́че со́лнца, во огни́ искуше́ний и скорбе́й очище́нная, душа́ твоя́, до́блественный подви́жниче Христо́в: а́ще бо в не́мощех и боле́знех претружде́но бя́ше те́ло твое́, но ду́хом при́сно сы́й бо́др, вы́ну побежда́л еси́ враги́ Христо́вы Це́ркве. Сего́ ра́ди и мы́, тобо́ю в ско́рбех утеша́еми, побе́дная ти́ си́це вопие́м:

Ра́дуйся, во́ине Христо́в, во всеору́жии Бо́жии проти́ву нача́л и власте́й и миродержи́телей тмы́ ве́ка сего́ подвиза́выйся.

Ра́дуйся, и́стиною а́ки по́ясом препоя́санный, язы́ков шата́ния разруши́вый.

Ра́дуйся, пра́вдою а́ки в броня́ оболче́нный, вся́ наве́тник клеветы́ неде́йственны сотвори́вый

Ра́дуйся, но́зе во благовествова́ние ми́ра обуве́нне име́вый, главу́ дре́вняго зми́я попра́вый.

Ра́дуйся, ве́рою а́ки щито́м покрове́нный, вся́ разжже́нныя лука́ваго стре́лы угаси́вый.

Ра́дуйся, шле́м спасе́ния и ме́ч духо́вный восприя́вый, и вся́ враги́, а́ки воево́да возбра́нный, низложи́вый.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 7.

Хотя́й милосе́рдый Госпо́дь не то́чию па́стве Ирку́тстей, но и вся́кому бли́жнему же и да́льнему тя́ дарова́ти в ско́рбех уте́шителя, в беда́х ско́раго помо́щника и от боле́зней цели́теля, ускори́ тя́ разреши́ти от у́з сея́ бре́нныя пло́ти, да по все́м градо́м и ве́сем чудесы́ и исцеле́ньми Бо́га просла́виши и вся́ Ему́ воздви́гнеши пе́ти: Аллилу́иа.

И́кос 7.

К но́вому и нестаре́ющемуся на небесе́х жи́тельству уготовля́я тво́й восхо́д, писа́нием со одра́ боле́зни всесмире́нно проси́л еси́ иере́и гра́да Ирку́тска со христиа́ны правосла́вными, да воспою́т во хра́мех Богоро́дице пара́клисис: мы́ же, зря́ще тя́ по преставле́нии просла́влена Бо́гом, к тебе́ самому́ си́це взыва́ем:

Ра́дуйся, ратобо́рче Христо́в, по́двигом до́брым подвиза́выйся.

Ра́дуйся, быстротеку́щий орле́, тече́ние твое́ в превы́спренних селе́ниих сконча́вый.

Ра́дуйся, во́ине Царя́ Небе́снаго, вся́ обе́ты Христу́ Царю́ и Бо́гу на́шему ве́рно соблюды́й.

Ра́дуйся, я́ко про́чее уже́ вене́ц пра́вды тебе́ соблюде́ся.

Ра́дуйся, по преселе́нии во оби́тели Отца́ Небе́снаго не оставля́яй посеща́ти на́ш гра́д и оби́тель сию́.

Ра́дуйся, те́плый о на моли́твенниче, не престаю́щь о на́с у Престо́ла Царя́ Небе́снаго хода́тайствовати.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 8.

Стра́нное все́м чу́до показа́ся, егда́ древя́ная це́рковь, под ея́же олтаре́м почива́л еси́ от трудо́в сего́ вре́меннаго жития́, посреде́ всея́ оби́тели запале́ния, я́ко дре́вняя купина́, огне́м опаля́ема не сгара́ше. Чту́щии же па́мять твою́, я́ве уразуме́вше, я́ко твои́х ра́ди моще́й соверша́ется сие́ чу́до, со стра́хом и ра́достию, храня́щему тя́ Бо́гу, мно́жицею взыва́ху: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вси́ лю́дие, прите́кшии во оби́тель твою́ и це́рковь, в не́йже почива́ху мо́щи твоя́, огне́м опаля́ему ви́дяще, приступи́вше ко архипа́стырю, те́пле его́ моля́ху, да изнесу́т ра́ку святы́х моще́й твои́х: о́н же, ду́хом ве́ры испо́лнь, наде́ждею сохране́ния от огня́ не то́чию моще́й твои́х, но и всея́ це́ркве, все́х ободря́ше. Лю́дие же, сбытие́ слове́с архипа́стыря а́бие узре́вше, благода́рными ти́ гла́сы, чудотво́рче, воззва́ша:

Ра́дуйся, свети́льниче Це́ркве, из-под спу́да па́че блиста́ния о́гненнаго возсия́вый.

Ра́дуйся, несгара́нием храни́лища моще́й твои́х, о нетле́нии и́х пресла́вно провозвести́вый.

Ра́дуйся, таковы́м зна́мением о твое́м с на́ми сопребыва́нии удостове́ривый.

Ра́дуйся, це́ркве сохране́нием, в тебе́ от бе́д засту́пника на́м откры́вый.

Ра́дуйся, и гра́да на́шего, посреде́ запале́ний о́гненных, мно́гажды удоборазумева́емый храни́телю.

Ра́дуйся, наипа́че о избавле́нии на́с от огня́ гее́нскаго при́сный на́ш пред Го́сподем хода́таю.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 9.

Вси́ ли́цы а́нгелов да́ша сла́ву, че́сть и благодаре́ние Седя́щему на Престо́ле, живу́щему во ве́ки веко́в Бо́гу и А́гнцу, егда́, убеле́нная све́тлостию непоро́чности, душа́ твоя́, святи́телю Христо́в Инноке́нтие, вознесе́ся на не́бо, в сожи́тельство а́нгелов. Мы́ же, прославле́нием на земли́ святы́х моще́й твои́х уве́рившеся о твое́й на небесе́х сла́ве, с весе́лием просла́вльшему тя́ Бо́гу при́сно взыва́ем пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́ям любому́дрым на се́рдце не взыдо́ша, я́же ти́, Христо́в уго́дниче, угото́ва Госпо́дь во оби́телех небе́сных. Мы́ же, пра́зднующе твое́ на небеси́ прославле́ние, си́це тя́ на земли́ ублажа́юще зове́м:

Ра́дуйся, мно́гу на небесе́х, многообра́знаго ра́ди на земли́ служе́ния, мзду́ восприе́мый.

Ра́дуйся, де́вственниче, в пе́рвенцы Бо́гу и А́гнцу впи́саный.

Ра́дуйся, страда́льче, вку́пе со прише́дшими от ско́рби ве́лия, в ри́зах бе́лых пред престо́лом спасе́ние и сла́ву воспева́яй.

Ра́дуйся, апо́столе язы́ков, престо́лом апо́стольским на небеси́ почте́нный.

Ра́дуйся, па́стырю научи́вый и сотвори́вый, и сего́ ра́ди ве́лиим во Ца́рствии Небе́снем от Христа́ нарече́нный.

Ра́дуйся, воево́до возбра́нный, соседе́ния Победи́телю а́да и сме́рти на престо́ле сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 10.

Спасе́ния посреде́ земли́ соде́лавый, Человеколю́бец Госпо́дь посети́ страну́ Сиби́рскую свое́ю ми́лостию и щедро́тами: в ра́це бо моще́й твои́х, вели́кий уго́дниче Христо́в, откры́л е́сть на́м зна́мение твоего́ те́плаго о на́с на небеси́ хода́тайства, его́же сподобля́еми вси́ благове́рнии лю́дие страны́ Сиби́рския, еди́неми усты́ и се́рдцем пою́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ еси́ необори́мая, засту́пниче на́ш, гра́ду и стране́ се́й от нахожде́ний вся́ких зо́л и скорбе́й: явле́нием бо чуде́с твои́х уве́рихомся, я́ко ве́лие стяжа́л еси́ дерзнове́ние у Го́спода. Сего́ ра́ди си́це зове́м ти́:

Ра́дуйся, страны́ Сиби́рския богодарова́нный храни́телю и засту́пниче, хода́таю и помо́щниче.

Ра́дуйся, я́ко вку́пе со а́нгелы по́слан еси́ во служе́ние за хотя́щих насле́довати спасе́ние, и все́м стра́ждущым неоску́дное подае́ши утеше́ние.

Ра́дуйся, драгоце́нное на́м в ра́це моще́й твои́х насле́дие оста́вивый.

Ра́дуйся, я́ко во оби́тели Вознесе́нстей все́х притека́ющих к тебе́ срета́еши с любо́вию.

Ра́дуйся, и на вся́ком ме́сте тя́ с ве́рою призыва́ющым ско́рый помо́щник явля́яйся.

Ра́дуйся, и не и́щущым тя́, ниже́ ве́дущим, я́ко до́брый наста́вник, вра́ч же и покрови́тель мно́гажды познава́емый.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 11.

Пе́ние вся́кое не довле́ет к прославле́нию чуде́с твои́х, чудотво́рче преди́вный, и́миже не то́чию ве́рныя, но и неве́рныя удивля́еши: ве́руем же и наде́емся, я́ко твои́ми моли́твами и во мра́це идолослуже́ния су́щии из тмы́ и се́ни сме́ртныя изы́дут и с на́ми ку́пно просла́вльшему тя́ Бо́гу воззову́т: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Свети́льник не поставля́ется под спу́дом, но на све́щник возлага́ется, да входя́щии ви́дят све́т: сего́ ра́ди и твоя́ святы́я мо́щи изведе́ из-под спу́да Госпо́дь, я́ко да входя́щии во оби́тель твою́, от сего́ чу́днаго све́та ве́рою просвеща́еми и исцеле́ния от тебе́ прие́млюще, взыва́ем к тебе́ си́це:

Ра́дуйся, наста́вниче прему́дрый, мы́сли бла́ги и хоте́ния свя́та на се́рдце полага́яй.

Ра́дуйся, вождю́ благонаде́жный, на пу́ть спасе́ния направля́яй.

Ра́дуйся, пред Престо́лом Царя́ Небе́снаго о спасе́нии ду́ш на́ших хода́тайствуяй.

Ра́дуйся, ско́рый помо́щниче, от нахожде́ния зо́л и скорбе́й сохраня́яй.

Ра́дуйся, врачу́ сострада́тельный, от боле́зней душе́вных же и теле́сных свобожда́яй.

Ра́дуйся, оста́вленных врачми́ от одра́ сме́рти воздвиза́яй.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 12.

Благода́тиею Бо́жиею испо́лнена тя́ позна́вше не то́чию бли́з су́щии, но и во страна́х да́льних обита́ющии, с ве́рою притека́ют к ра́це моще́й твои́х: ты́ же, вне́мля и́х моле́нием, не преста́ни напу́тствовати все́х да́ры исцеле́ний и чуде́с твои́х, да от восто́к со́лнца до за́пад вси́ воспою́т чудоде́йствующему Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще чудеса́ твоя́, и́миже по преставле́нии, па́че же по обре́тении святы́х моще́й твои́х, Бо́га просла́вил еси́, благода́рно тебе́ си́це зове́м:

Ра́дуйся, жи́лами разсла́бленныя со одра́ боле́зни возста́вивый.

Ра́дуйся, сокруше́нием но́г и ру́к стра́ждущыя, а́ки николи́же страда́вшыя устро́ивый.

Ра́дуйся, стру́пами покры́тыя и ра́нами уя́звленныя це́лы и здра́вы соде́лавый.

Ра́дуйся, зре́ние слепы́м возврати́вый и изумле́нныя на здра́вый смы́сл наста́вивый.

Ра́дуйся, во отча́янии живота́ к сме́рти уготовля́емыя к жи́зни па́ки возврати́вый.

Ра́дуйся, ни еди́ней же боле́зни ко исцеле́нию тебе́ бы́ти неудо́бней, чуде́с мно́жеством засвиде́тельствовавый.

Ра́дуйся, Инноке́нтие, святы́й уго́дниче Спа́са Христа́.

Конда́к 13.

О, вели́кий Христо́в уго́дниче, ми́лостивый на́ш наста́вниче, благоутро́бия сокро́вище, правове́рия учи́телю, архиере́ев похвало́, безпомо́щных засту́пниче, о́тче на́ш Инноке́нтие! Моли́ Христа́ Бо́га, да сподо́бит на́с земно́е по́прище без поро́ка прейти́ и егда́, я́ко Пра́ведный Судия́, со а́нгелы свои́ми во сла́ве прии́дет суди́ти живы́х и ме́ртвых, да не отлучи́т на́с от со́нма спаса́емых, но да сотвори́т на́с прича́стники Ца́рства Небе́снаго, во е́же та́мо вку́пе с тобо́ю, отце́м на́шим, вы́ну сла́вити его́ и воспева́ти Ему́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва святи́телю Инноке́нтию, Ирку́тскому чудотво́рцу.

О, вели́кий Христо́в уго́дниче, святи́телю о́тче Инноке́нтие! Услы́ши на́с, тебе́ моля́щихся. Ты́ ве́си на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шиши воздыха́ния мно́жества к тебе́ притека́ющих; сего́ ра́ди к тебе́, я́ко отцу́ на́шему, ско́рому помо́щнику и те́плому моли́твеннику, зове́м: не оста́ви на́с твои́м у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́емся от пути́ спасе́ния — руководи́ на́с, ми́лостивый на́ш наста́вниче. Мы́ немощни́и в ве́ре — утверди́ на́с, правове́рия учи́телю. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л — обогати́ на́с, благоутро́бия сокро́вище. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми — помози́ на́м, безпомо́щных засту́пниче. Гне́в Бо́жий, пра́ведно дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́ от на́с твои́м хода́тайством у Престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же ты́ предстои́ши на небеси́, о́тче иера́рше, архиере́ев похвало́. Услы́ши, мо́лим тя́, вели́кий Христо́в уго́дниче, и зде́ с моле́нием тебе́ предстоя́щыя, и вся́, на вся́ком ме́сте тебе́ с ве́рою призыва́ющыя: и испроси́ моли́твами твои́ми у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Ты́ бо еси́ свиде́тельствованный безчи́сленными чудесы́ помо́щник, засту́пник и моли́твенник, и о тебе́ сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва ина́я.

Свя́тче Бо́жий, па́стырю до́брый, де́лателю ве́рный виногра́да Христо́ва, святи́телю о́тче Инноке́нтие! При́зри на гра́д се́й и на лю́ди сия́! Моли́ Христа́ Бо́га, да сохрани́т па́ству твою́ от волко́в, губя́щих ю́; да ниспо́слет Ду́ха Своего́ Свята́го во е́же умудри́ти на́с ходи́ти пред Ни́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́ во вся́ дни́ живота́ на́шего, да славосло́вяще И́мя Его́ Всесвято́е во дни́ и в но́щи, сподо́бимся бы́ти насле́дницы жи́зни ве́чныя, и просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святитель Иннокентий, епископ Иркутский, чудотворец

АКАФИСТ СВЯТИТЕЛЮ ИННОКЕНТИЮ,
ЕПИСКОПУ ИРКУТСКОМУ, ЧУДОТВОРЦУ

Кондак 1

В озбранный чудотворче и скорый в скорбех помощниче, святителю отче Иннокентие, яко имея велие дерзновение пред Господем, от всяких нас бед свобождай, да с радостию зовем ти:

Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Икос 1

А нгельскому жительству на небесех поревновал еси, отче: по имени бо и житие твое непорочно бысть на земли, сего ради и возвысился еси до лицезрения Творца Ангелов. Отнюдуже призирая выну на град сей и люди, услыши нас, похвальная восписующих ти сия:

Радуйся, невинностию агнца непорочнаго подражатель бывый; радуйся, воздержанием твоим ангельское во плоти житие явивый.

Радуйся, яко Ангел, Сибирския церкве Божия дела возвещаяй; радуйся, яко архистратиг силы небесныя, всех прибегающих к тебе от бед сохраняяй.

Радуйся, непорочности и невинности соименный учителю; радуйся, незлобия и чистоты усердный хранителю.

Радуйся, убеленный невинностию крине райскаго прозябения; радуйся, умащенная чистотою маслино небеснаго благословения.

Радуйся, уме, небесных неизреченных благ наслаждаяйся; радуйся, пастырю, с мудрыми в радость Пастыреначальника своего вшедый.

Радуйся, яко свет лица Божия ясно на Небеси смотряеши; радуйся, яко тем же светом осиянный, притекающих к тебе неизреченно возвеселяеши.

Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 2

В едый Господь велика тя быти светильника во стране языков, благоволи сокрыти род и отечество твое, да явишися земли Хинстей, якоже Мелхиседек в Ханаанстей, и увериши, яко не от человек пришел еси к нам, но от Бога, Емуже поем: Аллилуиа.

Икос 2

Р азум просвещенный хотя имети, богомудре отче, от юности избрал еси в место образования своего матерь градов православныя веры нашея и подвижничества, да живя среди земных Ангелов и взирая на скончание жительства их, подражатель явишися вере их; темже и сам соделался еси небесным человеком. Сего ради слышиши от нас сия:

Радуйся, винограде многоплодный, в благораствореннем юзе возрасший; радуйся, цвете благовонный, в Малей России процветший.

Радуйся, славо и удобрение града Киева; радуйся, красото и утешение отцев Печерския лавры.

Радуйся, яко измлада мудрости прилежа, Божественное Писание ясне извыкл еси; paдуйся, яко отложив вся мирския сласти, Христов ярем носити изволил еси.

Радуйся, в юности посвятивый в жертву приятну Господу себе самаго; радуйся, сохранивый невредно целомудрие девства драгаго.

Радуйся, яко в земнем училищи небесныя премудрости учивый; радуйся, яко щитом веры вся разжженныя лукаваго стрелы угасивый.

Радуйся, яко издетска Бога возлюбивый; радуйся, яко заповедий Его неложный хранитель бывый.

Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 3

С илою свыше позна тогда благоверный царь непорочное и святое жительство твое, святче Божий, иже и избра тя во апостольское служение и предпосла, яко первенца духовнаго сыноположения, насаждати святую веру в земли языков чуждих, не ведущих пети Богу: Аллилуиа.

Икос 3

И меет тебе, святителю отче Иннокентие, вся страна Сибирская велика учителя и дивна в вере наставника; сего ради, яко добляго поборника верным и скораго молитвенника тя чтуще, с веселием и радостию дары тебе приносим таковыя:

Радуйся, священная главо, разума водами напояема; радуйся, плод благоуханен житием твоим от юности являяй.

Радуйся, искоренителю терновнаго служения идольскаго; радуйся, насадителю лозы православныя веры.

Радуйся, новый Апостоле, облагоухавый верою последния концы России; радуйся, добрый пастырю, утвердивый красныя ноги своя на востоце царства Сибири.

Радуйся, мрачныя страны просветителю; радуйся, душевныя темноты озарителю.

Радуйся, врагов веры Христовы разрушителю; радуйся, прельстителей душ христианских разителю.

Радуйся, идолослужительных старец мудрость посрамивый; радуйся, мудрых века сего мудрейший.

Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 4

Б уря злобы древляго змия обуя царство хинов, егда не можаху отверзти ушеса ко глаголом Царствия Христова, тобою, новый Апостоле, возвещаемым, и не хотяху прияти тя, вторицею на пределех их явльшася, да умудриши я воспевати Единому Богу: Аллилуиа.

Икос 4

С лышаще и ведуще тя премудра учителя и истиннаго сказателя таин Божиих, прихождаху к тебе не точию старцы, но и юнии, в нихже разум напечатлевал еси древния истины евангельския, сего ради яко пастыря, просветителя и отца нашего ублажающе, зовем ти:

Радуйся, рабе благий и делателю добрый; радуйся, искоренителю злых и прогонителю нечестия бодрый.

Радуйся, яко сугубу мзду небесную сугуба ради путешествия к хином приял еси; радуйся, яко сподобился еси восприяти чудес дар и славы венец пресветел.

Радуйся, Апостолу Павлу в подвизех служения своего подражавый; радуйся, терпению его в научении безкнижных юношей последовавый.

Радуйся, яко на пажити веры правыя и при источнице воды живыя люди твоя паствил еси; радуйся, яко на злаце красне пребыти твоему стаду мудре наставил еси.

Радуйся, светильниче всесветлый и вселюбимый; радуйся, паче звезд яснейший и вожделеннейший.

Радуйся, винограда животнаго святопрозябший грозд, вино искапающий; радуйся, святопомазанная главо, честный наш учителю.

Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 5

Б оготочный источник превеликих чудес явился еси в земли нашей, достославне отче, приял бо еси, еще на земли ти жившу, власть недуги исцеляти, по смерти же наипаче прослави тя Бог многими чудотвореньми, да вси чудодействующему Тобою Богу вопием: Аллилуиа.

Икос 5

В идевше жителие Иркутстии святую церковь, в нейже почиваше нетленное и цельбоносное тело твое, угодниче Божий, яко вторую купину в пламени сущу, силою же твоих молитв невредно сохраненную, прославиша Бога; темже и мы, видяще оную доныне целу, благолепну и яве поведающу знамения и чудеса твоя, воспеваем тебе сице:

Радуйся, всю страну Сибирскую удививый чудесы, имиже обитель твоя освятися; радуйся, оруженосец духовный, имже всяка злая страсть и болезнь от верных прогонится.

Радуйся, яко излиянием чудес от Бога обогатился еси; радуйся, яко неоскудный источник исцелений явился еси.

Радуйся, яко стаду твоему помощь и заступление даваеши; радуйся, яко чудес сиянии паству твою просвещаеши.

Радуйся, невредимо от огня сохранивый церковь, в нейже, жив сый, воздевал еси о спасении людий преподобныя руце свои; радуйся, явственно тем свидетельствовавый, яко свято бысть почивавшее в ней нетленное тело твое.

Радуйся, всем безпомощным приятное попечение; радуйся, коеяждо немощи скорый и безмездный врачу.

Радуйся, яко и всяк благопотребен дар от Господа просящим подаваеши; радуйся, яко прославляяй тя чудесы Бог тобою всех к Себе призывает.

Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 6

С ловеса апостольская, еже молитися о спасении паствы твоея, яко иерарх во ушию своею прием, не точию в жизни, но и по преставлении являешися священнодействитель Божественных таин, уверяя верующих в непрестаннем ходатайстве о требующих твоея помощи и воспевающих Богу: Аллилуиа.

Икос 6

В озсиял еси пречудно, архиерею Божий, егда, вторицею явивыйся зельне страждущему, ударив в пол жезлом, язвою на древе того места уврачевал еси душевную язву омраченнаго неверием; абие бо позна тя быти благодатнаго врача и славя тя, вопияше:

Радуйся, иерарше благий и верный; радуйся, делателю неутомимый винограда Христова.

Радуйся, служителю Господень, о верных умоляяй; радуйся, наставниче, грешных к Небеси направляяй.

Радуйся, таин Божиих истинный строителю; радуйся, молитвенных рук непрестанный воздевателю.

Радуйся, яко избавляеши от неверия; радуйся, яко исцеляеши от малодушия.

Радуйся, укрепление мудростию благодушия; радуйся, просвещение светлостию благочестия.

Радуйся, премудрый проповедателю; радуйся, пресладкий обличителю.

Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 7

Х отяще некогда сановитии града сего в неподобное время видети и любопытною десницею осязати нетлением уже процветавшия святыя мощи твоя, святителю Христов, потщашася прикрыти дерзновение свое благословением архипастыря: но ты, чистоты любителю и веры рачителю, не восхотел еси явити себе им, научая тем не высокомудрствовати, но в смиренномудрии пети Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Н овое и преславное чудо показа нам тобою на земли всех чудес Творец и Владыка, егда тебе ради пременишася естества уставы; среди бо лета и зноя мраз и иней явистася при цельбоноснем гробе твоем, еже знамением бысть, яко аще и умерл еси на земли плотию, но душею в вышнем селении всегда жив сый, теплым своим ходатайством пособствуеши вопиющим тебе:

Радуйся, смиренномудрия столпе необоримый; радуйся, презренную гордость низлагаяй.

Радуйся, любящия чистоту душ соблюдаяй; радуйся, грешных к покаянию воззываяй.

Читайте также:  Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Помощница в родах»: текст, для чего читают

Радуйся, делателю чудес многославных; радуйся, ходатаю и подателю дарований многоразличных.

Радуйся, заблуждших и ослепленных наставниче; радуйся, любопытных и маловерных обличителю.

Радуйся, яко славу земную в уметы вменил еси; радуйся, яко честь Бога Вышняго всем сердцем взыскал еси.

Радуйся, имже о силе Божией естества уставы пременяются; радуйся, имже помыслы злобнии прогоняются.

Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 8

С транно бе видети, како три по естеству мощная животная, силою, данною ти свыше, обезсилеша, яко не можаху довлещи до обители твоея единаго путника из жителей града сего, вразумляюща тем, якоже древле осля Валаама, да не идет в дальнюю страну, не прияв от тебе путеваго напутствия, абие же, воспомянув отложенный обет свой, позна тя скораго помощника и возопи: Аллилуиа.

Икос 8

В есь всего себе исполнив любве нелицемерныя к пастве своей, был еси скорый помощник призывающим тя в помощь, святителю отче Иннокентие: не точию бо близ притекающих к раце мощей твоих, но и далече отстоящих и призывающих имя твое исцеляеши от всякия болезни. За таковое убо врачевание приими от нас похвалы сия:

Радуйся, цельбы исполнь явивыйся алавастре, яко люди Христовы араматствуеши твоими исцелении; радуйся, ароматный фиале, нардаго пистикия многоценный, чудесы удивляяй.

Радуйся, источниче, благодать исцелений изливающий нам от всечестныя раки твоея независтно; радуйся, яко тело твое трудолюбное вместо мастей нам во гробе оставил еси источати исцеления.

Радуйся, яко твоими молитвами слепии прозреша; радуйся, яко твоим ходатайством хромии и безнозии ходити начаша.

Радуйся, яко твоим заступлением разслабленнии исцелеша; радуйся, яко твоим предстательством от неисцельныя огневичныя болезни здрави быша.

Радуйся, покрытых струпами, яко прокаженных, уврачевавый; радуйся, впадших в лихорадочныя и трясавичныя язи возставивый.

Радуйся, яко лишенных смысла здравым умом снабдеваеши; радуйся, яко от страха и мечтаний томимых свобождаеши.

Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 9

В сякия скорби и горькая испытания терпеливно подъял еси, отче, яко добр воин Христов, ово терпя наветы от клеветников злых, ово же препираяся с полчищем неверных и суеверных и ово искушаемь от древняго змия, уязвлявшаго тя за жертвы своя, из челюстей его тобою исхищаемыя, но вся сия побеждая за возлюбившаго тя Христа, немолчно воспевал еси Ему: Аллилуиа.

Икос 9

В итийство человеческое изнемогает изрещи вся скорби, лишения, уничижения, болезни и страдания, яже ради спасения паствы твоея, святче Иннокентие, подъял еси. Темже, терпению твоему точию дивящеся и любовию побеждаеми, с благодарным чувствием вопием:

Радуйся, воине Христов непобедимый; радуйся, твердейший адаманте, в терпении невредимый.

Радуйся, яко ярость неблагомыслящих, гневающихся неправедне, претерпел еси; радуйся, яко превозносящияся злочестивым шатанием паки люте сокрушаемы видел еси.

Радуйся, жестоких и злокозненых владык укрощение; радуйся, угнетенных и страждущих рабов скорое заступление.

Радуйся, яко корения заблуждений и терние неверия трудолюбне исторгал еси; радуйся, яко Божественных повелений насаждения в сердцах верных многими труды возделовал еси.

Радуйся, смирением своим диавола победивый; радуйся, молитвою и бденным стоянием плоть свою умертвивый.

Радуйся, яко красныя твои нозе доблественне к борению со врагами простерл еси; радуйся, яко добре течение совершив, ко Христу восхождение обрел еси.

Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 10

С пасения ради от ослепления старцу, очима тяжко видящу, получити же зрение хотящу и с верою о сем у тебе помощи просящу, скоро притекл еси, святче, в храмину того, идеже егда прикоснулся ecu болезненней главе его, абие ощути он свет во очию своею и прозре, хваля тя и вопия Богу: Аллилуиа.

Икос 10

С тену крепкую и ограждение необоримое от всех скорбей и зол имеет тя, пастырю благий, страна сия: твоим бо сильным заступлением и предстательством доныне град сей и обитель твоя сохраняются в мире и благоденствии. И мы убо, спасаемии тобою, благодарственно вопием ти:

Радуйся, чаше, елей милости к нам Божия содержащая; радуйся, горо, Божественнаго на нас гнева тучи отводящая.

Радуйся, яко потоки мира к нам приводиши; радуйся, яко обилие благ ходатайствуеши.

Радуйся, милости превеликия и скорбным сострадания сокровище; радуйся, пространное Божия о пастве твоей промышления приятелище.

Радуйся, в печалех сущим увеселение; радуйся, удрученных попечении житейскими утешение.

Радуйся, в деторождении матерем скорый помощниче; радуйся, в час кончины молитвенный наш предстателю.

Радуйся, о милости и мире паствы твоея известный рачителю; радуйся, отче честный, от всякаго зла и бедствия усердный наш хранителю.

Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 11

П ение всеумиленное и моление теплое пред нетленными мощами твоими, единым от боляр приносимое тебе, не презрел еси, отче, но скоро услышав и во сне явлься, облегчил еси болезни и страдания его, сице и наших молениий и пений гласы услыши, иерарше Христов, вере же и любви людий твоих вонми и свыше покров твой даруй хвалящим тя и поющим Богу: Аллилуиа.

Икос 11

С ветосиятельна тя светильника, чрез седмьдесят и три лета сокрываема в земли, не восхоте Господь оставити под спудом, еже исполнитися речению Его, яко светильник на свещник поставляют, да входящии видят свет. Темже и мы во храме сем и всюду, яко тя зряще и тобою просвещаеми, дерзаем глаголати сия:

Радуйся, светлое на тверди церковней светило и Сибирския страны славо; радуйся, церквей строителю и обогатителю чудесы тех нескудный.

Радуйся, пресветлая красото святыя обители сея; радуйся, блестящая заре избраннаго тобою града сего.

Радуйся, свещниче всезлатый и многоценный; радуйся, бисере предрагий небесный.

Радуйся, облакообразный покрове, на теснем пути спасения нас осеняющий; paдуйся, огневидный столпе, в нощи неведения и заблуждений нас просвещающий.

Радуйся, яко святынею твоею всех требующих помощи твоея освящаеши; радуйся, яко блистанием чудес твоих во вся концы страны сея сияеши.

Радуйся, яко и по преставлении твоем с нами пребываеши; радуйся, яко, и живя в селениих райских, нас не оставляеши.

Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 12

Б лагодать свыше с небесе подаждь, преблаженне отче, с верою и благоговением воспоминающим честное твое успение и пресветлое пренесение святых мощей твоих празднующим; имаши бо дарованную ти от Бога силу и власть подавати требующим вся, яже ко спасению прошения, и ныне, предстоя Престолу Божественному, моли о тебе воспевающих: Аллилуиа.

Икос 12

П оюще твое ходатайство и сильное заступление просящим твоея скорыя помощи, восхваляем подателя всех благих Бога, даровавшаго в последняя времена стране сей тебе, отца нашего чудотворца, молитвенника и заступника, ты же не возгнушайся нас, грешных и недостойных рабов Его, но услыши хвалебными гласы вопиющих тебе:

Радуйся, суетства привременнаго к буияго воистину обличителю; радуйся, Апостолом равноревностный евангельским научением.

Радуйся, мучеников сострадальче и красото странствия хождением; радуйся, первопастырю и учителю христоименитых людий земли сея.

Радуйся, церковное украшение; радуйся архиереев доброто, священников и иноков похвало.

Радуйся, яко приял ecu трудов твоих воздаяние; радуйся, крестоносному народу нашему похвало и утверждение.

Радуйся, телес наших неусыпное хранение; радуйся, и душ наших к Царствию Небесному возведение.

Радуйся, Богу совершенне и всецеле угодивый; радуйся, венец безсмертия навеки получивый.

Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 13

О предивный чудотворче и преславный угодниче Христов Иннокентие! Вонми гласу молений наших, от сокрушеннаго сердца к тебе возносимому, и богоприятным твоим ходатайством испроси нам от Христа Бога нашего прощение прегрешений наших, ослабу и избавление от врагов видимых и невидимых, и от всякия скорби, беды и напастей, да с тобою и со всеми святыми в селении праведных сподобимся пети Ему: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й «Ангельскому жительству…» и кондак 1-й «Возбранный чудотворче…».

Молитва первая

К тебе, святче Божий, яко к скорому помощнику и молитвеннику о спасении моем, аз недостойный и грешный припадая молюся: не презри мене унылаго, немощнаго, во многая беззакония впадшаго, и по вся дни и часы согрешающаго, но вонми души моей, яко скорблю, и умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, Емуже ныне предстоиши в радости святых и с лики Ангелов, помиловати мя и извести из темницы греховныя душу мою, прежде даже не отыду отсюду и ктому не готов явлюся на суд Его. Ей, отче! не посрами мене, к тебе с верою притекающаго, аще бо и недостоин есмь твоего ходатайства и заступления, но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори мя достойна чрез обращение от злых дел к благому житию, да тако душею и телом здрав быв, славлю и пою дивнаго во святых Своих Бога нашего и твое теплое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

С вятителю, отче Иннокентие! Призри на нас, раб Божиих (имена), и на приход (дом) сей; моли Христа Бога, да низпослет нам Духа Своего Святаго дар, во еже умудрити нас ходити пред Ним во всяком благочестии и чистоте. Мы присно заблуждаем от пути спасения: руководи нас, милостивый наш наставниче. Мы немощни есмы в вере: утверди нас, правоверия учителю. Мы зело убози сотворихомся добрых дел: обогати нас, благосердия сокровище. Мы присно наветуеми есмы от враг, видимых и невидимых, и озлобляеми: помози нам, безпомощных заступниче; да славословяще имя Божие во дни и в нощи, сподобимся быти наследницы и жизни вечныя, и прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и но веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 3

С ветильниче Церкве пресветлый, озаривый лучами доброт твоих страну сию и исцеленьми многими притекающих к тебе с верою Бога прославивый, молим тя, святителю отче Иннокентие, ограждай молитвами твоими град сей от всех бед и печалей.

Кондак, глас 4

Н епорочности соименнаго пастыря, проповедника веры в языцех Монгольских, славу и украшение Иркутския паствы, любовию восхвалим, вси вернии: той бо есть хранитель страны Сибирския и молитвенник о душах наших.

Молитвы Иннокентию иркутскому

Полное описание: Молитвы Иннокентию иркутскому – в детальных подробностях для наших читателей.

Молитвы святым

Память: 9 / 22 февраля, 10 июня / 23 июня (Собор Сибирских святых), 26 ноября / 9 декабря

Святитель Иннокентий – первый Иркутский епископ, просветитель, благодатный светильник и духовный собиратель Восточной Сибири, храмоздатель, миссионер, прозорливец и чудотворец. Небесный покровитель миссионеров и катехизаторов. К нему обращаются за молитвенной помощью для вразумления неверующих и иноверцев, сектантов, в нужде, засухе, в болезнях, для преодоления пороков блуда и пьянства.

Святитель Иннокентий Иркутский, Икона 1970-е годы. Иконописец Монахиня Иулиания Соколова

Тропарь святителю Иннокентию Иркутскому, глас 3

Светильниче Церкве пресветлый, озаривый лучами доброт твоих страну сию и исцеленьми многими притекающих к тебе с верою Бога прославивый, молим тя, святителю отче Иннокентие, ограждай молитвами твоими град сей от всех бед и печалей.

Кондак святителю Иннокентию Иркутскому, глас 4

Непорочности соименнаго пастыря, проповедника веры в языцех Монгольских, славу и украшение Иркутския паствы, любовию восхвалим, вси вернии: той бо есть хранитель страны Сибирския и молитвенник о душах наших.

Молитва первая святителю Иннокентию Иркутскому

К тебе, святче Божий, яко к скорому помощнику и молитвеннику о спасении моем, аз недостойный и грешный припадая молюся: не презри мене унылаго, немощнаго, во многая беззакония впадшаго, и по вся дни и часы согрешающаго, но вонми души моей, яко скорблю, и умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, Емуже ныне предстоиши в радости святых и с лики Ангелов, помиловати мя и извести из темницы греховныя душу мою, прежде даже не отыду отсюду и ктому не готов явлюся на суд Его. Ей, отче! не посрами мене, к тебе с верою притекающаго, аще бо и недостоин есмь твоего ходатайства и заступления, но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори мя достойна чрез обращение от злых дел к благому житию, да тако душею и телом здрав быв, славлю и пою дивнаго во святых Своих Бога нашего и твое теплое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая святителю Иннокентию Иркутскому

Святителю, отче Иннокентие! Призри на нас, раб Божиих (имена), и на приход (дом) сей; моли Христа Бога, да низпослет нам Духа Своего Святаго дар, во еже умудрити нас ходити пред Ним во всяком благочестии и чистоте. Мы присно заблуждаем от пути спасения: руководи нас, милостивый наш наставниче. Мы немощни есмы в вере: утверди нас, правоверия учителю. Мы зело убози сотворихомся добрых дел: обогати нас, благосердия сокровище. Мы присно наветуеми есмы от враг, видимых и невидимых, и озлобляеми: помози нам, безпомощных заступниче; да славословяще имя Божие во дни и в нощи, сподобимся быти наследницы и жизни вечныя, и прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и но веки веков. Аминь.

Молитва святителю Иннокентию, чудотворцу Иркутскому

Икона Образ Святитель Иннокентий Иркутский

Молитва святителю Иннокентию, чудотворцу Иркутскому

К тебе, святче Божий, яко к скорому помощнику и молитвеннику о спасении моем, аз недостойный и грешный припадая молюся: не презри мене унылаго, немощнаго, во многая беззакония впадшаго, и по вся дни и часы согрешающаго, но вонми души моей, яко скорблю, и умоли Господа Бога всея твари Содетеля, Емуже ныне предстоиши в радости святых и с лики ангелов, помиловати мя и извести из темницы греховныя душу мою, прежде даже не отъиду отсюду и ктому не уготов явлюся на суд Его. Ей, отче! не посрами мене, к тебе с верою притекающаго, аще бо и недостоин есмь твоего ходатайства и заступления, но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори мя достойна чрез обращение от злых дел к благому житию, да тако душею и телом здрав быв, славлю и пою дивнаго во святых Своих Бога нашего и твое теплое заступление, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая святителю Иннокентию, чудотворцу

Святителю, отче Иннокентие! Призри на нас, раб Божиих (имена), и на приход (дом) сей; моли Христа Бога, да низпослет нам Духа Своего Святаго дар, во еже умудрити нас ходити пред Ним во всяком благочестии и чистоте. Мы присно заблуждаем от пути спасения: руководи нас, милостивый наш наставниче. Мы немощни есмы в вере: утверди нас, правоверия учителю. Мы зело убози сотворихомся добрых дел: обогати нас, благосердия сокровище. Мы присно наветуеми есмы от враг, видимых и невидимых, и озлобляеми: помози нам, безпомощных заступниче; да славословяще имя Божие во дни и в нощи, сподобимся быти наследницы и жизни вечныя, и прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва третья святителю Иннокентию, чудотворцу

Святче Божий, пастырю добрый, делателю верный винограда Христова, святителю отче Иннокентие! Призри на град сей и на люди сия! Моли Христа Бога, да сохранит паству твою от волков, губящих ю; да ниспослет Духа Своего Святаго во еже умудрити нас ходити пред Ним во всяком благочестии и чистоте во вся дни живота нашего, да славословяще Имя Его Всесвятое во дни и в нощи, сподобимся быти наследницы жизни вечныя, и прославим Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь Иннокентию, еп. Иркутскому

Светильниче Церкве пресветлый, / озаривый лучами доброт твоих страну сию, / и исцеленьми многими притекающих к тебе с верою / Бога прославивый, / молим тя, святителю Иннокентие, / ограждай молитвами твоими град сей / от всех бед и печали.

Акафист святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, чудотворцу .

Другие молитвы

Первосвятитель Иркутский Иннокентий I (Кульчицкий)

Содержание

Светильниче церкви пресветлый, озаривый лучами доброт твоими страну сию, и исцеленьми многими притекающих к раце твоей с верою Бога прославивый, молим тя Святителю Отче Иннокентие, ограждай молитвами Твоими град и храм сей от всех бед и печали.

Тропарь Святителю Иннокентию Глас 3.

«Господь, даровал русским Великое Царство, потому что все заботы их духовные, а не телесные»

Патриарх Антиохийский Макарий, XVII век.

Первому епископу Иркутскому, Святителю и Чудотворцу Иннокентию

В Сибири соградив духовный вертоград,

И в тернах насадил Ты Веры виноград;

Монголам показал пути к Небесной славе,

Христов крест водрузив и в темной их державе.

Яд черной клеветы и желчи притупив,

Лукавого врага любовью победив,

Как крин ныне цветешь, как финик зеленеешь,

Как кедр Ливанских гор – небесной славой спеешь,

Как пастырь добрый – всех хранишь своих овец,

Как врач душ и телес – целишь болезнь сердец.

Молитва уст Твоих столь сильна в небесах,

Что слышен глас ее в вседневных чудесах.

Пребудя же вовек, Великий наш Святитель,

Российского Царя и царств Его хранитель;

Молитвами спасай вовек Иркутский град,

В котором насадил Христов Ты виноград!

От составителя

Авторские ссылки, пунктуация и орфография тех времен во всей книге максимально сохранены.

«. И да благо вам будет!»

Это ли не великое чудо Божие и Его благосклонность к Сибирской земле! И упование наше, что небесным предводительством возрастут и окрепнут здоровые силы, выйдут на зримое поле Куликово за жизнь, за спасение и вечное утверждение Бога, Отечества, великого русского народа на Русской земле.

Книга, предложенная тебе, высокочтимый читатель, составлена из фундаментальных трудов писателей, ученых, священства XIX века, документов, исследований, проповедей и воспоминаний и поведает полное житие святителя Иннокентия от святой купели в его земной жизни, осквернения Его святых мощей, вплоть до второго их обретения в начале 90-х годов прошлого века. Фрагментами, выдержками, либо полными статьями из книг и работ разных авторов, опубликованных в разные времена, мы старались наиболее подробно осветить, как бы лампадою, колоссальный образ Иркутского Покровителя.

Коротко о тех, кто приложил свои земные усилия к его неугасимой памяти, об авторах сей книги.

В нашей книге представлены труды членов братства Святителя Иннокентия. Создано оно в 1901 году 30 ноября и работало очень активно, вплоть до 1918 года. В основе братства (а оно состояло из священства, интеллигенции и знатных, достойных людей города) лежала просветительская деятельность. Устраивали большие просветительские вечера собрания, лектории, религиозно-нравственные беседы и чтения. Братство собрало и содержало две библиотеки – при Преображенском и Троицком храмах. В 1913 году на средства братства был заложен, а 1915 году полностью отстроен храм имени Святителя Иннокентия в Глазковском предместье. Авторы книги священник Иоанн Дроздов и протоиерей Д. Гагарин являлись активными членами братства.

Из современных авторов мы рекомендуем к рассмотрению труд Олега Викторовича Бычкова, к прискорбию, ныне покойного. Историк, журналист, бывший сотрудник нашей епархии, он принимал самое непосредственное участие в возвращении святых мощей Святителя, и его записки об этом событии – очень интересное свидетельство.

А Анатолий Дмитриевич Сирин – философ, историк, ученый, написавший ряд основательных работ по истории Иркутской епархии, проведя глубокие исследовании о селенгинском периоде жизни Святителя, утверждает, что он своей деятельностью практически навеки спас Сибирь от нашествия Китая.

Итак, открой свои духовные очи, читатель! Проникнись жизнью великого угодника Божия, заступника нашего перед Ним. Узри, каким тесным и тернистым путем он шел и к твоему спасению. Да будет он нам верным путеводителем в столь нелегкие и темные времена.

Святильниче Церкви Пресветлый, Отче Иннокентие, моли Бога о нас!

архиепископ Иркутский и Ангарский Вадим

Источник: Первосвятитель Иркутский, епископ Иннокентий I (Кульчицкий) / сост. В. В. Сидоренко; вступ. слово архиепископа Иркутского и Ангарского Вадима. — Иркутск: Иркутская епархия совместно с АНО Издательство «Иркутский писатель», 2006 г.

Православные молитвы ☦

4 сильных молитвы святителю Иннокентию Иркутскому

Молитва святителю Иннокентию Иркутскому чудотворцу об исцелении от болезней

«К тебе, святче Божий, яко к скорому помощнику и молитвеннику о спасении моем, аз недостойный и грешный припадая молюся: не презри мене унылаго, немощнаго, во многая беззакония впадшаго, и по вся дни и часы согрешающаго, но вонми души моей, яко скорблю, и умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, Емуже ныне предстоиши в радости святых и с лики Ангелов, помиловати мя и извести из темницы греховныя душу мою, прежде даже не отыду отсюду и ктому не готов явлюся на суд Его. Ей, отче! не посрами мене, к тебе с верою притекающаго, аще бо и недостоин есмь твоего ходатайства и заступления, но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори мя достойна чрез обращение от злых дел к благому житию, да тако душею и телом здрав быв, славлю и пою дивнаго во святых Своих Бога нашего и твое теплое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Молитва святителю Иннокентию Иркутскому о заступничестве

«Святителю, отче Иннокентие! Призри на нас, раб Божиих (имена), и на приход (дом) сей; моли Христа Бога, да низпослет нам Духа Своего Святаго дар, во еже умудрити нас ходити пред Ним во всяком благочестии и чистоте. Мы присно заблуждаем от пути спасения: руководи нас, милостивый наш наставниче. Мы немощни есмы в вере: утверди нас, правоверия учителю. Мы зело убози сотворихомся добрых дел: обогати нас, благосердия сокровище. Мы присно наветуеми есмы от враг, видимых и невидимых, и озлобляеми: помози нам, безпомощных заступниче; да славословяще имя Божие во дни и в нощи, сподобимся быти наследницы и жизни вечныя, и прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и но веки веков. Аминь.»

Молитва святителю Иннокентию Иркутскому от тяжелых недугов

«Святой Иннокентий, ревностный защитник и покровитель слабых рабов Божьих! Молим тебя, не оставь во грехе и болезни раба Божьего (имя), укрой своим покровом и укажи путь к благодати и благословению Божьему. Исцели болезни телесные и душевные, не оставь смиренного раба Господа нашего в геенне страстей и бремени болезней. Да не воспротивится (имя) указанию твоему и последует дорогой истинной веры. Аминь.»

Молитва святителю Иннокентию Иркутскому об укреплении веры

«Святитель Иннокентий, жизнь праведную посвятивший служению истинной православной вере и ко Господу отошедший в мире и спокойствии! Молю тебя, смилостивись над нами, грешными рабами Божьими, помоги очистить души от бремени греха и удостоиться благодати Господа нашего Иисуса Христа. Да укрепится вера наша заступничеством твоим и смиренно войдем в Царствие Небесное. Аминь.»

Молитвы святителю Иннокентию, чудотворцу Иркутскому

Молитва первая
К тебе, святче Божий, яко к скорому помощнику и молитвеннику о спасении моем, аз недостойный и грешный припадая молюся: не презри мене унылаго, немощнаго, во многая беззакония впадшаго, и по вся дни и часы согрешающаго, но вонми души моей, яко скорблю, и умоли Господа Бога всея твари Содетеля, Емуже ныне предстоиши в радости святых и с лики ангелов, помиловати мя и извести из темницы греховныя душу мою, прежде даже не отъиду отсюду и ктому не уготов явлюся на суд Его. Ей, отче! не посрами мене, к тебе с верою притекающаго, аще бо и недостоин есмь твоего ходатайства и заступления, но ты, быв подражатель человеколюбия Божия, сотвори мя достойна чрез обращение от злых дел к благому житию, да тако душею и телом здрав быв, славлю и пою дивнаго во святых Своих Бога нашего и твое теплое заступление, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая
Святителю, отче Иннокентие! Призри на нас, раб Божиих (имена), и на приход (дом) сей; моли Христа Бога, да низпослет нам Духа Своего Святаго дар, во еже умудрити нас ходити пред Ним во всяком благочестии и чистоте. Мы присно заблуждаем от пути спасения: руководи нас, милостивый наш наставниче. Мы немощни есмы в вере: утверди нас, правоверия учителю. Мы зело убози сотворихомся добрых дел: обогати нас, благосердия сокровище. Мы присно наветуеми есмы от враг, видимых и невидимых, и озлобляеми: помози нам, безпомощных заступниче; да славословяще имя Божие во дни и в нощи, сподобимся быти наследницы и жизни вечныя, и прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Читайте также:  Акафист преподобному Иосифу Волоцкому, Волоколамскому чудотворцу: текст, для чего читают

Молитва третья
Святче Божий, пастырю добрый, делателю верный винограда Христова, святителю отче Иннокентие! Призри на град сей и на люди сия! Моли Христа Бога, да сохранит паству твою от волков, губящих ю; да ниспослет Духа Своего Святаго во еже умудрити нас ходити пред Ним во всяком благочестии и чистоте во вся дни живота нашего, да славословяще Имя Его Всесвятое во дни и в нощи, сподобимся быти наследницы жизни вечныя, и прославим Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы Иннокентию иркутскому

С вети́льниче Це́ркве пресве́тлый,/ озари́вый луча́ми добро́т твои́х страну́ сию́,/ и исцеле́ньми мно́гими притека́ющих к тебе́ с ве́рою/ Бо́га просла́вивый,/ мо́лим тя, святи́телю о́тче Инноке́нтие,/ огражда́й моли́твами твои́ми град сей// от всех бед и печа́ли.

Н епоро́чности соиме́ннаго па́стыря,/ пропове́дника ве́ры в язы́цех Монго́льских,/ сла́ву и украше́ние Ирку́тския па́ствы,/ любо́вию восхва́лим вси́ ве́рнии:/ той бо есть храни́тель страны́ Сиби́рския// и моли́твенник о душа́х на́ших.

К тебе́, свя́тче Бо́жий, я́ко к ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о спасе́нии мое́м, аз недосто́йный и гре́шный припа́дая молю́ся: не пре́зри мене́ уны́лаго, не́мощнаго, во мно́гая беззако́ния впа́дшаго, и по вся дни и часы́ согреша́ющаго, но вонми́ души́ мое́й, я́ко скорблю́, и умоли́ Го́спода Бо́га всея́ тва́ри Соде́теля, Ему́же ны́не предстои́ши в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгелов, поми́ловати мя и извести́ из темни́цы грехо́вныя ду́шу мою́, пре́жде да́же не отъиду́ отсю́ду и ктому́ не угото́в явлю́ся на суд Его́. Ей, о́тче! не посрами́ мене́, к тебе́ с ве́рою притека́ющаго, а́ще бо и недосто́ин есмь твоего́ хода́тайства и заступле́ния, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна чрез обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, да та́ко душе́ю и те́лом здрав быв, сла́влю и пою́ ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего и твое́ те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

С вяти́телю, о́тче Инноке́нтие! При́зри на нас, раб Бо́жиих ( имена ), и на прихо́д ( дом) сей; моли́ Христа́ Бо́га, да низпосле́т нам Ду́ха Своего́ Свята́го дар, во е́же умудри́ти нас ходи́ти пред Ним во вся́ком благоче́стии и чистоте́. Мы при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния: руководи́ нас, ми́лостивый наш наста́вниче. Мы не́мощни есмы́ в ве́ре: утверди́ нас, правове́рия учи́телю. Мы зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых дел: обогати́ нас, благосе́рдия сокро́вище. Мы при́сно наве́туеми есмы́ от враг, ви́димых и неви́димых, и озлобля́еми: помози́ нам, безпо́мощных засту́пниче; да славосло́вяще и́мя Бо́жие во дни и в нощи́, сподо́бимся бы́ти насле́дницы и жи́зни ве́чныя, и просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

С вя́тче Бо́жий, па́стырю до́брый, де́лателю ве́рный виногра́да Христо́ва, святи́телю о́тче Инноке́нтие! При́зри на град сей и на лю́ди сия́! Моли́ Христа́ Бо́га, да сохрани́т па́ству твою́ от волко́в, гу́бящих ю́; да ниспо́слет Ду́ха Своего́ Свята́го во е́же умудри́ти нас ходи́ти пред Ним во вся́ком благоче́стии и чистоте́ во вся дни живота́ на́шего, да славосло́вяще и́мя Его́ всесвято́е во дни и в нощи́, сподо́бимся бы́ти насле́дницы жи́зни ве́чныя, и просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Акафист святителю Иннокентию Иркутскому, чудотворцу

Акафист святителю Иннокентию Иркутскому чудотворцу

Библиотека святоотеческой литературы http://orthlib.ru

Ґкafістъ свzти1телю їннокeнтію и3ркyтскому чудотв0рцу

Р авноап0стольный хрістіaнскіz вёры благовёстниче, kзhческагw ѕловёріz и3скорени1телю, ск0рый въ бэдaхъ и3 ск0рбехъ застyпниче, благоутр0біz неистощи1мое сокр0вище, свzти1телю џтче їннокeнтіе! Вели1каго тS пред8 гDемъ ходaтаz и3 чудeсъ мн0жествомъ свидётельствованна пом0щника и3мyще, къ тебЁ во њбстоsніи t всsкихъ нyждъ и3 ѕHлъ съ вёрою, надeждею и3 люб0вію притекaемъ, и3 тaкw ти2 зовeмъ: Р aдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Ѓ гGлwмъ ўпод0билсz є3си2 непор0чнымъ житіeмъ, свzти1телю џтче їннокeнтіе, и3 сегw2 рaди ѓгGлwмъ сопричaстіz спод0билсz є3си2 въ нем0лчнэмъ славосл0віи гDа слaвы. Пріими2 u5бо и3 t нaшихъ недост0йныхъ ўстeнъ приноси1мое тебЁ хвалeніе:

Р aдуйсz, по и4мени твоемY, непор0чность знaменующему, kви1вый житіE твоE: Рaдуйсz, непор0чности сохранeніемъ, ѓгGлwвъ житію2 подражaтель бhвый. Рaдуйсz, вёрный хrт0ва є3vaнгеліа служи1телю: Рaдуйсz, ґрхіерeєвъ ўдобрeніе. Рaдуйсz, цeркве, невёсты хrт0вы, драг0е ўкрашeніе: Рaдуйсz, свsтости житіS и3 непор0чности нрaвwвъ ўчи1телю. Р aдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

В и1дz гDь бGъ благопотрeбенъ тS сосyдъ ко пріsтію дарHвъ благодaти, nби1льнw и3зліS въ твоE сeрдце дyха премyдрости и3 рaзума, во є4же просвэщaти kзhки, во тмЁ и3 сёни смeртнэй сэдsщыz, дyха совёта и3 крёпости, во є4же превозмогaти над8 враги6 спасeніz ви1димыми и3 неви1димыми, дyха вёдэніz и3 благочeстіz, во є4же хrт0во стaдо пасти2 ўчeніемъ и3 житіeмъ. Мh же, тS на спасeніе людjй тaкw приугот0ванна ўразумёвше, со ўмилeніемъ подaтелю всёхъ блaгъ бGу зовeмъ: Ґ ллилyіа.

Р aзумъ благопотрeбенъ къ дёланію пріsтыхъ t бGа талaнтwвъ стzжaти хотS, є3щE ю4нъ сhй, водвори1лсz є3си2 въ вертогрaдэ дух0вныz мyдрости преслaвнагw грaда кjева: совершeнъ же въ житіи2 хотS бhти, сожи1тельство воспріsлъ є3си2 въ ли1кэ и4нокwвъ свzтопечeрскіz лavры, и3дёже дости1глъ є3си2 въ мyжа совершeнна, въ мёру в0зраста и3сполнeніz хrт0ва. Мh же, твоE звaніи и3 и3збрaніе разсмотрsюще, съ люб0вію зовeмъ ти2: Рaдуйсz, розго2 віногрaда, плодHвъ д¦а и3сп0лненнаz, да и4хъ nби1ліемъ страны6 сиби1ри њбогати1ши: Рaдуйсz, сладкоухaнный крjне гDнь, на ю4гэ процвэтhй, да тёмъ страны6 сёвера њблагоухaеши и3 ўкраси1ши. Рaдуйсz, въ земнёмъ ўчи1лищи небeснэй мyдрости навhкшій, да є4ю kзhки на пyть спасeніz настaвиши: Рaдуйсz, ћкw на высотY добродётелей, ѓки свэти1льникъ на свёщницэ, постaвленъ бhлъ є3си2, да мглY непод0бнагw житіS во и3згнaніи сyщихъ разг0ниши. Рaдуйсz, вёрный ўченичE спaса нaшего, во ґп0стола kзhкwвъ пред8избрaнный: Рaдуйсz, чaдо послушли1вое цeркве правослaвныz, въ первосвzти1телz и3ркyтскіz пaствы пронаречeнный. Р aдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

С и1лою свhше тS њблечeнна ўразумёвше благовёрный цaрь и3 свzтhй соб0ръ, и3збрaша тS во ґп0стольское служeніе, проповёдати є3vaнгеліе цaрства хrт0ва въ земли2 kзhкwвъ, невёдущихъ пёти ко свzтёй трbцэ є3ди1ному бGу: Ґ ллилyіа.

И# мёz рeвность ґп0стольскую њ спасeніи дyшъ человёческихъ, подви1глсz є3си2 на вс‰ труды2 и3 бэды6 шeствіz въ д†льныz страны6 цaрства хи1нwвъ: но воспzщeнъ бhвъ въ предёлы є3гw2 вни1ти, во грaдэ селенги1нстэмъ препокоeніе њбрёлъ є3си2, и3дёже тS мaлое стaдо при1сныхъ ти2 по вёрэ привBтствіи срёте си1ми: Рaдуйсz, н0вый ґп0столе kзhкwвъ, на просвэщeніе kзhкwвъ мнHгіz страны6 претeкшій: Рaдуйсz, въ шeствіихъ пyтныхъ, ћкоже и3 пavелъ, kзhкwвъ ґп0столъ, бэды6 хrтA рaди и3 є3vaнгеліа б0дрэ срётивый. Рaдуйсz, лучезaрное цeркве хrт0вы свэти1ло, на просвэщeніе вост0ка возшeдшее: Рaдуйсz, б9eственнагw nгнS носи1ло, теплотY любвE хrт0вы во страны6 мрaза принeсшее. Рaдуйсz, дyхомъ рeвности ґп0стольскіz дви1жимый, ко kзhкwмъ монгHльскимъ поспэши1вый: Рaдуйсz, во и3згнaніи стрaждущымъ пок0й душaмъ во благ0мъ и4гэ хrт0вэмъ ўказaвый. Р aдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Б yрю зaвисти дрeвній человёческихъ дyшъ прельсти1тель воздви1же въ сердцaхъ хи1нwвъ сопроти1въ тебє2, во странY и4хъ грzдyщагw, благовёстника ми1ра хrт0ва, и3 возстaви на тS лжебрaтію, во є4же въ предёлы хи1нwвъ твоE возбрани1ти вхождeніе, да не навhкнутъ хи1нове, вкyпэ съ правослaвными, и3звeдшему лю1ди и3з8 тмы2 во свётъ св0й чyдный хrтY бGу пёти: Ґ ллилyіа.

Ў слhшавъ ўхищрє1нныz хи1нwвъ глаг0лы, ћкw не подобaетъ ти2, їерaрху вели1кому гDа, бhти пріsту въ и4хъ цaрство, њбрати1лсz є3си2 пaки со є3vaнгеліемъ ко kзhкwмъ и3норHднымъ во странЁ сиби1рстэй, и4же съ вeлію рaдостію тS пріeмше, возопи1ша ти2 такwвaz: Рaдуйсz, хи1нами во и4хъ цaрство не пріsтый,ко пріsтію же самёми ѓгGлы въ небeсное цaрство дост0йный: Рaдуйсz,не р0ду чуждeму хи1нwвъ, но своегw2 цaрства kзhкwмъ монгHльскимъ во ґп0стола ўгот0ванный. Рaдуйсz, ћкw возбранeніемъ тебЁ благовёстіz kзhкwмъ цaрства чуждaгw вeліе блaго kзhкwмъ рwссjйскагw цaрства ўстр0исz: Рaдуйсz, ћкw пр0повэдію є3vaнгеліа kзhкwмъ монгHльскимъ ѕлоухищрeніе врагA дyшъ человёческихъ жeстокw посрами1сz. Рaдуйсz, ћкw твои1мъ посредЁ нaсъ вселeніемъ невёдущіи бGа въ познaніе и4стины привед0шасz, противлsющіисz же и4стинэ њбличи1шасz: Рaдуйсz, ћкw на житіE твоE взирaюще, грёшніи покazшасz, беззак0ніи же ўцэломyришасz. Р aдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Б огот0чный премyдрости и3ст0чникъ t nби1ліz присyщіz ти2 благодaти прот0ржесz въ пустhни монг0льстэй, є3гдA неразyмніи хи1нове загради1ша т0ки є3S въ предёлы и4хъ њмрачeннагw цaрства: рeвностію бо ґп0стольскою дви1жимъ и3 во служeніи пaстырстэмъ труждazсz, џво просвэщaлъ є3си2 свётомъ є3vaнгеліа хrт0ва невёдующыz kзhки монгHльски, џво ўтверждaлъ є3си2 вёрующыz въ послушaніи правослaвныz цeркве ўстaвwмъ: и3 тaкw научи1лъ є3си2 и3 џнэхъ вкyпэ воспэвaти є3ди1ному всёхъ человёкwвъ спаси1телю бGу: Ґ ллилyіа.

В и1дz вседержи1тель, вс‰ на п0льзу стр0zй, ћкw не приспЁ врeмz, да просвэтsтсz свётомъ є3vaнгеліа лю1діе цaрства хи1нскагw, даровa тz въ первосвzти1телz и3ркyтскіz цeркве и3 ўчи1телz kзhкwвъ сиби1ри, є4же мы2 нhнэ си1це зовeмъ ти2: Рaдуйсz, первопрест0льниче и3ркyтскіz цeркве, благовёстіемъ сиби1рскую w4бласть рwссjйскагw цaрства њгласи1вый: Рaдуйсz, свzт0е начaло свzти1телей и3ркyтскіz пaствы, пр0чымъ премэнsємымъ, є3ди1ный є3S несмённый блюсти1телю. Рaдуйсz, џтче, свzтhхъ nтє1цъ въ наслаждeніи благочeстіz и3 и3скоренeніи нечeстіz подражaтелю: Рaдуйсz, пaстырскому служeнію ўготовлsемыхъ трудолюби1вый ўчи1телю. Рaдуйсz, пaстырю д0брый, гот0вый дyшу твою2 положи1ти за џвцы тво‰: Рaдуйсz, неусhпный стрaже, ввёрєнныz ти2 дyшы, бдённымъ молeніемъ и3 пyтнымъ њбхождeніемъ, д0брэ сохрани1вый. Р aдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Б Gопроповёдникwвъ хrт0выхъ ґп0столwмъ труды2 на сS под8eмъ, џныхъ наслёдоваль є3си2 п0двиги и3 лишє1ніz, скHрби и3 њѕлоблє1ніz: но вс‰ рaди хrтA и3 є3vaнгеліа д0блественнw понeслъ є3си2, и3 вс‰ ны2 научи1лъ є3си2 пёти бGу: Ґ ллилyіа.

В озсіsла є4сть пaче с0лнца, во nгни2 и3скушeній и3 скорбeй њчищeннаz, душA твоS, д0блественный подви1жниче хrт0въ: ѓще бо въ нeмощехъ и3 болёзнехъ претруждeно бsше тёло твоE, но дyхомъ при1снw сhй б0дръ, вhну побэждaлъ є3си2 враги2 хrт0вы цeркве. Сегw2 рaди и3 мы2 тоб0ю въ ск0рбехъ ўтэшaеми, побBднаz ти2 си1це вопіи1мъ: Рaдуйсz, в0ине хrт0въ, во всеwрyжіи б9іи проти1ву начaлъ и3 властeй и3 міродержи1телей тмы2 вёка сегw2 подвизaвыйсz: Рaдуйсz, и4стиною ѓки п0zсомъ препоsсанный, kзhкwвъ шат†ніz разруши1вый. Рaдуйсz, прaвдою ѓки въ бронS њболчeнный, вс‰ навBтникъ клевєты2 недёйствєнны сотвори1вый: Рaдуйсz, н0зэ во благовэствовaніе ми1ра њбувє1ннэ и3мёвый, главY дрeвнzгw ѕмjz попрaвый. Рaдуйсz, вёрою ѓки щит0мъ покровeнный, вс‰ разжжє1нныz лукaвагw стрёлы ўгаси1вый: Рaдуйсz, шлeмъ спасeніz и3 мeчь дух0вный воспріsвый, и3 вс‰ враги2, ѓки воев0да возбрaнный, низложи1вый. Р aдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Х отsй милосeрдый гDь не т0чію пaствэ и3ркyтстэй, но и3 всsкому бли1жнему же и3 дaльнему тS даровaти въ ск0рбехъ ўтёшителz, въ бэдaхъ ск0раго пом0щника и3 t болёзней цэли1телz, ўскори2 тS разрэши1ти t ќзъ сеS брeнныz пл0ти, да по всBмъ градHмъ и3 вeсемъ чудесы2 и3 и3сцэлeньми бGа прослaвиши и3 є3мY воздви1гнеши пёти: Ґ ллилyіа.

К ъ н0вому и3 нестарёющемусz на небесёхъ жи1тельству ўготовлsz тв0й восх0дъ, писaніемъ со nдрA болёзни всесмирeннw проси1лъ є3си2 їерє1и грaда и3ркyтска со хрісті†ны правослaвными, до воспою1тъ во хрaмэхъ бGор0дице парaклисісъ: мh же, зрsще тS по преставлeніи прослaвлена бGомъ, къ тебЁ самомY си1це взывaемъ: Рaдуйсz, ратоб0рче хrт0въ, п0двигомъ д0брымъ подвизaвыйсz: Рaдуйсz, быстротекyщій џрле, течeніе твоE въ превhспреннихъ селeніихъ скончaвый. Рaдуйсz, в0ине цRS небeснагw, вс‰ њбёты хrтY цRю2 и3 бGу нaшему вёрнw соблюдhй: Рaдуйсz, ћкw пр0чее ўжE вэнeцъ прaвды тебЁ соблюдeсz. Рaдуйсz, по преселeніи во њби1тели nц7A небeснагw не њставлszй посэщaти нaшъ грaдъ њби1тель сію2: Рaдуйсz, тeплый њ нaсъ моли1твенниче, не престаю1щь њ нaсъ ў прест0ла цRS небeснагw ходaтайствовати. Р aдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

С трaнное всBмъ чyдо показaсz, є3гдA древsнаz цeрковь, под8 є3sже nлтарeмъ почивaлъ є3си2 t трудHвъ сегw2 врeменнагw житіS, посредЁ всеS њби1тели запалeніz, ћкw дрeвнzz купинA, nгнeмъ њпалsема не сгарaше. Чтyщіи же пaмzть твою2, ћвэ ўразумёвше, ћкw твои1хъ рaди мощeй совершaетсz сіE чyдо, со стрaхомъ и3 рaдостію, хранsщему тS бGу, мн0жицею взывaху: Ґ ллилyіа.

В си2 лю1діе, притeкшіи во њби1тель твою2 и3 цeрковь, въ нeйже почивaху мHщи тво‰, nгнeмъ њпалsему ви1дzще, приступи1вше ко ґрхіпaстырю, тeплэ є3го2 молsху, да и3знесyтъ рaку свzтhхъ мощeй твои1хъ: џнъ же, дyхомъ вёры и3сп0лнь, надeждею сохранeніz t nгнS не т0чію мощeй твои1хъ, но и3 всеS цeркве, всёхъ њбодрsше. Лю1діе же, сбытіE словeсъ ґрхіпaстырz ѓбіе ўзрёвше, благодaрными ти2 гл†сы, чудотв0рче, воззвaша: Рaдуйсz, свэти1льниче цeркве, и3з8 под8 спyда пaче блистaніz џгненнагw возсіsвый: Рaдуйсz, несгарaніемъ храни1лища мощeй твои1хъ, њ нетлёніи и4хъ преслaвнw провозвэсти1вый. Рaдуйсz, таковhми знaніемъ њ твоeмъ съ нaми сопребывaніи ўдостовёривый: Рaдуйсz, цeркве сохранeніемъ, въ тебЁ t бёдъ застyпника нaмъ tкрhвый. Рaдуйсz, и3 грaда нaшегw, посредЁ запалeній џгненныхъ, мн0гажды ўдоборазумэвaемый храни1телю: Рaдуйсz, наипaче њ и3збавлeніи нaсъ t геeнскагw при1сный нaшъ пред8 гDемъ ходaтаю. Р aдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

В си2 ли1цы ѓгGлwвъ дaша слaву, чeсть и3 благодарeніе сэдsщему на прест0лэ, живyщему во вёки вэкHвъ бGу и3 ѓгнцу, є3гдA, ўбэлeннаz свётлостію непор0чности, душA твоS, свzти1телю хrт0въ їннокeнтіе, вознесeсz на нeбо, въ сожи1тельство ѓгGлwвъ. Мh же, прославлeніемъ на земли2 свzтhхъ мощeй твои1хъ ўвёрившесz њ твоeй на небесёхъ слaвэ, съ весeліемъ прослaвльшему тS бGу при1снw взывaемъ: Ґ ллилyіа.

С пасeніе посредЁ земли2 содёлавый, человэколю1бецъ гDь посэти2 странY сиби1рскую своeю ми1лостію и3 щедр0тами: въ рaцэ бо мощeй твои1хъ, вели1кій ўг0дниче хrт0въ, tкрhлъ є4сть нaмъ знaменіе твоегw2 тeплагw њ нaсъ на небеси2 ходaтайства, є3гHже сподоблsеми вси2 благовёрніи лю1діе страны2 сиби1рскіz, є3ди1нэми ўсты6 и3 сeрдцемъ пою1тъ бGу: Ґллилyіz.

С тэнA є3си2 неwбори1маz, застyпниче нaшъ, грaду и3 странЁ сeй t нахождeній всsкихъ ѕHлъ и3 скорбeй: kвлeніемъ бо чудeсъ твои1хъ ўвёрихомсz, ћкw вeліе стzжaлъ є3си2 дерзновeніе ў гDа. Сегw2 рaди си1це зовeмъ ти2: Рaдуйсz, страны2 сиби1рскіz бGодаровaнный храни1телю и3 застyпниче, ходaтаю и3 пом0щниче: Рaдуйсz, ћкw вкyпэ со ѓгGлы п0сланъ є3си2 во служeніе за хотsщихъ наслёдовати спасeніе, и3 всёмъ стрaждущымъ неwскyдное подаeши ўтэшeніе. Рaдуйсz, драгоцённое нaмъ въ рaцэ мощeй твои1хъ наслёдіе њстaвивый: Рaдуйсz, ћкw во њби1тели вознесeнстэй всёхъ притекaющихъ къ тебЁ срэтaеши люб0вію. Рaдуйсz, и3 на всsкомъ мёстэ тS съ вёрою призывaющымъ ск0рый пом0щникъ kвлszйсz: Рaдуйсz, и3 не и4щущымъ тS, нижE вёдущымъ, ћкw д0брый настaвникъ, врaчь же и3 покрови1тель мн0гажды познавaемый. Р aдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

П ёніе всsкое не довлёетъ къ прославлeнію чудeсъ твои1хъ, чудотв0рче преди1вный, и4миже не т0чію вBрныz, но и3 невBрныz ўдивлsеши: вёруемъ же и3 надёемсz, ћкw твои1ми моли1твами и3 во мрaцэ їдwлослужeніz сyщіи и3з8 тмы2 и3 сёни смeртныz и3зhдутъ и3 съ нaми кyпнw прослaвльшему тS бGу воззовyтъ: Ґ ллилyіа.

С вэти1льникъ не поставлsетсz под8 спyдомъ, но свёщникъ возлагaетсz, да входsщіи ви1дzтъ свётъ: сегw2 рaди и3 тво‰ свzты6z мHщи и3зведE и3з8 подъ спyда гDь, ћкw да входsщіи во њби1тель твою2, t сегw2 чyднагw свёта вёрою просвэщaеми и3 и3сцэлє1ніz t тебє2 пріeмлюще, взывaютъ къ тебЁ си1це: Рaдуйсz, настaвниче премyдрый, мы6сли бл†ги и3 хотBніz св‰та на сeрдце полагazй: Рaдуйсz, вождю2 благонадeжный, на пyть спасeніz направлszй. Рaдуйсz, пред8 прест0ломъ цRS небeснагw њ спасeніи дyшъ нaшихъ ходaтайствуzй: Рaдуйсz, ск0рый пом0щниче, t нахождeніz ѕHлъ и3 скорбeй сохранszй. Рaдуйсz, врачY сострадaтельный, t болёзней душeвныхъ же и3 тэлeсныхъ свобождazй: Рaдуйсz, њстaвленныхъ врачaми t nдрA смeрти воздвизazй. Р aдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Б лагодaтію б9ію и3сп0лнена тS познaвше не т0чію бли1з8 сyщіи, но и3 во странaхъ дaльнихъ њбитaющіи, съ вёрою притекaютъ къ рaцэ мощeй твои1хъ: тh же, внeмлz и4хъ молeніємъ, не престaни напyтствовати всёхъ д†ры и3сцэлeній и3 чудeсъ твои1хъ, до t востHкъ с0лнца до з†падъ вси2 воспою1тъ чудодёйствующему бGу: Ґ ллилyіа.

П ою1ще чудесA тво‰, и4миже по преставлeніи, пaче же по њбрётеніи свzтhхъ мощeй твои1хъ, бGа прослaвилъ є3си2, благодaрнw тебЁ си1це зовeмъ: Рaдуйсz, жи1лами разслaблєнныz со nдрA болёзни возстaвивый: Рaдуйсz, сокрушeніемъ н0гъ и3 рyкъ стрaждущыz, ѓки николи1же страдaвшыz ўстр0ивый. Рaдуйсz, стрyпами покры6тыz и3 рaнами ўsзвєнныz цBлы и3 здр†вы содёлавый: Рaдуйсz, зрёніе слэпы6мъ возврати1вый и3 и3зумлє1нныz на здрaвый смhслъ настaвивый. Рaдуйсz, во tчazніи животA къ смeрти ўготовлsємыz къ жи1зни пaки возврати1вый: Рaдуйсz, ни є3ди1нэй же болёзни ко и3сцэлeнію тебЁ бhти неуд0бнэй, чудeсъ мн0жествомъ засвидётельствовавый. Р aдуйсz, їннокeнтіе, свzтhй ўг0дниче спaса хrтA.

Q вели1кій хrт0въ ўг0дниче, ми1лостивый нaшъ настaвниче, благоутр0біz сокр0вище, правовёріz ўчи1телю, ґрхіерeєвъ похвало2, безп0мощныхъ застyпниче, џтче нaшъ їннокeнтіе! Моли2 хrтA бGа, да спод0битъ нaсъ земн0е п0прище без8 пор0ка прейти2 и3 є3гдA, ћкw прaведный судіS, со ѓгGлы свои1ми во слaвэ пріи1детъ суди1ти живhхъ и3 мeртвыхъ, да не tлучи1тъ нaсъ t с0нма спасaемыхъ, но да сотвори1тъ нaсъ причaстники цaрства небeснагw, во є4же тaмw вкyпэ съ тоб0ю, nтцeмъ нaшимъ, вhну слaвити є3го2 и3 воспэвaти є3мY со nц7eмъ и3 свzтhмъ дyхомъ во вёки вэкHвъ: Ґ ллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды. И# пaки чтeтсz №-й јкосъ, и3 кондaкъ №-й.

Моли1тва свzти1телю їннокeнтію, и3ркyтскому чудотв0рцу

Q вели1кій хrт0въ ўг0дниче, свzти1телю џтче їннокeнтіе! Ўслhши нaсъ, тебЁ молsщихсz. Ты2 вёси нaша скHрби и3 недyги, слhши воздых†ніz мн0жества къ тебЁ притекaющихъ: сегw2 рaди къ тебЁ, ћкw nтцY нaшему, ск0рому пом0щнику и3 тeплому моли1твеннику, зовeмъ: не њстaви нaсъ твои1мъ ў бGа ходaтайствомъ. Мы2 при1снw заблуждaемсz t пути2 спасeніz: руководи2 нaсъ, ми1лостивый нaшъ настaвниче. Мы2 нeмощни въ вёрэ: ўтверди2 нaсъ, правовёріz ўчи1телю. Мы2 ѕэлw2 ўб0зи сотвори1хомсz д0брыхъ дёлъ: њбогати2 нaсъ, благоутр0біz сокр0вище. Мы2 при1снw навётуеми є3смы2 t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ и3 њѕлоблsеми: помози2 нaмъ, безп0мощныхъ застyпниче. Гнёвъ б9ій, прaведнw дви1жимый на ны2 за беззакHніz н†ша, tврати2 t нaсъ твои1мъ ходaтайствомъ ў прест0ла судіи2 бGа, є3мyже ты2 предстои1ши на небеси2, џтче їерaрше, ґрхіерeєвъ похвало2. Ўслhши, м0лимъ тS, вели1кій хrт0въ ўг0дниче, и3 здЁ съ молeніемъ тебЁ предстоsщыz, и3 вс‰, на всsкомъ мёстэ, тебE съ вёрою призывaющыz: и3 и3спроси2 моли1твами твои1ми ў nц7A небeснагw всёмъ нaмъ прощeніе грэхHвъ нaшихъ и3 t бёдъ и3збавлeніе. Тh бо є3си2 свидётельствованный безчи1сленными чудесы2 пом0щникъ, застyпникъ и3 моли1твенникъ, и3 њ тебЁ слaву возсылaемъ nц7Y и3 сн7у и3 свzт0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґ ми1нь.

© Онлайн библиотека сайта Православие и мир, 2011–2020

Акафист святителю Иннокентию, епископу Пензенскому и СаратовскомуАка́фист святи́телю Инноке́нтию,
епи́скопу Пе́нзенскому и Сара́товскому

И збра́нный уго́дниче Христо́в и ди́вный благоче́стия подви́жниче,/ святи́телю о́тче Инноке́нтие,/ восхваля́ем тя я́ко Правосла́вия побо́рника/ и па́губных обы́чаев искорени́теля./ Ты же, име́яй дерзнове́ние ко Го́споду,/ дарова́вшему нам тя вели́каго моли́твенника и ско́раго в беда́х помо́щника,/ моли́ о па́стве твое́й, зову́щей:// Р а́дуйся, святи́телю о́тче Инноке́нтие, те́плый моли́твенниче о душа́х на́ших.

А́ нгельским смире́нием украси́в житие́ твое́, святи́телю о́тче Инноке́нтие, от ю́ности Боже́ственную прему́дрость возлюби́л еси́, Ду́хом Святы́м освяще́н, луча́ми Христо́ва уче́ния всех просвеща́я; сего́ ра́ди тебе́, на Небеси́ и на земли́ просла́вленному, во умиле́нии вопие́м си́це:

Р а́дуйся, смире́нием на го́ру доброде́телей возведе́нный;

ра́дуйся, ко А́нгельским лико́м на Небеси́ причте́нный.

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя па́стырю предо́брый;

ра́дуйся, па́стве свое́й от волко́в губи́тельных защи́тниче неустраши́мый.

Ра́дуйся, целому́дрия ревни́телю изя́щный;

ра́дуйся, о́бразе кро́тости драгоце́нный.

Ра́дуйся, Правосла́вия пропове́дниче неуста́нный;

ра́дуйся, архиере́ю Бо́жий свы́ше просла́вленный.

Ра́дуйся, я́ко зре́нием ра́ки моще́й твои́х нас утеша́еши;

ра́дуйся, я́ко исто́чник исцеле́ний оби́льно нам излива́еши.

Ра́дуйся, па́ству пе́нзенскую доброде́ланию науча́яй;

ра́дуйся, зе́млю Сара́товскую в ве́ре утвержда́яй.

Р а́дуйся, святи́телю о́тче Инноке́нтие, те́плый моли́твенниче о душа́х на́ших.

В и́дев, святи́телю о́тче Инноке́нтие, я́ко ве́ра правосла́вная во Оте́честве на́шем попира́ется от лжеучи́телей иносла́вных, потща́лся еси́ вседу́шно Христу́ послужи́ти и ве́ру и́стинную от ересе́й огради́ти, па́ству же от волко́в, расхища́ющих ю́, защити́ти. Мы же, дивя́щеся таково́му твоему́ дерзнове́нию, вопие́м укре́пльшему тя Го́споду: А ллилу́ия.

Р а́зум богопросвеще́нный име́я, измла́да Христу́ послужи́л еси́, вре́менныя сла́сти во уме́ты вменя́я, того́ ра́ди благода́тию архиере́йства увенча́ тя Госпо́дь. Мы же подви́жническое изволе́ние твое́ воспева́юще, вопие́м ти си́це:

Р а́дуйся, путь пра́вый избра́вый;

ра́дуйся, сим неотсту́пно ше́дый.

Ра́дуйся, вся кра́сная ми́ра презре́вый;

ра́дуйся, ду́шу свою́ доброде́тельми украси́вый.

Ра́дуйся, се́рдце свое́ Христу́ отве́рсто име́вый;

ра́дуйся, страсте́м вхо́ды его́ затвори́вый.

Ра́дуйся, послуша́ния вся́ и́ноческая неле́ностно проше́дый;

ра́дуйся, со стра́хом Бо́жиим Же́ртву Безкро́вную приноси́вый.

Ра́дуйся, мона́хом пра́вило изя́щнейшее;

ра́дуйся, свяще́нником о́бразе благогове́йнейший.

Ра́дуйся, всем подвиза́ющимся до́брый наста́вниче;

ра́дуйся, тружда́ющимся спасе́ния ра́ди ско́рый помо́щниче.

Р а́дуйся, святи́телю о́тче Инноке́нтие, те́плый моли́твенниче о душа́х на́ших.

С и́лою свы́ше облече́ тя Госпо́дь, ты же, святи́телю о́тче Инноке́нтие, взем крест свой, невозвра́тно Ему́ после́довал еси́ и, уве́дев, я́ко и́го Христо́во бла́го и бре́мя Его́ легко́ есть, воспе́л еси́ милосе́рдному Бо́гу: А ллилу́ия.

И ме́я на скрижа́лех се́рдца твоего́ словеса́ боже́ственнаго Па́вла, и́стинный о́браз ве́рным яви́лся еси́, и нас восле́д Христа́ ше́ствовати научи́, вопию́щих ти такова́я:

Р а́дуйся, Христо́в учениче́ и́стинный.

ра́дуйся, во благове́стии апо́столом подо́бный;

Ра́дуйся, я́ко чистото́ю а́нгельскою обле́клся еси́;

ра́дуйся, я́ко отце́м дре́вним во уче́нии подража́л еси́.

Ра́дуйся, да́ром прозре́ния почте́нный;

ра́дуйся, испове́дниче неустраши́мый.

Ра́дуйся, я́ко в по́двизех свои́х вели́ким преподо́бным ра́вен был еси́;

ра́дуйся, я́ко непреста́нно ко Го́споду моли́твы возноси́л еси́.

Ра́дуйся, ми́лостыню твори́ти николи́же оста́вивый;

ра́дуйся, па́мять сме́ртную на вся́кий час жития́ своего́ име́вый.

Ра́дуйся, благоле́пия хра́мов Бо́жиих ревни́телю;

ра́дуйся, я́ко сам храм Го́споду яви́лся еси́.

Р а́дуйся, святи́телю о́тче Инноке́нтие, те́плый моли́твенниче о душа́х на́ших.

В ели́кому святи́телю Росто́вскому Дими́трию не то́кмо ли́ком подо́бен был еси́, но житие́м и де́лы свои́ми сему́ уподо́бился еси́, просвеща́я малове́рных, ве́рных же укрепля́я, нас же всех науча́я вопи́ти Милосе́рдному Бо́гу: А ллилу́ия.

С е Жени́х гряде́т в полу́нощи, — та́ко воспе́л еси́, блаже́нне, благода́ть архиере́йства прие́м, не ра́бе, но дру́же Христо́в Инноке́нтие, и Го́спода сре́тил еси́ душе́ю, любо́вию горя́щею, и нас в любви́ Боже́ственней укрепи́, зову́щих ти такова́я:

Р а́дуйся, я́ко си́ла Бо́жия соверши́ся в немощне́м телеси́ твое́м;

ра́дуйся, я́ко вся неду́ги со смире́нием претерпе́л еси́.

Ра́дуйся, клеветы́ и осужде́ния я́ко младе́нец незло́бивый прия́л еси́;

ра́дуйся, я́ко во обличе́нии нече́стия на ли́ца не взира́л еси́.

Ра́дуйся, ни́щих и си́рых пита́телю изоби́льный;

ра́дуйся, оби́женных защи́тниче дерзнове́нный.

Ра́дуйся, оби́дящих многому́дренное обличе́ние;

ра́дуйся, учи́телю, па́ству, ти вве́ренную, ко спасе́нию наставля́яй.

Ра́дуйся, уны́ние си́лою упова́ния на милосе́рдие Бо́жие победи́вый;

ра́дуйся, с кро́тостию и смире́нием и от просты́х поуче́ния приима́вый.

Ра́дуйся, вся́ ко́зни вра́жия си́лою Бо́жиею попра́вый; ра́дуйся, Бо́гу сла́вно угоди́вый.

Р а́дуйся, святи́телю о́тче Инноке́нтие, те́плый моли́твенниче о душа́х на́ших.

В озвели́чите Господа со мно́ю, и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе, — та́ко па́ству Сара́товскую в про́поведи призыва́л еси́, ны́не же мы с тобо́ю вку́пе вопие́м Жизнода́вцу Бо́гу: А ллилу́ия.

Н епреста́нно в ке́лии коле́на преклоня́я, — Бо́же, ми́лостив бу́ди мне́ гре́шному, — взыва́л еси́, и нам ми́лостива сотвори́ Влады́ку Небесе́ и земли́, тебе́ вопию́щим такова́я:

Р а́дуйся, и́мя Госпо́дне я́ко ору́жие проти́ву ко́зней диа́вольских име́вый;

ра́дуйся, си́лу Бо́жию в немощне́м телеси́ стяжа́вый.

Ра́дуйся, си́лою моли́тв твои́х вся́ наве́ты вра́жия разруши́вый;

ра́дуйся, благоче́стия сто́лпе, на ка́мени спаси́тельныя ве́ры возведе́нный.

Ра́дуйся, по́двигом до́брым чад свои́х терпели́вно научи́вый;

ра́дуйся, всего́ себе́ в ру́це Бо́жии преда́вый.

Ра́дуйся, все́ жела́ние ко Христу́ име́вый;

ра́дуйся, в Бо́зе на́шем наме́рение свое́ полага́вый.

Ра́дуйся, я́ко Христу́ сораспя́лся еси́;

ра́дуйся, я́ко сла́дость лице́м к лицу́ зре́ния Его́ ны́не вкуша́еши.

Ра́дуйся, хода́таю наш неусы́пный;

ра́дуйся, свети́льниче ве́ры неугаси́мый.

Р а́дуйся, святи́телю о́тче Инноке́нтие, те́плый моли́твенниче о душа́х на́ших.

Д и́вным виде́нием укрепи́ тя Госпо́дь при кончи́не земна́го жития́ твоего́: А́нгели Бо́жии прия́ша тя с собо́ю и в Небе́сныя оби́тели вознесо́ша, иде́же ты пое́ши ны́не Бо́гу: А ллилу́ия.

В о све́тлыя о́ныя оби́тели Бо́жия пресели́лся еси́, пречу́дне о́тче, словесе́м псалмопе́вца что́мым: Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя. И нас во упова́нии сем све́тлем укрепи́, пою́щих ти такова́я:

Р а́дуйся, А́нгелами на Не́бо вознесе́нный;

ра́дуйся, Небе́сныя ра́дости еще́ на земли́ вкуси́вый.

Ра́дуйся, я́ко тебе́ Небеса́ отверзо́шася;

ра́дуйся, я́ко Госпо́дь в Небе́сныя оби́тели всели́ тя.

Ра́дуйся, до кончи́ны жития́ твоего́ о па́стве твое́й попече́ние име́вый;

ра́дуйся, я́ко не́мощи теле́сныя чадолю́бие твое́ не ума́лиша.

Ра́дуйся, я́ко Ду́хом Святы́м восходя́ от си́лы в си́лу, Небе́снаго Ца́рствия дости́гл еси́;

ра́дуйся, я́ко та́мо ны́не со святы́ми ликовству́еши.

Читайте также:  Акафист преславным Китайским мученикам Боксерского восстания: текст, для чего читают

Ра́дуйся, я́ко и нас гре́шных на земли́ не оставля́еши;

ра́дуйся, я́ко ду́хом нам спребыва́еши.

Ра́дуйся, моли́твами свои́ми нам помога́яй;

ра́дуйся, я́ко любы́ твоя́ ника́коже оскуде́ на нас.

Р а́дуйся, святи́телю о́тче Инноке́нтие, те́плый моли́твенниче о душа́х на́ших.

Х отя́ просвети́ти всех ве́дением неизрече́нных суде́б Бо́жиих, ди́вный списа́тель дел мину́вших был еси́, в ни́хже прему́дрый Про́мысл Созда́теля, вся племена́ и язы́ки ко спасе́нию веду́щий, всем указа́л еси́. Те́мже и мы Ще́дрому Бо́гу покланя́емся и вопие́м: А ллилу́ия.

Н о́ваго тя чудотво́рца и моли́твенника дарова́ нам Человеколю́бец Госпо́дь, егда́ за умноже́ние беззако́ния оскуде́ во мно́гих любы́. Сего́ ра́ди твоего́ е́же о нас предста́тельства про́сим, на всепокрыва́ющую любо́вь твою́ наде́ющеся: не оста́ви нас в годи́ну лю́тых испыта́ний, укрепля́я моли́твами твои́ми вопию́щих ти такова́я:

Р а́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми зе́млю на́шу облагоуха́л еси́;

ра́дуйся, я́ко по́двиги твои́ми край наш освяти́л еси́.

Ра́дуйся, о па́стве твое́й предста́телю неусы́пный;

ра́дуйся, помо́щниче наш во вся́ких беда́х и напа́стех.

Ра́дуйся, списа́телю суде́б Бо́жиих пречу́дный;

ра́дуйся, те́ми вся ны наста́вивый.

Ра́дуйся, пропове́дниче велегла́сный;

ра́дуйся, де́лателю вертогра́да Христо́ва прему́дрый.

Ра́дуйся, ве́рный и благи́й во́ине Царя́ Небе́снаго;

ра́дуйся, цевни́це духо́вная, Ду́ха Свята́го испо́лненная.

Ра́дуйся, архиере́ев богодохнове́нное украше́ние;

ра́дуйся, благоче́стия тве́рдое огражде́ние.

Р а́дуйся, святи́телю о́тче Инноке́нтие, те́плый моли́твенниче о душа́х на́ших.

С тра́нное и пресла́вное чу́до яви́ся всем, егда́ честны́я и многоцеле́бныя мо́щи твоя́, а́ще и от безбо́жных пору́ганы бы́ша, обрето́шася па́ки. К сим у́бо припа́дающе, Бо́гу вопие́м: А ллилу́ия.

В есь еси́ в вы́шних, но и нас, до́лу пове́рженных, не оставля́еши, святи́телю о́тче Инноке́нтие, моле́ния на́ша слы́шиши и ско́ро исполня́еши. Неотсту́пен у́бо пребу́ди от нас, вопию́щих ти такова́я:

Р а́дуйся, я́ко все́х прибега́ющих к тебе́ заступа́еши;

ра́дуйся, я́ко врачева́ния нам источа́еши.

Ра́дуйся, я́ко моле́нием на́шим внима́еши;

ра́дуйся, я́ко во бла́го их исполня́еши.

Ра́дуйся, я́ко чудесы́ твои́ми ве́рныя возвеселя́еши;

ра́дуйся, я́ко моще́й твои́х бе́си трепе́щут.

Ра́дуйся, я́ко нас, грехми́ омраче́нных, просвеща́еши;

ра́дуйся, я́ко смрад страсте́й на́ших отгоня́еши.

Ра́дуйся, я́ко тала́нт, Бо́гом да́нный тебе́, умно́жил еси́;

ра́дуйся, я́ко в ра́дость Го́спода твоего́ вшел еси́.

Ра́дуйся, я́ко нас пред Престо́лом Бо́жиим непреста́нно помина́еши;

ра́дуйся, я́ко в житии́ сем нас не оставля́еши.

Р а́дуйся, святи́телю о́тче Инноке́нтие, те́плый моли́твенниче о душа́х на́ших.

В си правосла́внии лю́дие возра́довашася, егда́ на Собо́ре святи́тельстем в ли́це святы́х Це́рковь Правосла́вная просла́ви тя. Мы же, иму́ще такова́го моли́твенника, вопие́м возвели́чившему тя Бо́гу: А ллилу́ия.

В ети́и суему́дреннии, тобо́ю посра́мленнии, недоуме́ют, что́ глаго́лати, си́лою бо Бо́жиею укрепля́емь, сих дерзнове́нно обличи́л еси́. Мы же, взира́юще на пра́ведное житие́ твое́ и на тве́рдое ве́ры правосла́вныя испове́дание, вопие́м ти такова́я:

Р а́дуйся, Христо́м Бо́гом возлю́бленный;

ра́дуйся, си́лою свы́ше облече́нный.

Ра́дуйся, науче́ние кни́жное возлюби́вый;

ра́дуйся, к тому́ усе́рдие име́вый.

Ра́дуйся, ра́зум Боже́ственный стяжа́вый;

ра́дуйся, я́ко сло́во Бо́жие умудри́ тя.

Ра́дуйся, преда́ний апо́стольских ве́рный блюсти́телю;

ра́дуйся, пра́вды Бо́жия ре́вностный храни́телю.

Ра́дуйся, просвеще́нный благода́тию;

ра́дуйся, учи́телю златослове́сный.

Ра́дуйся, изгна́нный пра́вды ра́ди Христо́вы;

ра́дуйся, таковы́х бо есть Ца́рствие Небе́сное.

Р а́дуйся, святи́телю о́тче Инноке́нтие, те́плый моли́твенниче о душа́х на́ших.

С пасти́ хотя́ па́ству твою́ от ересе́й и собла́знов, скве́рная уче́ния беззако́нных обличи́л еси́, пресла́вне о́тче Инноке́нтие, Правосла́вие же кро́тостию прему́дрых слове́с твои́х утверди́л еси́ и научи́л еси́ ста́до твое́ воспева́ти Бо́гу: А ллилу́ия.

С тена́ тве́рдая и огра́да необори́мая бысть си́ла моли́тв твои́х, богоно́се о́тче Инноке́нтие, сего́ ра́ди и мы, па́ства твоя́, к тебе́ с ве́рою прибега́ем и усе́рдно мо́лим: бу́ди нам огражде́ние кре́пкое и ору́жие, враги́ прогоня́ющее, да не возра́дуются хотя́щии нам зла́я. Такова́го у́бо богодарова́ннаго помо́щника и засту́пника иму́ще, в весе́лии вопие́м ти такова́я:

Р а́дуйся, па́ствы твоея́ до́брый первостоя́телю;

ра́дуйся, сумня́щихся кре́пкое в ве́ре утвержде́ние.

Ра́дуйся, зло́бу власте́й предержа́щих кро́тко претерпе́вый;

ра́дуйся, и́стину небоя́зненно им веща́вый.

Ра́дуйся, гоне́ния и притесне́ния пра́вды ра́ди смире́нно прие́мый;

ра́дуйся, в доме́х благочести́вых чад твои́х приста́нище име́вый.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от всех зол избавля́емся;

ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами ре́вности в правосла́вней ве́ре исполня́емся.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю и́стина утвержда́ется;

ра́дуйся, я́ко тобо́ю лицеприя́тие и человекоуго́дие посрамля́ется.

Ра́дуйся, я́ко пресе́кл еси́ злочести́вых волне́ние;

ра́дуйся, лю́дем пе́нзенским и сара́товским похвале́ние.

Р а́дуйся, святи́телю о́тче Инноке́нтие, те́плый моли́твенниче о душа́х на́ших.

П е́ние похва́льное прино́сим тебе́, святи́телю о́тче Инноке́нтие, и смире́нно про́сим тя: моли́ о нас Человеколю́бца Бо́га, да не отврати́т лица́ Своего́ от нас, при́сно согреша́ющих и бла́гость Его́ на всяк час преогорчева́ющих, но да изба́вит нас от грехо́в и прегреше́ний на́ших, наипа́че же сподо́бит в час кончи́ны на́шея покая́ния и Боже́ственных Та́ин прича́стия, да с тобо́ю в Небе́сных оби́телех воспое́м Бо́гу: А ллилу́ия.

С вети́льник, во тьме неве́рия седя́щих просвеща́яй, был еси́ в земне́м житии́ твое́м, о́тче наш Инноке́нтие. Просвети́ у́бо моли́твами твои́ми и нас, в пучи́не греха́ погиба́ющих, да благода́рне вопие́м тебе́ си́це:

Р а́дуйся, смире́ния и терпе́ния наста́вниче наш прему́дрый;

ра́дуйся, в моли́твах и бде́ниях учи́телю наш предо́брый.

Ра́дуйся, я́ко от суесло́вия и суему́дрия нас отвраща́еши;

ра́дуйся, я́ко в доброде́тели нас наставля́еши.

Ра́дуйся, я́ко в суете́ мирсте́й и попече́ниих жите́йских погря́зшим путь в Го́рняя указу́еши;

ра́дуйся, я́ко обремене́нных греха́ми и скорбьми́ мно́гими никогда́же оставля́еши.

Ра́дуйся, и́стинный учениче́ Христо́в, всех си́рых возлюби́вый;

ра́дуйся, го́рдых и жестоковы́йных смири́вый.

Ра́дуйся, я́ко всех, почита́ющих тя, от напа́стей и зол сохраня́еши;

ра́дуйся, я́ко всех скорбя́щих и боле́знующих, к заступле́нию твоему́ притека́ющих, утеша́еши.

Ра́дуйся, свети́льниче, нас, потемне́нных грехми́, любо́вию освеща́яй;

ра́дуйся, ми́ро, на́с, беззако́нии смра́дными оскверне́нных, облагоуха́яй.

Р а́дуйся, святи́телю о́тче Инноке́нтие, те́плый моли́твенниче о душа́х на́ших.

Б лагода́ти сосу́д избра́нный был еси́, святи́телю о́тче Инноке́нтие; те́мже восхваля́юще тя усе́рдно, мо́лим: проле́й те́плую моли́тву ко Го́споду за Оте́чество на́ше, да изба́вимся от наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бных бра́ней, да в ми́ре и тишине́ воспое́м Христу́ Бо́гу: А ллилу́ия.

П ою́ще сла́вное твое́ к Небе́сным оби́телем восхожде́ние, святи́телю о́тче Инноке́нтие, прославля́ем равноа́нгельное житие́ твое́ и во умиле́нии се́рдца сла́вим, хва́лим и велича́ем возвели́чившаго тя Го́спода, дарова́вшаго нам но́ваго моли́твенника и предста́теля, Его́же умоли́ спасти́ся всем, пою́щим ти такова́я:

Р а́дуйся, житие́м чи́стым А́нгелов удиви́вый;

ра́дуйся, по́двиги твои́ми челове́ков наста́вивый.

Ра́дуйся, нището́ю духо́вною сокро́вище Ца́рствия Бо́жия обреты́й;

ра́дуйся, пла́чем и скорбьми́ вре́менными утеше́ния ве́чнаго сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, кро́тостию зе́млю пра́ведных насле́дивый;

ра́дуйся, пра́вды на земли́ взыска́вый, на Небесе́х же пра́вдою Бо́жиею насыще́нный.

Ра́дуйся, ми́лостию и нищелю́бием ми́лость ве́лию от Го́спода стяжа́вый;

ра́дуйся, о́чи серде́чныя от скве́рны греха́ очи́стивый и Бо́га узре́вый.

Ра́дуйся, поноше́ния и непра́ведная гоне́ния Христа́ ра́ди претерпе́вый;

ра́дуйся, изгна́нный пра́вды ра́ди и в Небе́сныя оби́тели со сла́вою вше́дый.

Ра́дуйся, миротво́рче, сы́ном Бо́жиим нарече́нный;

ра́дуйся, мзду мно́гу на Небесе́х прие́мый.

Р а́дуйся, святи́телю о́тче Инноке́нтие, те́плый моли́твенниче о душа́х на́ших.

О пресла́вный святи́телю Христо́в Инноке́нтие! Приими́ от нас сие́ ма́лое моле́ние, в похвалу́ тебе́ приноси́мое, и изба́ви на́с предста́тельством твои́м от бе́д и скорбе́й, да в житии́ сем вре́меннем сете́й вра́жиих и пре́лести бесо́вския изба́вльшеся, возду́шная мыта́рства непреткнове́нно про́йдем и в Небе́сный Иерусали́м всели́тися сподо́бимся, иде́же с тобо́ю Всеблаго́му Бо́гу на́шему воспое́м: А ллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды.
И па́ки чте́тся и́кос 1-й, и конда́к 1-й.

О свя́тче Бо́жий, святи́телю Христо́в Инноке́нтие, при́зри от сла́вы твоея́ го́рния и приими́ моли́твы нас, гре́шных и недосто́йных рабо́в твои́х, зде пред о́бразом твои́м честны́м (или́: святы́ми моща́ми твои́ми ) припа́дающих и те́пле умоля́ющих тя, и принеси́ их ко Престо́лу вся содержа́щаго в руце́ Свое́й Бо́га, Ему́же ты до́бре послужи́л еси́ во дни земна́го жития́ твоего́. Умоли́, уго́дниче Бо́жий, Всеми́лостиваго Спа́са Христа́ за богода́нную твою́ па́ству, тя возлюби́вшую, да отжене́т от земна́го оте́чества твоего́ вся собла́зны, раздо́ры, нестрое́ния. Це́рковь Христо́ву и град наш огради́ святы́ми твои́ми моли́твами от раско́лов, прельще́ния инове́рием и наве́тов злы́х челове́к. Всех же нас в единомы́слии и любви́ друг ко дру́гу соблюди́, да еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем воспое́м всесвято́е и единодержа́вное и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. А ми́нь.

Акафист святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, чудотворцу

Кондак 1

Возбранный чудотворче и скорый в скорбех помощниче, святителю отче Иннокентие, яко имея велие дерзновение пред Господем, от всяких нас бед свобождай, да с радостию зовем ти: Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Икос 1

Ангельскому жительству на небесех поревновал еси, отче: по имени бо и житие твое непорочно бысть на земли, сего ради и возвысился еси до лицезрения Творца Ангелов. Отнюдуже призирая выну на град сей и люди, услыши нас, похвальная восписующих ти сия: Радуйся, невинностию Агнца непорочнаго подражатель бывый; Радуйся, воздержанием твоим ангельское во плоти житие явивый. Радуйся, яко ангел, Сибирския церкве Божия дела возвещаяй; Радуйся, яко архистратиг силы небесныя, всех прибегающих к тебе от бед сохраняяй. Радуйся, непорочности и невинности соименный учителю; Радуйся, незлобия и чистоты усердный хранителю. Радуйся, убеленный невинностию крине райскаго прозябения; Радуйся, умащенная чистотою маслина небеснаго благословения. Радуйся, уме небесных неизреченных благ наслаждаяйся; Радуйся, пастырю, с мудрыми в радость Пастыреначальника своего вшедый. Радуйся, яко свет лица Божия ясно на небеси смотряеши; Радуйся, яко тем же светом осиянный, притекающих к тебе неизреченно возвеселяеши. Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 2

Ведый Господь велика тя быти светильника во стране языков, благоволи сокрыти род и отечество твое, да явишися в земли Хинстей, якоже Мелхиседек в Ханаанстей, и увериши, яко не от человек пришел еси к нам, но от Бога, Ему же поем: Аллилуиа.

Икос 2

Разум просвещенный хотя имети, богомудре отче, от юности избрал еси в место образования своего матерь градов православныя веры нашея и подвижничества, да живя среди земных ангелов и взирая на скончание жительства их, подражатель явишися вере их; темже и сам соделался еси небесным человеком. Сего ради слышиши от нас сия: Радуйся, винограде многоплодный, в благораствореннем юзе возрасший; Радуйся, цвете благовонный, в Малей России процветший. Радуйся, славо и удобрение града Киева; Радуйся, красото и утешение отцев Печерския лавры. Радуйся, яко измлада мудрости прилежа, Божественное писание ясне извыкл еси; Радуйся, яко отложив вся мирския сласти, Христов ярем носити изволил еси. Радуйся, в юности посвятивый в жертву приятну Господу себе самаго; Радуйся, сохранивый невредно целомудрие девства драгаго. Радуйся, яко в земнем училищи небесныя премудрости учивый; Радуйся, яко щитом веры вся разжженныя лукаваго стрелы угасивый. Радуйся, яко издетска Бога возлюбивый; Радуйся, яко заповедий Его неложный хранитель бывый. Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 3

Силою свыше позна тогда благоверный царь непорочное и святое жительство твое, отче Божий, иже и избра тя во апостольское служение и предпосла, яко первенца духовнаго сыноположения, насаждати святую веру в земли языков чуждих, неведущих пети Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имеет тебе, святителю отче Иннокентие, вся страна Сибирская велика учителя и дивна в вере наставника; сего ради, яко добляго поборника верным и скораго молитвенника тя чтуще, с веселием и радостию дары тебе приносим таковыя: Рaдyйcя, священная главо, разума водами напояема; Радуйся, плод благоуханен житием твоим от юности являяй. Радуйся, искоренителю терновнаго служения идольскаго; Радуйся, насадителю лозы православныя веры. Радуйся, новый апостоле, облагоухавый верою последния концы России; Радуйся, добрый пастырю, утвердивый красныя ноги своя на востоце царства Сибири. Радуйся, мрачныя страны просветителю; Радуйся, душевныя темноты озарителю. Радуйся, врагов веры Христовы разрушителю; Радуйся, прельстителей душ христианских разителю. Радуйся, идолослужительных старец мудрость посрамивый; Радуйся, мудрых века сего мудрейший. Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 4

Буря злобы древляго змия обуя царство хинов, егда не можаху отверзти ушеса ко глаголом Царствия Христова, тобою, новый апостоле, возвещаемым, и не хотяху прияти тя, вторицею на пределех их явльшася, да умудриши я воспевати единому Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаще и ведуще тя премудра учителя и истиннаго сказателя таин Божиих, прихождаху к тебе не точию старцы, но и юнии, в нихже разум напечатлевал еси древния истины Евангельския, сего ради яко пастыря, просветителя и отца нашего ублажающе, зовем ти: Радуйся, рабе благий и делателю добрый; Радуйся, искоренителю злых и прогонителю нечестия бодрый. Радуйся, яко сугубу мзду небесную сугуба ради путешествия к хином приял еси; Радуйся, яко сподобился еси восприяти чудес дар и славы венец пресветел. Радуйся, апостолу Павлу в подвизех служения своего подражавый; Радуйся, терпению его в научении безкнижных юношей последовавый. Радуйся, яко на пажити веры правыя и при источнице воды живыя люди твоя паствил еси; Радуйся, яко на злаце красне пребыти твоему стаду мудре наставил еси. Радуйся, светильниче всесветлый и вселюбимый: Радуйся, паче звезд яснейший и вожделеннейший. Радуйся, винограда животнаго святопрозябший грозд, вино искапающий; Радуйся, святопомазанная главо, честный наш учителю. Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 5

Боготочный источник превеликих чудес явился еси в земли нашей, достославно отче, приял бо еси, еще на земли ти жившу, власть недуги изцеляти, по смерти же наипаче прослави тя Бог многими чудотвореньми, да вси чудодействующему тобою Богу вопием: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше жителие Иркутстии святую церковь, в нейже почиваше нетленное и цельбоносное тело твое, угодниче Божий, яко вторую купину в пламени сущу, силою же твоих молитв невредно сохраненную, прославиша Бога; темже и мы, видяще оную доныне целу, благолепну и яве поведающую знамения и чудеса твоя, воспеваем тебе сице: Радуйся, всю страну Сибирскую удививый чудесы, имиже обитель твоя освятися; Радуйся, оруженосец духовный, имже всяка злая страсть и болезнь от верных прогонится. Радуйся, яко излиянием чудес от Бога обогатился еси; Радуйся, яко неоскудный источник изцелений явился еси. Радуйся, яко стаду твоему помощь и заступление даваеши; Радуйся, яко чудес сиянии паству твою просвещаеши. Радуйся, невредимо от огня сохранивый церковь, в нейже, жив сый, воздевал еси о спасении людий преподобныя руце свои; Радуйся, яко стаду твоему помощь и заступление дававши; Радуйся, яко чудес сиянии паству твою просвещаеши. Радуйся, невредимо от огня сохранивый церковь, в нейже, жив сый, воздевал еси о спасении людий преподобныя руце свои; Радуйся, явственно тем свидетельствовавый, яко свято бысть почивавшее в ней нетленное тело твое. Радуйся, всем безпомощным приятное попечение; Радуйся, коеяждо немощи скорый и безмездный врачу. Радуйся, яко и всяк благопотребен дар от Господа просящим подаваеши; Радуйся, яко прославляяй тя чудесы Бог тобою всех к Себе призывает. Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 6

Словеса апостольская, еже молитися о спасении паствы твоея, яко иерарх во ушию своею прием, не точию в жизни, но и по преставлении являешися священнодействитель Божественных тайн, уверяя верующих в непрестаннем ходатайстве о требующих твоея помощи и воспевающих Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиял еси пречудно, архиерею Божий, егда вторицею явивыйся зельне страждущему, ударив в пол жезлом, язвою на древе того места уврачевал еси душевную язву омраченнаго неверием; абие бо позна тя быти благодатнаго врача и славя тя, вопияше: Радуйся, иерарше благий и верный; Радуйся, делателю неутомимый винограда Христова. Радуйся, служителю Господень, о верных умоляяй; Радуйся, наставниче, грешных к небеси направляяй. Радуйся, таин Божиих истинный строителю; Радуйся, молитвенных рук непрестанный воздевателю. Радуйся, яко избавляеши от неверия; Радуйся, яко изцеляеши от малодушия. Радуйся, укрепление мудростию блaгoдyшия; Радуйся, просвещение светлостию благочестия. Радуйся, премудрый проповедателю; Радуйся, пресладкий обличителю. Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 7

Хотяще некогда сановитии града сего в неподобное время видети и любопытною десницею осязати нетлением уже процветавшия святыя мощи твоя, святителю Христов, потщашася прикрыти дерзновение свое благословением архипастыря: но ты, чистоты любителю и веры рачителю, не восхотел еси явити себе им, научая тем не высокомудрствовати, но в смиренномудрии пети Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новое и преславное чудо показа нам тобою на земли всех чудес Творец и Владыка, егда тебе ради пременишася естества уставы; среди бо лета и зноя мраз и иней явистася при цельбоноснем гробе твоем, еже знамением бысть, яко аще и умерл еси на земли плотию, но душою в вышнем селении всегда жив сый, теплым своим ходатайством пособствуеши вопиющим тебе: Радуйся, смиренномудрия столпе необоримый; Радуйся, презренную гордость низлагаяй. Радуйся, любящия чистоту душ соблюдаяй; Радуйся, грешных к покаянию воззываяй. Радуйся, делателю чудес многославных; Радуйся, ходатаю и подателю дарований многоразличных. Радуйся, заблуждших и ослепленных наставниче; Радуйся, любопытных и маловерных обличителю. Радуйся, яко славу земную в уметы вменил еси; Радуйся, яко честь Бога Вышняго всем сердцем взыскал еси. Радуйся, имже о силе Божией естества уставы пременяются; Радуйся, имже помыслы злобнии прогоняются. Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 8

Странно бе видети, како три по естеству мощная животная, силою, данною ти свыше, обезсилеша, яко не можаху довлещи до обители твоея единаго путника из жителей града сего, вразумляюща тем, якоже древле осля Валаама, да не идет в дальнюю страну, не прияв от тебе путеваго напутствия, абие же, воспомянув отложенный обет свой, позна тя скорого помощника и возопи: Аллилуиа.

Икос 8

Весь всего себе исполнив любве нелицемерныя к пастве своей, был еси скорый помощник призывающим тя в помощь, святителю отче Иннокентие: не точию бо близ притекающих к раце мощей твоих, но и далече отстоящих и призывающих имя твое изцеляеши от всякия болезни. За таковое убо врачевание приими от нас похвалы сия: Радуйся, цельбы исполнь явивыйся алавастре, яко люди Христовы ароматствуеши твоими изцелении; Радуйся, ароматный фиале, чудесы удивляя, нарда пистика многоценный. Радуйся, источниче, благодать изцелений изливающий нам от всечестныя раки твоея независтно. Радуйся, яко тело твое трудолюбное вместо мастей нам во гробе оставил еси истощати изцеления. Радуйся, яко твоими молитвами слепии прозреша. Радуйся, яко твоим ходатайством хромии и безногии ходити начаша. Радуйся, яко твоим заступлением разслабленнии изцелеша; Радуйся, яко твоим предстательством от неизцельныя огневичныя болезни здрави быша. Радуйся, покрытых струпами, яко прокаженных, уврачевавый; Радуйся, впадших в лихорадочныя и трясавичныя язи возставивый. Радуйся, яко лишенных смысла здравым умом снабдеваеши; Радуйся, яко от страха и мечтаний томимых свобождаеши. Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 9

Всякия скорби и горькая испытания терпеливно подъял еси, отче, яко добр воин Христов, ово терпя наветы от клеветников злых, ово же препирался с полчищем неверных и суеверных и ово искушаем от древляго змия, уязвлявшаго тя за жертвы своя, из челюстей его тобою исхищаемыя, но вся сия побеждая за возлюбившаго тя Христа, немолчно воспевал еси Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Витийство человеческое изнемогает изрещи вся скорби, лишения, уничижения, болезни и страдания, яже ради спасения паствы твоея, святе Иннокентие, подъял еси. Темже терпению твоему точию дивящеся и любовию побеждаеми, с благодарным чувствием вопием: Радуйся, воине Христов непобедимый; Радуйся, твердейший адаманте, в терпении невредимый. Радуйся, яко ярость неблагомыслящих, гневающихся неправедне, претерпел еси; Радуйся, яко превозносящияся злочестивым шатанием паки люте сокрушаемы видел еси. Радуйся, жестоких и злокозненных владык укрощение; Радуйся, угнетенных и страждущих рабов скорое заступление. Радуйся, яко корения заблуждений и терние неверия трудолюбне исторгал еси; Радуйся, яко Божественных повелений насаждения в сердцах верных многими труды возделовал еси. Радуйся, смирением своим диавола победивый; Радуйся, молитвою и бденным стоянием плоть свою умертвивый. Радуйся, яко красныя твои нозе добльственне к борению со врагами простерл еси; Радуйся, яко добре течение совершив, ко Христу восхождение обрел еси. Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 10

Спасения ради от ослепления старцу, очима тяжко видящу, получити же зрение хотящу и с верою о сем у тебе помощи просящу, скоро притекл еси, святче, в храмину того, идеже егда прикоснулся еси болезненней главе его, абие ощути он свет во очию своею и прозре, хваля тя и вопия Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Стену крепкую и ограждение необоримое от всех скорбей и зол имеет тя, пастырю благий, страна сия: твоим бо сильным заступлением и предстательством доныне град сей и обитель твоя сохраняются в мире и благоденствии. И мы убо, спасаемии тобою, благодарственно вопием ти: Радуйся, чаша, елей милости к нам Божия содержащая; Радуйся, горо, Божественнаго на нас гнева тучи отводящая. Радуйся, яко потоки мира к нам приводиши; Радуйся, яко обилие благ ходатайствуеши. Радуйся, милости превеликия и скорбным сострадания сокровище; Радуйся, пространное Божияго о пастве твоей промышления приятелище. Радуйся, в печалех сущим увеселение; Радуйся, удрученных попечении житейскими утешение. Радуйся, в деторождении матерем скорый помощниче: Радуйся, в час кончины молитвенный наш предстателю. Радуйся, о милости и мире паствы твоея известный рачителю; Радуйся, отче честный, от всякаго зла и бедствия усердный наш хранителю. Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 11

Пение всеумиленное и моление теплое пред нетленными мощами твоими, единым от боляр приносимое тебе, не презрел еси, отче, но скоро услышав и во сне явлься, облегчил еси болезни и страдания его, сице и наших молениий и пений гласы услыши, иерарше Христов, вере же и любви людий твоих вонми и свыше покров твой даруй хвалящим тя и поющим Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светосиятельна тя светильника, чрез седмьдесят и три лета сокрываема в земли не восхоте Господь оставити под спудом, еже исполнитися речению Его, аки светильник на свещник поставляют, да входящии видят свет. Темже и мы во храме сем и всюду, яко тя зряще и тобою просвещаеми, дерзаем глаголати сия: Радуйся, светлое на тверди церковной светило и Сибирския страны славо; Радуйся, церквей строителю и обогатителю чудесы тех нескудный. Радуйся, пресветлая красото святыя обители сея; Радуйся, блестящая заре избраннаго тобою града сего. Радуйся, свещниче всезлатый и многоценный; Радуйся, бисере предрагий небесный. Радуйся, облакообразный покрове, на теснем пути спасения нас осеняющий; Радуйся, огневидный столпе, в нощи неведения и заблуждений нас просвещающий. Радуйся, яко святынею твоею всех требующих помощи твоея освящаеши; Радуйся, яко блистанием чудес твоих во вся концы страны сея сияеши. Радуйся, яко и по преставлении твоем с нами пребываеши; Радуйся, яко, и живя в селениих райских, нас не оставляеши. Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 12

Благодать свыше с небесе подаждь, преблаженне отче, с верою и благоговением воспоминающим честное твое успение и пресветлое пренесение святых мощей твоих празднующим; имаши бо дарованную ти от Бога силу и власть подавати требующим вся, яже ко спасению прошения, и ныне предстоя Престолу Божественному, моли о тебе воспевающих: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще твое ходатайство и сильное заступление просящим твоея скорыя помощи, восхваляем подателя всех благих Бога, даровавшаго в последняя времена стране сей тебе, отца нашего чудотворца, молитвенника и заступника, ты же не возгнушайся нас, грешных и недостойных рабов Его, но услыши хвалебными гласы вопиющих тебе: Радуйся, суетства привременнаго к буияго воистинну обличителю; Радуйся, апостолом равноревностный Евангельским научением. Радуйся, мучеников сострадальче и красото; Радуйся, первопастырю и учителю христоименитых людий земли сея. Радуйся, церковное украшение; Радуйся, архиереев доброто, священников и иноков похвало. Радуйся, яко приял еси трудов твоих воздаяние; Радуйся, крестоносному народу нашему похвало и утверждение. Радуйся, телес наших неусыпное хранение; Радуйся, и душ наших к Царствию Небесному возведение. Радуйся, Богу совершенне и всецеле угодивый; Радуйся, венец безсмертия навеки получивый. Радуйся, Иннокентие, молитвенниче о душах наших.

Кондак 13

О предивный чудотворче и преславный угодниче Христов Иннокентие! Вонми гласу молений наших, от сокрушеннаго сердца к тебе возносимому, и богоприятным твоим ходатайством испроси нам от Христа Бога нашего прощение прегрешений наших, ослабу и избавление от врагов видимых и невидимых, и от всякия скорби, беды и напастей, да с тобою и со всеми святыми в селении праведных сподобимся пети Ему: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Ссылка на основную публикацию