Акафист и молитва Царственным страстотерпцам: текст, для чего читают

Акафист святым царственным страстотерпцам

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
10 октября 2009 года (журнал № 95)

Конда́к 1

Избра́ннии ца́рственнии страстоте́рпцы,/ еди́на дома́шняя це́рковь Христо́ва,/ Нико́лае, Алекса́ндро, Алекси́е,/ О́льго, Татиа́но, Мари́е и Анастаси́е,/ вы, сою́зом любве́ связу́еми,/ я́ко а́гнцы, Христу́ Бо́гу ве́рою после́довали есте́/ и, в страда́ниих смерть претерпе́вше,/ Ца́рствия Небе́снаго насле́дницы яви́лися есте́./ Ны́не же, дерзнове́ние ко Го́споду иму́ще,/ моли́теся о земне́м оте́честве ва́шем, да прославля́ем вас си́це:

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы,/ земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

И́кос 1

А́нгельскими си́лами укрепля́еми во и́стиннем пути́, седмочи́сленнии страстоте́рпцы, о житии́ пра́веднем и богоуго́днем ревнова́ли есте́, да я́вите наро́ду ру́сскому о́браз благочести́вых царе́й. Сего́ ра́ди прославля́ем вас си́це:

Ра́дуйтеся, страх Бо́жий в се́рдце, я́ко основа́ние, положи́вшии;

ра́дуйтеся, прему́дрость Бо́жию и́стинне возлюби́вшии.

Ра́дуйтеся, все упова́ние на Бо́га возложи́вшии;

ра́дуйтеся, оте́честву ва́шему ве́рно послужи́вшии.

Ра́дуйтеся, христиа́нскаго благоче́стия тве́рдое пра́вило;

ра́дуйтеся, ца́рственнаго ро́да Росси́йскаго похвало́.

Ра́дуйтеся, Правосла́вныя ве́ры кре́пкое испове́дание;

ра́дуйтеся, стра́ждущаго наро́да на́шего утеше́ние.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Конда́к 2

Ви́дя Госпо́дь покая́ние наро́да на́шего, егда́ сму́тная времена́ наста́ша, умилосе́рдися и яви́ ми́лость Свою́ во избра́нии Михаи́ла царя́, его́же ико́ною Пречи́стыя Богоро́дицы, Фео́доровская имену́емою, чрез роди́тельницу благослови́, да бу́дет ико́на сия́ покро́в и защище́ние ему́ и всему́ новоизбра́нному ца́рскому ро́ду и во утвержде́ние держа́вы Росси́йския. Сего́ ра́ди благода́рне вопие́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 2

Разуме́ша лю́дие Росси́йстии, я́ко избра́нием на ца́рство но́ваго ро́да благочести́ваго, утиши́ Госпо́дь нестрое́ния и сму́ты в Земли́ на́шей, принесо́ша обе́т ве́рнаго служе́ния ро́ду сему́. Мы же, любви́ и ре́вности тех подража́юще, к вам, ца́рственнии страстоте́рпцы, я́ко насле́дником сего́ избра́ния со умиле́нием вопие́м:

Ра́дуйтеся, вене́ц и похвало́ ро́да ца́рскаго и свяще́ннаго;

ра́дуйтеся, ко́рене благочести́ваго пресла́вныя о́трасли.

Ра́дуйтеся, Патриа́рха Росси́йскаго Филаре́та свято́е прозябе́ние;

ра́дуйтеся, попече́нию его́ о Це́ркви и оте́честве подража́вшии.

Ра́дуйтеся, вели́кия ста́рицы и́нокини Ма́рфы благослове́нное насле́дие;

ра́дуйтеся, поко́рность во́ли Бо́жией от нея́ восприи́мшии.

Ра́дуйтеся, пред ико́ною Бо́жия Ма́тере Фео́доровския моли́твы при́сно возноси́вшии;

ра́дуйтеся, все упова́ние на по́мощь Богоро́дицы с ве́рою возлага́вшии.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Конда́к 3

Сила Бо́жия и промышле́ние Всевы́шняго яви́ся в рожде́нии твое́м, ца́рственный страстоте́рпче Нико́лае, вели́каго бо святи́теля и́мя восприе́м, засту́пник Росси́йския Земли́ показа́лся еси́. Мно́гия же ско́рби и боле́зни, подо́бне И́ову пра́ведному, в житии́ претерпе́в, ны́не с ли́ки страстоте́рпцев наслажда́ешися ра́йскаго блаже́нства, воспева́я Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 3

Име́я сугу́быя засту́пники и покрови́тели в рожде́нии твое́м И́ова многострада́льнаго и Никола́я чудотво́рца, держа́вный страстоте́рпче, доброде́телем тех после́довал еси́. Мы же, дивя́щеся промышле́нию Творца́, во святы́х сих о́браз благоче́стия указа́вшаго ти, благогове́йне воспева́ем си́це:

Ра́дуйся, в моли́твах святи́теля Мир Лики́йских при́сно призыва́яй;

ра́дуйся, по́мощию того́ Росси́йскую Держа́ву пра́ведно окормля́яй.

Ра́дуйся, о́бразом кро́тости тому́ уподо́бивыйся;

ра́дуйся, милосе́рдие мно́гое, я́коже о́ный, яви́вый.

Ра́дуйся, терпе́ние И́овле в се́рдце твое́м име́вый.

ра́дуйся, ве́рность Бо́гу в житии́ твое́м до конца́ сохрани́вый.

Ра́дуйся, в тя́жких беда́х, я́коже о́ный, благодаре́ние Бо́гу приноси́вый;

ра́дуйся, вся находя́щая на тя со смире́нием прие́мый.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Конда́к 4

Бу́рю смуще́ния, воздвиза́емую от челове́к безбо́жных в стране́ на́шей, ви́дя, страстоте́рпче Нико́лае, не смути́лся еси́ в се́рдце твое́м и, все упова́ние на Бо́га возложи́в, не возропта́л еси́, егда́ отверго́ша тя лю́ди твоя́; оба́че с ве́рою воспе́л еси́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́ша о мяте́жех, боле́знех и междоусо́бных бра́нех, наше́дших на зе́млю Ру́сскую, во у́зах сый, страстоте́рпче царю́ Нико́лае, моле́ние о лю́дех ея́ непреста́нне приноси́л еси́, милосе́рдие Бо́жие к ним призыва́я. Сего́ ра́ди мы воспева́ем тебе́ та́ко:

Ра́дуйся, от ю́ности оте́чество и наро́д твой возлюби́вый;

ра́дуйся, я́ко и во отверже́нии любо́вь сию́ сохрани́вый.

Ра́дуйся, пома́зание на ца́рство с благогове́нием прие́мый;

ра́дуйся, о́браз благочести́ваго царя́ ми́ру яви́вый.

Ра́дуйся, ца́рский вене́ц со смире́нием на ся возложи́вый;

ра́дуйся, венца́ страда́ний от Го́спода удосто́енный.

Ра́дуйся, ца́рское служе́ние, я́ко послуша́ние Бо́гу, разуме́вый;

ра́дуйся, поноше́ния, я́ко крест, взе́мый и с терпе́нием понесы́й.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Конда́к 5

Богосве́тлый свети́льник во мра́це скорбе́й благове́рней супру́жнице твое́й яви́лся еси́, ца́рственный страстоте́рпче Нико́лае, указу́я и возглавля́я путь ея́, я́коже повеле́ Госпо́дь. Мы же, прославля́юще ваш благослове́нный сою́з во Христе́, хвалу́ Бо́гу воздае́м, пою́ще: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́дя ца́рственный страстоте́рпец ю́ницу Алекса́ндру, я́ко голуби́цу чи́сту, избра́ ю себе́ в благове́рную супру́жницу, Правосла́вную цари́цу и ма́терь наро́да Росси́йскаго. Мы же, ве́дуще усе́рдное служе́ние ея́, воспева́ем си́це:

Ра́дуйся, имени́таго ро́да благочести́вое прозябе́ние;

ра́дуйся, от лю́терския ве́ры к Правосла́вию о́бразе спаси́тельнаго прехожде́ния.

Ра́дуйся, всем се́рдцем моли́тву возлюби́вшая;

ра́дуйся, о слу́жбе Бо́жией серде́чно ревнова́вшая.

Ра́дуйся, сло́вом Бо́жиим и писа́нием святы́х оте́ц себе́ назда́вшая;

ра́дуйся, уста́вы церко́вныя благогове́йно соблюда́вшая.

Ра́дуйся, ру́сское благоче́стие досто́йне восприе́мшая;

ра́дуйся, и́стинныя жи́зни во Христе́ приобщи́вшаяся.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Конда́к 6

Пропове́дует житие́ ва́ше бра́ка свята́го чистоту́, благове́рнии Нико́лае и Алекса́ндро. Вы бо, благода́ть сего́ вели́каго та́инства досто́йно восприе́мше, да́же до му́ченическия кончи́ны ве́рность Христу́ и любо́вь друг ко дру́гу сохрани́ли есте́, при́сно воспева́юще Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ в стране́ Росси́йстей, я́ко прекра́сная свети́ла, благове́рная ца́рственная чета́ Никола́й и Алекса́ндра, супру́зи, сою́зом любве́ Христо́вы связу́емии. Мы же, прославля́юще о́браз их целому́дреннаго и добронра́внаго жития́ в ми́ре сем, со благогове́нием воспева́ем си́це:

Ра́дуйтеся, всем се́рдцем Бо́га взыска́вшии;

ра́дуйтеся, в путе́х Госпо́дних непоро́чно ходи́вшии.

Ра́дуйтеся, дво́ице честна́я, свы́ше избра́нная;

ра́дуйтеся, дво́ице свята́я, сла́вою и че́стию от Бо́га венча́нная.

Ра́дуйтеся, целому́дрие супру́жеское многоча́дием просла́вившии;

ра́дуйтеся, ча́да ва́ша, я́ко новосажде́ния ма́сличная, о́крест трапе́зы Небе́сныя собра́вшии.

Ра́дуйтеся, супру́ги во благоче́стии и любви́ жи́ти науча́ющии;

ра́дуйтеся, мир Христо́в о́ным ми́лостивно низпосыла́ющии.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Конда́к 7

Хотя́ще ваш дом благоче́стно устро́ити, любо́вь, я́ко основа́ние, положили есте́ и брак че́стен до́бре соблюли́ есте́, благове́рнии супру́зи Нико́лае и Алекса́ндро. Те́мже, и дще́ри ва́ша, я́ко му́дрыя ева́нгельския де́вы, воспита́вше, в неве́сты Христу́ угото́вали есте́. С ни́миже ны́не вку́пе воспева́ете Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Но́вую ми́лость дарова́ Госпо́дь наро́ду ру́сскому, целому́дренныя дще́ри ца́рственныя четы́ О́льгу, Татиа́ну, Мари́ю и Анастаси́ю. Ты́я бо, жена́м мироно́сицам подража́ющыя, еле́ем милосе́рдия боля́щим и стра́ждущим послужи́ша и, сме́рть за Христа́ прие́мшя, ны́не Престо́лу Бо́жию предстоя́т. Сего́ ра́ди прославля́ем их си́це:

Ра́дуйтеся, дще́ри царе́вы, обетова́ний Бо́жиих сподо́бльшыяся;

ра́дуйтеся, за́поведь Бо́жию о почита́нии роди́телей соблю́дшыя.

Ра́дуйтеся, досто́инство ца́рственное свя́то сохра́ньшыя;

ра́дуйтеся, стихи́ями ми́ра сего не порабоще́нныя.

Ра́дуйтеся, лю́дем, су́щым в беда́х и ско́рбех, я́ко Христу́, послужи́вшыя;

ра́дуйтеся, за враго́в свои́х усе́рдно моли́вшыяся.

Ра́дуйтеся, а́гницы непоро́чныя, в же́ртву Бо́гу себе́ прине́сшыя;

ра́дуйтеся, неве́сты Христо́вы, в черто́зех Жениха́ Небе́снаго пребыва́ющыя.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Конда́к 8

Стра́нно и чу́дно бысть рожде́ние твое́, святы́й царе́вичу Алекси́е. Плод бо благосла́вен моли́тв Саро́вскаго чудотво́рца и ча́емый насле́дник ца́рственных роди́телей быв, сла́ва, наде́жда и упова́ние яви́лся еси́ всем конце́м Земли́ на́шея. Сего́ ра́ди лю́дие Росси́йстии с ра́достию благода́рственно воспе́ша Бо́гу:Аллилу́ия.

И́кос 8

К вы́шним душе́ю чи́стою устремля́яся, святы́й царе́вичу Алекси́е, измла́да боле́знь, я́ко крест от Го́спода да́нный, безро́потно поне́сл еси́, последи́ же, я́ко а́гнец незло́бивый, рука́ми злочести́вых убие́н, моли́твенник пред Бо́гом яви́лся еси́. Сего́ ра́ди воспева́ем ти си́це:

Ра́дуйся, отроча́, от утро́бы ма́тере Бо́гом предызбра́нное;

ра́дуйся, ча́до, моли́твами Саро́вскаго чудотво́рца Росси́и дарова́нное.

Ра́дуйся, страда́льче, измла́да ско́рби и неду́ги безро́потно понесы́й;

ра́дуйся, царе́вичу, в боле́знех сострада́ние к лю́дем обреты́й.

Ра́дуйся, насле́дниче, лише́ние ца́рства земна́го со смире́нием прие́мый;

ра́дуйся, страстоте́рпче, Ца́рствия Небе́снаго от Бо́га удосто́енный.

Ра́дуйся, а́гнче незло́биве, от безбо́жных закла́нный;

ра́дуйся, ца́рственный о́троче, венце́м нетле́нным от Царя́ ца́рствующих увенча́нный.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Конда́к 9

Всяк ум челове́ческий смути́ся, егда́ в земли́ на́шей беззако́ние умно́жися, и́стина помрачи́ся и ме́рзость запусте́ния на ме́сте святе́м ста. Ты же, царю́ Нико́лае, изгна́ние, поруга́ние и темни́чное заточе́ние му́жественне претерпе́в, сын ве́рный Святы́я Це́ркве и страстоте́рпец Христо́в яви́лся еси́. Сего́ ра́ди Це́рковь Ру́сская, прославля́ющи тя, Бо́гу вопие́т: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́и злому́дреннии тща́шася оболга́ти тя клевето́ю, пома́занниче Бо́жий Нико́лае, ты же, ева́нгельски вся терпя́, о благоче́стии наро́да Правосла́внаго попече́ние сугу́бое прилага́л еси́. Сего́ ра́ди, па́мять твою́ све́тло пра́зднующе, воспева́ем ти си́це:

Ра́дуйся, прославле́ния уго́дников Бо́жиих до́брый рачи́телю;

ра́дуйся, па́стыря Кроншта́дтскаго благогове́йный почита́телю.

Ра́дуйся, Саро́вских торже́ств держа́вный возглави́телю;

ра́дуйся, и́ноческих оби́телей благочести́вый покрови́телю.

Ра́дуйся, духо́вных вертогра́дов усе́рдный попечи́телю;

ра́дуйся, Правосла́вных хра́мов боголюби́вый зда́телю.

Ра́дуйся, Святы́я Земли́ и Афо́нския Горы́ ще́дрый благотвори́телю;

ра́дуйся, устрое́ния Це́ркве Ру́сския му́дрый ревни́телю.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Конда́к 10

Спасти́ хотя́ лю́ди Росси́йския от ро́зни братоуби́йственныя, царю́ Нико́лае, престо́л земны́й оста́вил еси́, оба́че, на ми́лость Бо́жию упова́я, непоколеби́м в ве́ре и благоче́стии пребы́л еси́, воспева́я: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ и огражде́ние бысть Госпо́дь тебе́, царю́ Нико́лае, Ему́ же те́пле моли́лся еси́, да сохрани́т держа́ву Росси́йскую от наше́ствия иноплеме́нник и братоуби́йственныя бра́ни, наипа́че же лю́ди Правосла́вныя во благоче́стии да укрепи́т. Сего́ ра́ди благода́рне воспева́ем ти си́це:

Ра́дуйся, полко́в Росси́йских му́дрый предводи́телю;

ра́дуйся, ра́тных люде́й христолюби́вый попечи́телю.

Ра́дуйся, оте́чества на́шего держа́вный храни́телю;

ра́дуйся, слове́нских наро́дов ре́вностный защи́тителю.

Ра́дуйся, мечи́ на ора́ла прекова́ти наро́ды призва́вый;

ра́дуйся, мир име́ти со все́ми язы́ки преи́скренне жела́вый.

Ра́дуйся, благове́рным князе́м в благоче́стии подража́вый;

ра́дуйся, о́браз царя́ Правосла́внаго во смире́нии ми́ру яви́вый.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Конда́к 11

Пе́ния вся́каго досто́йна па́мять ва́ша, святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы. Вы бо, о́браз испове́дничества и ре́вности по Бо́зе ве́рным лю́дем показа́вше, запове́дасте не мсти́ти злоде́ющим, па́че же проща́ти гоня́щим и моли́тву твори́ти за них, пою́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Светоно́сный свети́льник седмочи́сленный ве́мы вас, святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы, ца́рским бо путе́м ше́ствующе, угото́васте себе́ за Христа́ пострада́ти. Те́мже, просвети́те омраче́нная сердца́ на́ша и ева́нгельским путе́м ше́ствовати научи́те нас, прославля́ющих вас си́це:

Ра́дуйтеся, а́гнцы незло́бивии, А́гнцу Бо́жию в кро́тости подража́вшии;

ра́дуйтеся, о́браз терпе́ния в злострада́ниих ве́рным показа́вшии.

Ра́дуйтеся, во всем житии́ со́весть чи́сту храни́вшии;

ра́дуйтеся, убие́ние беззако́нное смире́нно восприе́мшии.

Ра́дуйтеся, седмочи́сленнии страстоте́рпцы, во еди́ном ду́се Бо́гу предста́вшии;

ра́дуйтеся, кро́вию му́ченическою зе́млю на́шу обагри́вшии.

Ра́дуйтеся, лик благове́рных царе́й и князе́й воспо́лнившии;

ра́дуйтеся, собо́р святы́х земли́ Росси́йския украси́вшии.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Конда́к 12

Благода́ть изря́дну Бог дарова́ Це́ркви Росси́йстей, просла́вив вас на Небеси́, ца́рственнии страстоте́рпцы, храни́телие и покрови́телие страны́ на́шея. Сего́ ра́ди и мы на земли́ почита́ем вас, Бо́гу вопию́ще: Аллилу́ия.

И́кос 12

Воспева́юще по́двиги ва́ша, ца́рственнии страстоте́рпцы, прославля́ем Триеди́наго Бо́га. Вы бо соизволе́нием Отца́ Безнача́льнаго, соверше́нием Сы́на Единоро́днаго и соде́йствием Свята́го Ду́ха Бо́жия прича́стницы Ца́рствия Небе́снаго соде́ластеся и засту́пницы оте́чества на́шего яви́стеся. Сего́ ра́ди дерза́ем взыва́ти вам си́це:

Ра́дуйтеся, я́ко прославле́нию ва́шему Це́рковь ра́дуется;

ра́дуйтеся, я́ко чудесы́ ва́шими ве́ра укрепля́ется.

Ра́дуйтеся, я́ко о́бразы ва́ши мироточе́нием прославля́ются;

ра́дуйтеся, я́ко в честь ва́шу хра́мы созида́ются.

Ра́дуйтеся, я́ко житие́м ва́шим лю́ди благоче́стию науча́ются.

ра́дуйтеся, я́ко терпе́нием ва́шим во страда́ниих ве́рнии назида́ются;

Ра́дуйтеся, я́ко ева́нгельския заве́ты исполня́ти нас наставля́ете;

ра́дуйтеся, я́ко бе́ды и ско́рби му́жественне нести́ нам помога́ете.

Ра́дуйтеся, ца́рственнии страстоте́рпцы, земли́ Росси́йския храни́телие и моли́твенницы.

Конда́к 13

О, святи́и ца́рственнии страстоте́рпцы! Приими́те от нас похва́льное сие́ пе́ние и ми́лостивым ва́шим хода́тайством умоли́те Царя́ Сла́вы мир стране́ на́шей дарова́ти, Це́рковь в Правосла́вии и еди́нстве сохрани́ти, нас же во благоче́стии утверди́ти, да вопие́м Бо́гу: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды.

И па́ки чте́тся 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва

О, свята́я седмери́це, ца́рственнии страстоте́рпцы, Нико́лае, Алекса́ндро, Алекси́е, Мари́е, О́льго, Татиа́но и Анастаси́е!

Вы, сою́зом любве́ Христо́вы связу́еми, дом ваш, я́ко ма́лую Це́рковь, благоче́стно устро́или есте́ и смире́нием себе́ посреде́ земна́го вели́чия украси́ли есте́. В годи́ну же братоуби́йственныя бра́ни и гоне́ний безбо́жных во оте́честве на́шем, все упова́ние на Бо́га возложи́вше, о́браз терпе́ния и страда́ния всей земли́ Росси́йстей яви́ли есте́ и, моля́щеся о мучи́телех, клевету́, у́зы и изгна́ние, глумле́ние, насмея́ние и оболга́ние, убие́ние и теле́с поруга́ние му́жественне претерпе́ли есте́. Сего́ ра́ди от земна́го ца́рствия к Небе́сному прешли́ есте́ и те́плии хода́таи о нас яви́лися есте́.

О, святи́и уго́дницы Бо́жии! Моли́теся о нас Бо́гу, да Це́рковь в единомы́слии и тве́рдей ве́ре соблюде́т, страну́ на́шу ми́ром и благоде́нствием огради́т и от междоусо́бныя бра́ни и разделе́ния изба́вит, власть предержа́щую умудри́т, во́инство му́жеством украси́т, супру́ги в ве́рности и любви́ укрепи́т, ча́да в благоче́стии и послуша́нии возрасти́т, и вся ны ку́пно с ва́ми сподо́бит воспева́ти Пречестно́е и Великоле́пое и́мя Живонача́льныя Тро́ицы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва, страстоте́рпцу царю́ Никола́ю

О, святы́й страстоте́рпче, царю́ му́чениче Нико́лае! Госпо́дь тя избра́ пома́занника Своего́, во е́же ми́лостивно и пра́во суди́ти лю́дем твои́м и храни́телем Це́ркве Правосла́вныя бы́ти. Сего́ ра́ди со стра́хом Бо́жиим ца́рское служе́ние и о душа́х попече́ние соверша́л еси́. Госпо́дь же, испыту́я тя, я́ко И́ова Многострада́льнаго, попусти́ тебе́ поноше́ния, ско́рби го́рькия, изме́ну, преда́тельство, бли́жних отчужде́ние и в душе́вных му́ках земна́го ца́рства оставле́ние. Вся сия́ ра́ди бла́га Росси́и, я́ко ве́рный сын ея́, претерпе́в, и, я́ко и́стинный раб Христо́в, му́ченическую кончи́ну прие́м, Небе́снаго Ца́рства дости́гл еси́, иде́же наслажда́ешися Вы́шния сла́вы у Престо́ла всех Царя́, ку́пно со свято́ю супру́жницею твое́ю цари́цею Алекса́ндрою и ца́рственными ча́ды Алекси́ем, О́льгою, Татиа́ною, Мари́ею и Анастаси́ею. Ны́не, име́я дерзнове́ние ве́лие у Христа́ Царя́, моли, да пода́ст нам Госпо́дь грехо́в проще́ние и на вся́кую доброде́тель наста́вит нас, да стяжи́м смире́ние, кро́тость и любо́вь, и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, иде́же ку́пно с тобо́ю и все́ми святы́ми новому́ченики и испове́дники Росси́йскими просла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Православный акафист святым царственным страстотерпцам

Святыми царственными страстотерпцами, текст акафиста которым Вы можете найти ниже, в Русской Православной Церкви называют последнего российского императора Николая Романова и его семью. Из новейшей истории России мы все знаем о трагической участи этой семьи – на их долю выпало жить в смутный период, когда Россию охватила идея построения коммунизма, и по отношению к царственным особам, а также всем, кто в сознании большевиков отождествлялся с монархическим режимом, применялись самые разные методы террора. Акафист царственным страстотерпцам воспевает христианское смирение и терпение мучеников, которые до последних дней своей жизни сохраняли твердость духа и горячую веру в спасительность своего пути.

В православном акафисте описываются последние дни жизни царской семьи

Как известно из истории, после отречения императора Николая II от царского престола в 1917 году он вместе с семьей был взят под домашний арест, спустя некоторое время решением Временного правительства всю семью выслали в Тобольск, а затем в Екатеринбург. Русский православный акафист страстотерпцам гласит, что период своего заключения царственные особы, включая детей, переносили стойко, регулярно посещая богослужения и причащаясь Святых Христовых Таин. Еще до начала трагических событий в России Николай Романов с супругой и детьми отличались простотой в быту и в обиходе, которая и помогла им держаться в последний год жизни, не поддаваясь отчаянию и унынию. Автор текста акафиста царственным страстотерпцам напоминает читающим, что будущие мученики сопровождались в ссылке лейб-медиком, камердинером, горничной и повара. Все они канонизированы вместе с царской семьей, как новомученики и исповедники Российские.

Читать акафист царственным страстотерпцам принято о спасении России

Святые царственные мученики давно уже считаются одними из покровителей России. Они канонизированы Русской Православной Церковью в 2000 году, и читать акафист страстотерпцам могут не только верующие, которые носят их имя, но и все православные христиане России, имеющие духовное расположение к царской семье. Жестоко убитым мученикам Романовым принято молиться об укреплении православной веры, о спасении России, а также о своих личных нуждах. День их памяти отмечается церковью 17 июля.

Слушать на видео молитву царственным страстотерпцам

Текст святой молитвы мученикам царственным страстотерпцам

О святый страстотерпче царю мучениче Николае! Господь тя избра помазанника Своего, во еже милостивно и право судити людем твоим и хранителем Церкве православныя быти. Сего ради со страхом Божиим царское служение и о душах попечение совершал еси. Господь же, испытуя тя, яко Иова Многострадальнаго, попусти ти поношения, скорби горькия, измену, предательство, ближних отчуждение и в душевных муках земнаго царства оставление. Вся сия ради блага России, яко верный сын ея, претерпев, и, яко истинный раб Христов, мученическую кончину приемь, Небеснаго Царства достигл еси, идеже наслаждаешися Вышния славы у Престола всех Царя, купно со святою супружницею твоею царицею Александрою и царственными чады Алексием, Ольгою, Татианою, Мариею и Анастасиею. Ныне, имея дерзновение велие у Христа Царя, моли, да простит Господь грех отступления народа нашего и подаст грехов прощение и на всякую добродетель наставит нас, да стяжим смирение, кротость и любовь и сподобимся Небеснаго Царствия, идеже купно с тобою и всеми святыми новомученики и исповедники Российскими прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читать православный текст акафиста царственным страстотерпцам

Избраннии царственнии страстотерпцы седмочисленнии, Христу Богу, яко агнцы непорочнии, в жертву принесшиися, земли Российския хранителие и молитвенницы, яко стяжавшии от Царя царствующих и Господа господствующих благодать молитися за ны, от всяких нас бед и напастей свободите, да благодарственно восхваляем вас:

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Ангели Божии, хранителие душ и телес ваших, наставляху и укрепляху вас, святии, не токмо во страданиих, но присно утверждаху во истиннем пути, да будет житие ваше праведным к увенчанию мученическому; темже прославляем вас сице:

Радуйтеся, страх Божий в сердце, яко основание, положившии; радуйтеся, премудрость Божию издетска возлюбившии.

Радуйтеся, не яко наемницы, но сыны Божии, Господу угодившии; радуйтеся, яко и звания друзей Божиих удостоившиися.

Радуйтеся, христианскаго благочестия твердое правило; радуйтеся, православныя веры крепкое исповедание.

Радуйтеся, царствующаго рода Российскаго утверждение; радуйтеся, страждущаго народа нашего утешение.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Видящи Пресвятая Дева скорбь, стенание и плач народа нашего, егда смутная времена насташа, умилосердися и яви милость Свою чрез икону, именуемую Феодоровская, во избрании законнаго от Бога Михаила царя, да будет икона та покров и защита ему и всему новоизбранному царскому роду и во утверждение державы Российския. Сего ради мы благодарственно вопием Богу: Аллилуиа.

Читайте также:  Акафист праведному Симеону Верхотурскому: текст, для чего читают

Разумеша людие Российстии, яко Господь избранием на царство Российское новаго рода от благочестиваго корене утиши нестроения, смуты, мятежи в земли нашей и мир и благостояние Церкви Своей дарова. Мы же к вам, царственнии страстотерпцы, яко рождием от ветви сея благословенныя, со умилением вопием:

Радуйтеся, венец и похвало рода царскаго и священнаго; радуйтеся, корене благочестиваго преславныя отрасли.

Радуйтеся, Российскаго патриарха Филарета и великия старицы инокини Марфы святое наследие; радуйтеся, благочестия двоицы сея преславное исполнение.

Радуйтеся, священнаго праотца вашего любовь и ревность о православном Отечестве наследовавшии; радуйтеся, преподобныя праматере смирение и упование на помощь Божию восприемшии.

Радуйтеся, прадеднаго благословения Божия Матере удостоившиися; радуйтеся, благословение сие, яко залог, даже до смерти мученическия соблюдшии.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Сила Божия и промышление Всевышняго явися в рождении твоем, царственный страстотерпче Николае, великому бо чудотворцу Мир Ликийскому уподобився, новый заступник Российския земли показался еси, многия же скорби и болезни, яко праведный Иов, в житии претерпев, ныне с лики мученическими наслаждаешися райскаго блаженства, воспевая Богу: Аллилуиа.

Имея сугубыя заступники и покровители, Иова праведнаго и Николая святителя, в рождении твоем, державный страстотерпче, добродетели тех в сердце стяжал еси. Мы же, благодаряще Бога и дивящеся Его всесильному промышлению о тебе, благоговейно воспеваем сице:

Радуйся, в молитвах святителя Мир Ликийских присно призываяй; радуйся, того помощию Российскую державу праведно окормляяй.

Радуйся, сердечным попечением о людех тому уподобивыйся; радуйся, милосердие во всех делех, якоже оный, явивый.

Радуйся, истину и верность во всем житии твоем, яко Иов, сохранивый; радуйся, кротость и незлобие того в сердце твоем стяжавый.

Радуйся, в тяжких бедах, якоже многострадальный праведник, устнама пред Богом ничимже согрешивый; радуйся, вся приключшаяся тебе благодарно со смирением терпевый.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Бурю смущения, воздвизаемую от человек злочестивых в стране нашей, твой державный родитель рукою крепкою укроти и царство Российское цело и нерушимо тебе в наследие даде. Обаче завистию диаволею земля наша в вящшее искушение ввержена бысть и тя, угодниче Божий, отверже. Ты же, святче, провидя сие попущение Божие за грехи людския, усердно Богу воспевал еси: Аллилуиа.

Слыша наставления державных родителей твоих и праведнаго Иоанна Кронштадтскаго, како подобает православному государю быти, положил еси в сердце, царственный страстотерпче Николае, православие, державу и народ Российский во единстве блюсти. Сего ради мы воспеваем тебе тако:

Радуйся, благочестивых родителей отрадо и утешение; радуйся, мудрых наставлений исполнение.

Радуйся, издетска вере и благочестию наученный, радуйся, в любви к Богу и Церкви укорененный.

Радуйся, в верности ко Отечеству и народу своему воспитанный; радуйся, душу свою за него положити готовый.

Радуйся, царский венец от Бога с благоговением восприемый; радуйся, дара Духа Святаго на царское служение в помазании миром удостоенный.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Богосветлая звезда во мраце скорбей благоверней супружнице твоей явился еси, царственный страстотерпче Николае, указуя и возглавляя путь ея, якоже повеле Господь. Мы же, прославляюще ваш благословенный святый брачный союз во Христе, хвалу Богу воздаем, поюще: Аллилуиа.

Видя царственный страстотерпец, яко зарю солнечную, яко Ангела светла, юницу Александру, избра ю себе в благоверную супружницу, православную царицу и матерь народа Российскаго. Мы же, ведуще усердное служение ея, воспеваем сице:

Радуйся, именитаго рода благочестивое прозябение; радуйся, от лютерския веры к православию образе спасительнаго прехождения.

Радуйся, всем сердцем молитву возлюбившая; радуйся, о службе Божией сердечно ревновавшая.

Радуйся, словом Божиим и писанием святых отец себе назидавшая; радуйся, посты церковныя благоговейно соблюдавшая.

Радуйся, русское благочестие достойне восприемшая; радуйся, истинныя жизни во Христе приобщившаяся.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Проповедницы чистоты святаго брака во образ единства Христа и Церкве явилися есте, благовернии Николае и Александро. Вы бо, благодать сего великаго таинства достойно восприемше, даже до мученическия кончины Христу и друг другу верность сохранили есте, присно воспевающе Богу: Аллилуиа.

Возсия в стране Российстей, яко прекрасная светила, благоверная царственная чета Николай и Александра, истинная домашняя церковь, супрузи, связуемии союзом любве о Господе. Мы же, прославляюще образ их супружескаго целомудрия и добронравнаго жития в мире сем развращеннем и грешнем, со благоговением воспеваем сице:

Радуйтеся, всем сердцем Бога взыскавшии; радуйтеся, в путех Господних непорочно ходившии.

Радуйтеся, чето честная, свыше избранная; радуйтеся, двоице святая, славою и честию от Бога увенчанная.

Радуйтеся, целомудрие супружеское многочадием прославившии; радуйтеся, чада своя, яко новосаждения масличная, окрест трапезы Небесныя собравшии.

Радуйтеся, в супружестве сущих благочестно жити научающии; радуйтеся, мир Христов оным милостивно низпосылающии.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Хотяще свой дом благочестно устроити, заповеди Господни и брак честен добре соблюли есте, благовернии супрузи Николае и Александро. Темже, многочадием свою домашнюю церковь украсивше и дщери своя, яко мудрыя евангельския девы, воспитавше, в невесты Христу уготовали есте. С нимиже ныне вкупе воспеваете Богу: Аллилуиа.

Новую милость яви Господь народу русскому, добронравныя и целомудренныя дщери благочестивыя царственныя четы: Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. Тыя бо, женам мироносицам подражающия и елей милосердия в душах хранящия, болящим и страждущим усердно послужиша и мученическую смерть за Христа прияша. Сего ради прославляем их сице:

Радуйтеся, дщери царевы, обетований Божиих сподобльшияся; радуйтеся, заповедь Божию о почитании родителей соблюдшия.

Радуйтеся, царскаго достоинства не посрамившия; радуйтеся, стихиями мира сего не порабощенныя.

Радуйтеся, людем, сущим в бедах и скорбех, помогающия; радуйтеся, за врагов своих усердно молящияся.

Радуйтеся, агницы непорочныя, в жертву Богу себе принесшия; радуйтеся, невесты Христовы, в чертозех Жениха Небеснаго пребывающия.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Странно и чудно бысть рождение твое, святый царевичу Алексие. Плод бо благославен молитв Саровскаго чудотворца и чаемый царственный наследник родителей быв, слава, надежда и упование явился еси всем концем земли нашея. Сего ради людие Российстии с радостию благодарственно воспеша Богу: Аллилуиа.

К вышним душею детскою, яко Ангел, устремляяся, святый царевичу Алексие, родители, сестры, сродники и ближняя искренне возлюбил еси и, яко агнец незлобивый, руками злочестивых убиен, новый отрок страстотерпец явился еси. Сего ради восхваляем тя сице:

Радуйся, отроча, от утробы матерния Богом предызбранное; радуйся, чадо, усердными родительскими молитвами к чудотворцу Саровскому России дарованное.

Радуйся, царевичу добролюбезный и кроткий, милосердие в сердце стяжавый; радуйся, страдальче, многия скорби и недуги измлада безропотно терпевый.

Радуйся, наследниче Российскаго престола, от беззаконных убиенный; радуйся, наследником Царствия Небеснаго от Бога явленный.

Радуйся, агнче непорочный, яко праведный Авель, умерщвленный; радуйся, страстотерпче, к лику святых отроков, яко Димитрий царевич, причтенный.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Всяк благочестивый удивляется о тебе, царю Николае, како ты во времена, егда в земли нашей истина умалися и подавляшеся неправдою, пребыл еси сын верный Святыя Церкве, защитник и хранитель православныя веры, таже исповедник и мученик Христов. Сего ради Церковь Русская, ликующи, Богу вопиет: Аллилуиа.

Витии зловещаннии тщашася оболгати тя лжою и лестию и истребити память о тебе, царственный помазанниче Божий Николае, кровавым тя нарицающе, обаче погибе память тех с шумом. К тебе же, воистину кровь свою за Христа пролиявшему, Российский народ с покаянием вопиет:

Радуйся, прославления праведников и угодников Божиих добрый рачителю; радуйся, Кронштадтскаго пастыря и Саровскаго чудотворца усердный почитателю.

Радуйся, православных храмов боголюбивый созидателю; радуйся, иноческих обителей и монашества благочестивый покровителю.

Радуйся, Святыя Земли и Горы Афонския щедрый благотворителю; радуйся, духовных вертоградов мудрый попечителю.

Радуйся, возрождения соборнаго начала Церкве Русския устроителю; радуйся, восстановления всероссийскаго патриаршаго престола ревнителю.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Спасти и сохранити хотя православное царство Российское цело и нерушимо, святый благоверный царю Николае, и видя ослепление народа твоего, отрекшагося от Царя Небеснаго, такожде и земнаго, в душевных муках оставил еси престол земный. Темже, уповая на милость Господа и себе в руце Божии предав, непоколебим в вере и благочестии пребыл еси, воспевая: Аллилуиа.

Стена и ограждение был еси всем православным людем Российским, святый благоверный царю Николае, избавляя их от нашествия иноплеменников и братоубийственныя брани и мир же, елико возможно, тщался еси имети со всеми. Мы же, ведуще сие, благодарне тебе воспеваем:

Радуйся, пророчески призвавый народы мечи на орала перековати; радуйся, евангельски сподобивыйся блаженства миротворцев стяжати.

Радуйся, стран словенских надежный защитителю; радуйся, народов державы Российския сугубый попечителю.

Радуйся, державы Российския мудрый правителю; радуйся, во бранех искусный и доблий воителю.

Радуйся, дерзостных дел служителей беззакония тайнаго губителю; радуйся, восставших на Бога и на тя, яко помазанника Его, посрамителю.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Пения всякаго достойна память ваша, святии царственнии страстотерпцы. Вы бо, образ исповедничества и ревности по Бозе верным людем показавше, заповедасте не мстити злодеющим, яко любы токмо победит зло, паче же прощати гонящим и молитву творити за них, благодарственно поюще Богу: Аллилуиа.

Светоносный светильник седмочисленный вемы вас, святии царственнии мученицы, царским бо путем шествующе, в жертву благоугодную Агнцу Божию уготовасте себе и невинно смерть приясте. Темже просвещение нам даруйте, озаряюще омраченная сердца наша, и верным путем шествовати научите, прославляющим вас сице:

Радуйтеся, агнцы непорочнии, Христу Пастырю последовавшии; радуйтеся, образ исповедничества верным людем показавшии.

Радуйтеся, от юности совесть чисту соблюдшии; радуйтеся, жизни конец достойно восприемшии.

Радуйтеся, седмочисленнии страстотерпцы, во единем дусе Богу представшии; радуйтеся, кровию мученическою Церковь Христову украсившии.

Радуйтеся, новомученицы, за Русь Святую от безбожных пострадавшии; радуйтеся, лик страстотерпцев Российских добле восполнившии.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Благодать изрядну Бог дарова Церкви Российстей, прославив на Небеси святыя царственныя страстотерпцы. Сего ради и мы на земли прославляем вас, яко истинныя хранители и покровители страны нашея, и Богу вопием: Аллилуиа.

Поюще промышление Божие, подвигшее сердца людей Российских прославити вас, царственнии страстотерпцы, на земли евангельски пожившия и за Христа от безбожных пострадавшия и чудесы по смерти прославившияся, дерзаем воспевати сице:

Радуйтеся, яко прославлению вашему многия люди возрадовашася; радуйтеся, яко чудесы вашими сердца верных укрепишася.

Радуйтеся, народ Российский к покаянию призывающии; радуйтеся, отеческия заветы исполняти нас наставляющии.

Радуйтеся, молитвами вашими от междоусобия нас избавляющии; радуйтеся, в мире и любви со всеми жити нам помогающии.

Радуйтеся, яко образы ваши мироточением прославляются; радуйтеся, яко в честь вашу храмы созидаются.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

О единодушная великоименитая седмерице, царственнии страстотерпцы, многия скорби, поругания, страдания душевная и смерть телесную за Христа приемшии и венцы небесными от Него увенчаннии! Приимите ныне от нас похвальное прославление и сердечное покаяние и милостивным вашим ходатайством умолите Царя славы мир Церкви нашей даровати, страну в православии, благочестии и единстве сохранити, нам же ожесточения сердечнаго и ослепления избавитися, да сыновне Богу вопием: Аллилуиа.

/Этот кондак читается три раза, затем икос 1-й и кондак 1-й /

Тропарь царственным страстотерпцам,

Днесь, благовернии людие, светло почтим седмирицу честную царственных страстотерпец, Христову едину домашнюю церковь: Николая и Александру, Алексия, Ольгу, Татиану, Марию, и Анастасию. Тии бо, уз и страданий многоразличных не убоявшеся, от богоборных смерть и поругание телес прияша и дерзновение ко Господу в молитве улучиша. Сего ради к ним с любовию возопиим: о святии страстотерпцы, гласу покаяния и стенанию народа нашего вонмите, землю Российскую в любве к Православию утвердите, от междоусобныя брани сохраните, мир мирови у Бога испросите и душам нашим велию милость.

Избраннии Царем царствующих и Господем господствующих от рода царей Российских, благовернии мученицы, муки душевныя и смерть телесную за Христа приимшии, и венцы небесными увенчавшиися, к вам, яко покровителем нашим милостивым, с любовию благодарно вопием: радуйтеся, царственнии страстотерпцы, за Русь Святую пред Богом усерднии молитвенницы.

Молитвослов

Акафист святым Царственным страстотерпцам царю Николаю, царице Александре, цесаревичу Алексию, царевнам Ольге, Татиане, Марии и Анастасии

Кондак 1.
Избраннии покровителие земли Российския, похвальная пения восписуем вам, благочестие и чистоту жития вашего прославляюще и страдальческий подвиг ваш почитающе. Вы же, имуще велие дерзновение ко Господу, молите о земном отечестве вашем и о всех с верою и упованием прибегающих к вам и взывающих: Радуйтеся, святии Царственнии страстотерпцы, земли Российския заступницы.

Икос 1.
Ангел Божий, предстояй алтарю Господню, прият молитвы ваша и возложи на кадильницу злату, вкупе с молитвами всех святых; и изыде дым кадильный от руки Ангела пред Бога. Мы же, почитающе достославное житие ваше, глаголем вам: «Веселитеся о Господе и радуйтеся, праведнии» и зовем таковая:
Радуйтеся, предстоящии Престолу Агнца, облечены в ризы белы; Радуйтеся, вкушающии ныне от манны сокровенныя.
Радуйтеся, на высоту добродетелей Христовых восшедшии; Радуйтеся, благая дела, аки фимиам благовонный, Господу принесшии.
Радуйтеся, благодарящии Господа на всякое время; Радуйтеся, гусли седмиструнныя, присно Господа восхваляющия.
Радуйтеся, власть царскую яко служение, Богом данное, почитавшии; Радуйтеся, креста сего бремя достойно понесшии.
Радуйтеся, отечество ваше паче жизни временныя возлюбившии; Радуйтеся, страдальческий подвиг за него подъемшии.
Радуйтеся, вы бо есте красота Церкве Христовы; Радуйтеся, Святыя Руси похвало и нетленная славо.
Радуйтеся, святии Царственнии страстотерпцы, земли Российския заступницы.

Кондак 2.
Видя Всеблагий Господь чистоту сердца твоего, страстотерпче царю Николае, избра тя от рождения на служение Себе. Ты же, быв даже до смерти верен Богу и отечеству твоему, воспевал еси на всяк день хвалу Господу: Аллилуия.

Икос 2.
Разум духовный даровася вам, святый царю Николае, святая царице Александро вкупе со царственными чады вашими, от юности бо познасте истину словес Писания: «Приступите ко Господу и просветитеся, и лица ваша не постыдятся». Темже Христос Бог в добродетелех и жертвеннем служении вашем укрепляше вас. Сего ради приимите от нас похвалы сия:
Радуйтеся, благородныя лозы грозды благословеннии; Радуйтеся, благочестивых русских государей достойнии преемницы.
Радуйтеся, о прославлении угодников Божиих ревновавшии; Радуйтеся, святых храмов и обителей созидателие.
Радуйтеся, обидимых благосердии заступницы; Радуйтеся, милость народу вашему и по сей день являющии.
Радуйтеся, яко елени на источники водныя ко Господу души устремившии; Радуйтеся, от младых лет сердца возвышена к Богу имевшии.
Радуйтеся, со Христом сочетавшиися; Радуйтеся, благочестия светильницы.
Радуйтеся, блистающии радугою седмицветною даров Духа Божия; Радуйтеся, завет России с Богом утверждавшии.
Радуйтеся, святии Царственнии страстотерпцы, земли Российския заступницы.

Кондак 3.
Сила любве Божественныя коснуся сердца твоего, святая царице Александро, и познала еси истину веры Православныя. Такожде русскою духом соделалася еси и народу твоему матерь явилася еси, древним царицам русским уподобившися. Мнози же человецы, врагом рода христианскаго возбуждаеми, оклеветоваху и хуляху тя. Ты же евангельски вся со смирением терпела еси, воспевающи благодарственно Господеви: Аллилуия.

Икос 3.
Имуще ревность о богоугождении, святии Царственнии страстотерпцы, провождасте дни своя в молитве и благотворении, еще же о умирении языков и племен попечение имели есте, заступницы земель словенских суще. Мы же, множество благих деяний ваших воспоминающе, с любовию вопием вам сице:
Радуйтеся, святыя Александро, Ольго и Татиано, милосердия сестры; Радуйтеся, болезни ранами уязвленных облегчавшия.
Радуйтеся, разжже бо Господь сердца ваша огнем любве Своея; Радуйтеся, и нас сего дара сподобляющии.
Радуйтеся, клевету и поношение кротко претерпевшии; Радуйтеся, бысте бо искушени, да соделаетеся искусни пред Богом.
Радуйтеся, образ смиренномудрия нам показующии; Радуйтеся, сладкоуханнии сосуди благодати.
Радуйтейся, бысть бо светильник ногам вашим закон Господень и свет стезям вашим; Радуйтеся, чистая зерцала Божественныя премудрости.
Радуйтеся, источницы приснотекущии, реки воды животныя источающии; Радуйтеся, сердца верных напояющии благодатию.
Радуйтеся, святии Царственнии страстотерпцы, земли Российския заступницы.

Кондак 4.
Бурю бед и скорбей разделили есте с родительми своими, любовию неизреченною соединеннии, святый цесаревиче Алексие с сестрами Ольгою, Татианою, Мариею и Анастасиею. Измлада имевшии веру нелицемерную и благую совесть, узким путем евангельским море жития земнаго, аки по суху, прешли есте, выну Господу воспевающе: Аллилуия.

Икос 4.
Слышаще и видяще ангелонравное житие ваше, о святая царственная чада, и мучителие ваши сердцами умягчахуся. Вы бо, аки крини благоуханнии, процвели есте в земли Российской, украсивше вертоград святых Церкве Христовы. Сего ради приимите от нас песни сия:
Радуйтеся, древа благокоренная, плодоносием добродетелей достолепно украсившаяся; Радуйтеся, радоватися с радующимися и плакати с плачущими навыкнувшии.
Радуйтеся, к любви и попечению о родителех наставляющии; Радуйтеся, юныя ко благу руководствующии.
Радуйтеся, страданиям издетска причастнии; Радуйтеся, мужеству и терпению нас научающии.
Радуйтеся, услаждавшии уста и души словом Божиим; Радуйтеся, побеждающии благим злое.
Радуйтеся, новая Ольго богомудрая, державнаго отца сотаиннице, и Татиано добропобедная; Радуйтеся, Марие, милости исполненная, и Анастасие светолучная.
Радуйтеся, чада царственная, юныя ластовицы небесныя; Радуйтеся, простоты во Христе образ нам подающии.
Радуйтеся, святии Царственнии страстотерпцы, земли Российския заступницы.

Кондак 5.
Божественный свет осия лица ваша, яко не о внешнем попечение иместе, но много паче внутренняго человека добродетельми украсити тщастеся. Бысть же знамение чудное, егда схимницы богочестивии затвор свой оставиша, да поклонятся ти, боговенчанный страстотерпче Николае, и благословят тя, воспевающа Господеви: Аллилуия.

Икос 5.
Видевше, святии страстотерпцы Царственнии, яко вся в мире сем тленна и преходяща, сокровище свое в Бозе положили есте, о исполнении заповедей евангельских нелицемерное прилежание явивше, да в немощи вашей сила Божия совершается, отечество же ваше ко благоденствию ведясте. Мы же, дивящеся преславному житию вашему, воспеваем сице:
Радуйтеся, супругом добрии наставницы; Радуйтеся, родителем в воспитании чад мудрии учителие.
Радуйтеся, монашествующих покровителие; Радуйтеся, о Церкви Божией попечение имевшии.
Радуйтеся, в житиях святых поучатися возлюбившии; Радуйтеся, подражателие наследствующих обетования верою и долготерпением.
Радуйтеся, бремена ближних носившии; Радуйтеся, о исполнении воли Божия выну ревновавшии.
Радуйтеся, умы и сердца горе обращавшии; Радуйтеся, терпеливомудрым нравом украшеннии.
Радуйтеся, вы бо, ветхаго отложивше человека, плотское мудрование отринули есте; Радуйтеся, от лампады небесныя светильники сердечныя возжегшии.
Радуйтеся, святии Царственнии страстотерпцы, земли Российския заступницы.

Кондак 6.
Проповедует вся страна Российская, любовию к вам исполненная, богоразумие и высоту жития и кончины вашея. О святый царю Николае, ты достойно несл еси бремя правления державою, яко послушание, Господом данное, со тщанием, любовию и страхом Божиим, ведая, яко един Господь управляет стезями человеческими, и воспевая хвалебную песнь Творцу: Аллилуия.

Читайте также:  Акафист «Нерушимая стена» иконе Пресвятой Богородице: текст, для чего читают

Икос 6.
Возсияша, яко звезды путеводныя царству Российскому, седмочисленнии мученицы, Небеснаго Иерусалима украшение, к горнему путь указующия. Мы же, взирающе на образ ваш, с радостию возносим вам песни таковыя:
Радуйтеся, яспис веры в основание храмины сердечныя положившии; Радуйтеся, из сардоникса смирения дом душевный устроившии.
Радуйтеся, сапфиром целомудрия увенчаннии; Радуйтеся, аки халкидон, в нетленной чистоте прекраснии;
Радуйтеся, смарагдами богословия ум и сердце питавшии; Радуйтеся, горящии духом пред Богом, аки сардий.
Радуйтеся, блистающии, яко хрисолиф, преподобием; Радуйтеся, сияющии, яко хрисопрас, правдою.
Радуйтеся, вирилл сокрушения сердечнаго обретшии; Радуйтеся, благотворением, аки топазием, венец украсившии.
Радуйтеся, быша бо капли кровей ваших аки иакинфы; Радуйтеся, амефист небесный улучившии терпением.
Радуйтеся, святии Царственнии страстотерпцы, земли Российския заступницы.

Кондак 7.
Хотя Человеколюбец Господь всем людем спастися и в разум истины приити, яви вселенней святаго царя Николая, иже просия, аки луча благодатная, посреде нечестия и богоотступления, являя благий пример жития христианского. Последи же мученическую кончину прият Государь, да присно молит Бога о стране своей, поя Ему: Аллилуия.

Икос 7.
Новаго Иова Многострадальнаго возрасти Церковь Русская, святаго царя страстотерпца Николая, в день праведнаго Иова на свет Божий рождшагося. Ты бо, святый мучениче Николае, всех простил еси, повелевая не мстити за тя, и рекл еси, яко зло погибнет, едина же любы победит. Благодаряще убо Господа за вся, вкупе с царицею и чады душевная и телесная страдания претерпел еси. Темже и мы, дивящеся крепости духа вашего, о святии страстотерпцы Царственнии, вопием вам сице:
Радуйтеся, крест, Христом Богом благословленный, на рамена вземшии; Радуйтеся, в жертву за люди своя принести себе готовии.
Радуйтеся, присными оставленни, благодатию же укрепляеми; Радуйтеся, яко ничтоже возможе отлучити вас от любве Христовы.
Радуйтеся, вы бо, на Христа взирающе, по водам страданий ко Господу прешли есте; Радуйтеся, молитвою ко Иисусу Сладчайшему горечь заточения услаждавшии.
Радуйтеся, представившии уды ваша в оружия правды Богови; Радуйтеся, Христови сораспеншиися.
Радуйтеся, кротостию ненависть истреблявшии; Радуйтеся, ни единому же злая за зло воздававшии.
Радуйтеся, овчата белорунная, на пажити Христовой упасшаяся; Радуйтеся, Господу пастыреначальнику до конца последовавшии.
Радуйтеся, святии Царственнии страстотерпцы, земли Российския заступницы.

Кондак 8.
Странное и преславное чудо явися в стране Российстей, дом Пресвятыя Богородицы нареченней. Бысть бо, егда отступиша людие от веры, внемлюще учением бесовским, сотвориша беззаконие и неправду и отрекошася от Царя – Помазанника Божия, тогда Царица Небесная Сама скипетр и державу прият в Пречистыя руце Свои. Ты же, о святый царю Николае, за неверная и стропотная чада твоя умоляя, выну пред Престолом Божиим воспеваеши: Аллилуия.

Икос 8.
Весь исполнен злобы, враг рода человеча воздвиже в стране нашей гонение лютое от людей безбожных и зверонравных, и потекоша реки крове христианския. Вы же, все упование на Бога и Пречистую Богородицу возложивше, ничесоже убоялися есте, на подвиги древлих мучеников взирающе, духом же прозревающе, яко чрез страдания и скорби сия приведет Господь Россию к велицей славе. И мы, покланяющеся подвигом вашим, вопием вам сице:
Радуйтеся, Господа не отвергшиися пред человеки; Радуйтеся, держасте бо исповедание упования неуклонное.
Радуйтеся, мучителей своих простившии; Радуйтеся, за врагов с любовию молившиися.
Радуйтеся, воини Христовы, явльшии мужество необоримое; Радуйтеся, оружием Креста видимыя и невидимыя враги победившии.
Радуйтеся, бисери духовнии, нить многоценную составившии; Радуйтеся, союзом любве соединеннии.
Радуйтеся, утешение в Божественной литургии обретавшии; Радуйтеся, друг друга любовию укреплявшии.
Радуйтеся, слезами своими огнь праведнаго гнева Божия угашающии; Радуйтеся, молитвами вашими покров небесный народу своему исткавшии.
Радуйтеся, святии Царственнии страстотерпцы, земли Российския заступницы.

Кондак 9.
Все естество ангельское удивися, зряще, како посреде лета воспеша Государь и вси людие Российстии Пасху, прославляюще Саровскаго угодника Божия досточуднаго Серафима. Темже и преподобный, по обетованию своему, прослави тя, богоблаженный царю Николае. Мы же славословим Господа, дивнаго во святых Своих: Аллилуия.

Икос 9.
Ветия многовещанныя не возмогут изрещи по достоянию полноту попечения вашего о стране Российстей и людех ея. Вы бо, аки делатели усердни, вся благая соделасте вертограду вашему, чающе, да принесут людие плоды добрыя, сотвориша же тии терние. Обаче вы, народ свой простивше, молили есте Бога о вразумлении онаго и о спасении. Мы же, недостойная чада ваша, воспеваем вам:
Радуйтеся, блаженнии, званнии на вечерю брака Агнча; Радуйтеся, яко белыя горлицы к небу возлетевшии.
Радуйтеся, яко седмисвещник святый у Престола Божия горящии; Радуйтеся, в радость Господа своего вшедшии.
Радуйтеся, Ангелов веселие и ликование; Радуйтеся, прибежище наше в скорбех и обстояниих.
Радуйтеся, маслины многоцелебныя, недуги наша исцеляющии; Радуйтеся, в земных нуждах благовременно нам помогающии.
Радуйтеся, благоуханием мира, от икон ваших истекающим, всю Россию исполнившии; Радуйтеся, российских царей достолепное украшение.
Радуйтеся, бысте бо общницы мудрым девам; Радуйтеся, в чертозех светлых вселившиися.
Радуйтеся, святии Царственнии страстотерпцы, земли Российския заступницы.

Кондак 10.
Спасти хотяще люди русския, святии царственнии страстоносцы, не оставили есте народа своего, но присно с нами духом пребываете. Подвигом добрым подвизастеся, течение скончасте, веру соблюдосте, темже уготова вам Господь венцы правды. И мы, благодаряще вас и во святых вас прославляюще, непрестанно Богу вопием: Аллилуия.

Икос 10.
Стена и ограждение стране Российской явился еси, святый царю самодержавный, мудро управляя царством, от Бога тебе врученным, и ко благу вся руководяй. Ты бо, аки мнози от князей древлих, яко солнце пресветлое явился еси Отечеству твоему и, святым Борису и Глебу подобно, страстотерпческим подвигом праведное житие увенчал еси. Мы же, о святии страдальцы державнии, благодарне глаголем вам сицевая:
Радуйтеся, чадам Церкве возлюблении; Радуйтеся, духом радования нас исполняющии.
Радуйтеся, приводящии заблуждших к свету истины; Радуйтеся, Православие своею жизнию утверждающии.
Радуйтеся, воинства российскаго покровителие; Радуйтеся, защитницы наши и скории помощницы.
Радуйтеся, предстательством вашим исцеление и очищение душам нашим приносящии; Радуйтеся, свобождающии нас от пленения страстьми.
Радуйтеся, от клеветы нас избавляющии; Радуйтеся, злых и лукавых людей вразумляющии.
Радуйтеся, благоухание небеснаго сада; Радуйтеся, богокраснии цвети райстии.
Радуйтеся, святии Царственнии страстотерпцы, земли Российския заступницы.

Кондак 11.
Пение умиленное приносим вам, всехвальнии, яко праведным благоверным царем и страстотерпцем Христовым. Ныне же молим вы усердно: умолите милостиваго Владыку, да простит нам беззакония наша и да сподобимся купно с вами воспевати Создателю: Аллилуия.

Икос 11.
Светоподательная свеща бысть всей вселенней житие ваше, озаряюще, просвещающе и согревающе сердца человеков. Темже Твоим светом озари, Христе, и помышления наша, молитвами святых страстотерпец Твоих, ихже с любовию ублажаем похвалами таковыми:
Радуйтеся, вкупе со Ангелы хвалу Господу воспевающии; Радуйтеся аки лучи солнечныя мрак греховный разгоняющии.
Радуйтеся, страданьми к великой славе прешедшии; Радуйтеся, соделавшиися световидны храмы Божества.
Радуйтеся, яко души ваша желаху и скончавахуся во дворы Господни; Радуйтеся, яко сердца ваша возрадовашася о Бозе живе.
Радуйтеся, всею Россиею прославленнии; Радуйтеся, во всем мире Православнем почитаемии.
Радуйтеся, небесною прохладою в знои скорбей нас орошающии; Радуйтеся, утешение и отраду нам подающии.
Радуйтеся, зари невечерния златое сияние; Радуйтеся, света неземнаго причастницы.
Радуйтеся, святии Царственнии страстотерпцы, земли Российския заступницы.

Кондак 12.
Благодать Господня опочи на вас, осеняющи над главою в день брани. Слышаще же словеса Господня: «Претерпевый до конца, той спасен будет», достойно шествие земное скончали есте, в скорбех воспевающе Богу: Аллилуия.

Икос 12.
Поюще ваше прославление, радуемся радостию неизреченною: вы бо, якоже вавилонстии отроцы богочестивии, во огни страданий росою Духа Святаго осенени бысте. Темже молим вас: и нас огня будущаго молитвами вашими избавите, да воспеваем вам:
Радуйтеся, семена Божественнаго Слова в сердца приемшии; Радуйтеся, плоды добрыя сотворшии.
Радуйтеся, нищетою духовною богатящиися; Радуйтеся, из горушична зерна смирения возрастившии райское древо спасения.
Радуйтеся, кротостию Господу подражавши; Радуйтеся, насыщаемии правдою Божиею.
Радуйтеся, многоценный бисер любве стяжавшии; Радуйтеся, пшенице чистая на ниве Христовой.
Радуйтеся, миротворцы, мира духовнаго исполнении; Радуйтеся, неправедно гонимии.
Радуйтеся, молитвы щитом от соблазнов мира огражденнии; Радуйтеся, сокровенное жительство о Бозе аки маргарит обретшии.
Радуйтеся, святии Царственнии страстотерпцы, земли Российския заступницы.

Кондак 13.
О всеславнии и великоименитии Христовы угодницы, страстотерпцы царю Николае, царице Александро, цесаревиче Алексие, царевны Ольго, Татиано, Марие и Анастасие, венец златый державы Российския составльшии! Приимите милостивно нынешнее малое моление наше, от любящих сердец благоговейно вам приносимое. Яко велие имуще дерзновение ко Господу, молитеся о всех нас и о земном отечестве нашем, да обрящем милость в день судный и сподобимся в Царствие Небесное внити, воспевающе непрестанно Богу: Аллилуия.
(Сей кондак глаголи трижды. А по сем чтется Икос 1 и Кондак 1).

Молитва
Что вы наречем, о святии страстотерпцы Царствении, Царю Николае, Царице Александро, Цесаревиче Алексие, Царевны Ольго, Татиано, Марие и Анастасие! Славы ангельския сподоби вас Христос Господь и нетленных венцев во Царствии Своем, наш же ум и язык недоумеет, како восхвалити вас по достоянию.
Молим вас с верою и любовию, помозите нам с терпением, благодарением, кротостию и смирением нести крест свой, надежду на Господа возлагающе и вся в руце Божии предающе. Научите нас чистоте и целомудрию сердечному, да, по глаголу апостола, всегда радуемся, непрестанно молимся, о всем благодарим. Согрейте сердца наша теплотою любве христианския. Болящия уврачуйте, юныя наставите, родители умудрите, скорбящим даруйте отраду, утешение и надежду, заблуждшия к вере и покаянию обратите. Защитите нас от козней лукаваго духа и от всякия клеветы, напасти и злобы.
Не оставите нас, заступления вашего просящих. Умолите Всемилостиваго Владыку и Пречистую Деву Богородицу Марию за державу Российскую! Да предстательством вашим укрепит Господь страну нашу, да ниспослет нам вся благопотребная к жизни сей и сподобит Царствия Небеснаго, идеже вкупе с вами и со всеми святыми земли Российския прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы святым

Молитва Царственным Страстотерпцам Николаю, Александре, Алексию, Марии, Ольге, Татьяне и Анастасии

Память: Память в воскресный день 25 января / 7 февраля, либо в ближайший воскресный день, предшествующий или последующий 25 января (Новомученики и исповедники Российские), Третья неделя по Пятидесятнице (Собор Петербургских святых), 4 / 17 июля

Семья Царственных Страстотерпцев: император Николай, императрица Александра, царевны Мария, Ольга, Татьяна и Анастасия и царевич Алексей – удивительная и благочестивая семья, которая смогла достойно и мужественно пронести свой “ипатьевский” крест. Им молятся о семейном благополучии, любви между супругами, о правильном воспитании детей, о сохранении целомудрия и чистоты, о доброй невесте или женихе. Царственную семью просят о молитвенной помощи в болезнях, скорбях, гонениях, заточении.

Царственные Страстотерпцы: император Николай, императрица Александра, царевны Мария, Ольга, Татьяна и Анастасия и царевич Алексей. Икона

Тропарь первый Царственным Страстотерпцам, глас 4

Днесь, благовернии людие, светло почтим седмерицу честную царственных страстотерпец, Христову едину домашнюю Церковь: Николая и Александру, Алексия, Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. Тии бо, уз и страданий многоразличных не убоявшеся, от богоборных смерть и поругание телес прияша и дерзновение ко Господу в молитве улучиша. Сего ради к ним с любовию возопиим: о святии страстотерпцы, гласу покаяния и стенанию народа нашего вонмите, землю Российскую в любви к Православию утвердите, от междоусобныя брани сохраните, мир мирови у Бога испросите и душам нашим велию милость.

Кондак первый Царственным Страстотерпцам, глас 8

Избраннии Царем царствующих и Господем господствующих от рода царей Российских, благовернии мученицы, муки душевныя и смерть телесную за Христа приимшии и венцы Небесными увенчавшиися, к вам, яко покровителем нашим милостивым, с любовию благодарне вопием: радуйтеся, царственнии страстотерпцы, за Русь Святую пред Богом усерднии молитвенницы.

Тропарь второй Царственным Страстотерпцам, глас 5

Царства земнаго лишение, узы и страдания многоразличныя кротко претерпел еси, свидетельствовав о Христе даже до смерти от богоборцев, страстотерпче великий Боговенчанный царю Николае, сего ради мученическим венцем на небесех, венча тя с царицею и чады и слуги твоими Христос Бог, Егоже моли помиловати страну Российскую и спасти души наша.

Кондак второй Царственным Страстотерпцам, глас 6

Надежда царя мученика с царицею и чады и слуги укрепи, и к Твоей любви окрыли, будущий им покой предвозвестивши, тех молитвами, Господи, помилуй нас.

Величание Царственных страстотерпцев

Величаем вас, святии царственнии страстотерпцы, и чтим честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.

Молитва первая Царственным Страстотерпцам

О, святая седмерице, царственнии страстотерпцы, Николае, Александро, Алексие, Марие, Ольго, Татиано и Анастасие!

Вы, союзом любве Христовы связуеми, дом ваш, яко малую церковь, благочестно устроили есте и смирением себе посреде земнаго величия украсили есте. В годину же братоубийственныя брани и гонений безбожных во отечестве нашем, все упование на Бога возложивше, образ терпения и страдания всей земли Российстей явили есте и, молящеся о мучителех, клевету, узы и изгнание, глумление, насмеяние и оболгание, убиение и телес поругание мужественне претерпели есте. Сего ради от земнаго царствия к Небесному прешли есте и теплии ходатаи о нас явилися есте.

О, святии угодницы Божии! Молитеся о нас Богу, да Церковь в единомыслии и твердей вере соблюдет, страну нашу миром и благоденствием оградит и от междоусобныя брани и разделения избавит, власть предержащую умудрит, воинство мужеством украсит, народ от разорения сохранит, супруги христианския в верности и любви укрепит, чада в благочестии и послушании возрастит, и вся ны купно с вами сподобит воспевати Пречестное и Великолепое имя Живоначальныя Троицы Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь страстотерпцу царю Николаю, глас 5

Царства земнаго лишение, узы и страдания многоразличныя кротко претерпел еси, свидетельствовав о Христе даже до смерти от богоборцев, страстотерпче великий Боговенчанный Царю Николае. Сего ради мученическим венцем на небесех венча тя с Царицею, чады и слуги твоими Христос Бог. Его же моли помиловати страну Российскую и спасти души наша.

Кондак страстотерпцу царю Николаю, глас 3

Мирликийскому предстателю подражатель, благоверный Царю Николае Вторый чудотворец показался еси. Христово бо Евангелие исполнив, положил еси душу твою за люди твоя и спасл еси неповинныя, паче же повинныя от смерти. Сих ради мученическою кровию освятился еси, яко великомученик Церкви Христовы.

Молитва первая страстотерпцу царю Николаю

О, святый страстотерпче царю мучениче Николае! Господь тя избра помазанника Своего, во еже милостивно и право судити людем твоим и хранителем Церкве Православныя быти. Сего ради со страхом Божиим царское служение и о душах попечение совершал еси. Господь же, испытуя тя, яко Иова Многострадальнаго, попусти ти поношения, скорби горькия, измену, предательство, ближних отчуждение и в душевных муках земнаго царства оставление. Вся сия ради блага России, яко верный сын ея, претерпев, и, яко истинный раб Христов, мученическую кончину приемь, Небеснаго Царства достигл еси, идеже наслаждаешися Вышния славы у Престола всех Царя, купно со святою супружницею твоею царицею Александрою и царственными чады Алексием, Ольгою, Татианою, Мариею и Анастасиею. Ныне, имея дерзновение велие у Христа Царя, моли, да простит Господь грех отступления народа нашего и подаст грехов прощение и на всякую добродетель наставит нас, да стяжим смирение, кротость и любовь и сподобимся Небеснаго Царствия, идеже купно с тобою и всеми святыми новомученики и исповедники Российскими прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая страстотерпцу царю Николаю

О святый великий Российский Царю и страстотерпче Николае! Вонми гласу моления нашего и вознеси ко Престолу всевидящаго Господа стенания и воздыхания народа Русскаго, некогда богоизбраннаго и благословеннаго, ныне же падшаго и от Бога отступившаго. Разреши клятвопреступление, доселе тяготеющее над народом Русским. Тяжко бо согрешихом, отступивше от Царя Небеснаго, оставльше веру православную на попрание нечестивых, преступльше клятву соборную и не возбранивше убиению твоему, Семьи твоея и верных слуг твоих.

Не бо послушахом повеления Господня: “Не прикасайтеся помазанным Моим” паки же Давиду глаголющу: “Иже прострет руку на Помазанника Господня, не Господь ли поразит его?” И се ныне достойная по делом нашим приемлем, тяготеет бо даже до дне сего на нас грех царския крови пролития.

Доныне оскверняются святыни наши. Блуд и беззаконие не оскудевают от нас. Чада наши преданы на поругание. Вопиет к небу кровь невинная, на всякий час в земле нашей проливаемая.

Но виждь слезы и сокрушение сердец наших, каемся бо, якоже киевляне некогда пред князем Игорем, ими умученным; якоже владимирцы пред князем Андреем Боголюбским, ими убиенным, и просим: умоли Господа, да не отвратится от нас до конца, да не лишит народ Русский великаго избранничества Своего, но да подаст нам разум спасения, во еже восстати нам из глубины падения сего.

Имаши бо, Царю Николае, дерзновение велие, ты бо кровь свою пролиял еси за народ свой, и душу положил еси не токмо за други, но и за враги своя. Сего ради предстоиши ныне в Невечернем Свете Царю Славы, яко верный слуга Его. Буди нам ходатай и заступник, и охранитель. Не отвратися от нас, и не остави нас на попрание нечестивых. Даруй нам силы на покаяние, и правосудие Божие приклони на милосердие, да не погубит нас до конца Господь, но да вся простит и милостивно помилует, и спасет землю Русскую и народ ея. Да избавит же Отечество наше от постигших бед и напастей, возродит веру и благочестие, восставит же престол Царей православных, еже сбытися пророчествам угодников Божиих. И да прославят люди Русские по всей вселенней всехвальное имя Господне и верно послужат Ему до скончания века, воспевая славу Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Величание страстотерпцу царю Николаю

Величаем тя, страстотерпче святый Царю Николае, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси.

Акафист и молитва Царственным страстотерпцам: текст, для чего читают

Избраннии царственнии страстотерпцы седмочисленнии, Христу Богу, яко агнцы непорочнии, в жертву принесшиися, земли Российския хранителие и молитвенницы, яко стяжавшии от Царя царствующих и Господа господствующих благодать молитися за ны, от всяких нас бед и напастей свободите, да благодарственно восхваляем вас: Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Читайте также:  Акафист святым Киприану и Иустине: текст, для чего читают

Икос 1

Ангели Божии, хранителие душ и телес ваших, наставляху и укрепляху вас, святии, не токмо во страданиих, но присно утверждаху во истиннем пути, да будет житие ваше праведным к увенчанию мученическому; темже прославляем вас сице:

Радуйтеся, страх Божий в сердце, яко основание, положившии;

радуйтеся, премудрость Божию издетска возлюбившии.

Радуйтеся, не яко наемницы, но сыны Божии, Господу угодившии;

радуйтеся, яко и звания друзей Божиих удостоившиися.

Радуйтеся, христианскаго благочестия твердое правило;

радуйтеся, православныя веры крепкое исповедание.

Радуйтеся, царствующаго рода Российскаго утверждение;

радуйтеся, страждущаго народа нашего утешение.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Кондак 2

Видящи Пресвятая Дева скорбь, стенание и плач народа нашего, егда смутная времена насташа, умилосердися и ява милость Свою чрез икону, именуемую Феодоровская, во избрании законнаго от Бога Михаила царя, да будет икона та покров и защита ему и всему новоизбранному царскому роду и во утверждение державы Российския. Сего ради мы благодарственно вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разумеша людие Российстии, яко Господь избранием на царство Российское новаго рода от благочестиваго корене утиши нестроения, смуты, мятежи в земли нашей и мир и благостояние Церкви Своей дарова. Мы же к вам, царственнии страстотерпцы, яко рождием от ветви сея благословенныя, со умилением вопием:

Радуйтеся, венец и похвало рода царскаго и священнаго;

радуйтеся, корене благочестиваго преславныя отрасли.

Радуйтеся, Российскаго патриарха Филарета и великия старицы инокини Марфы святое наследие;

радуйтеся, благочестия двоицы сея преславное исполнение.

Радуйтеся, священнаго праотца вашего любовь и ревность о православном Отечестве наследовавшии;

радуйтеся, преподобныя праматере смирение и упование на помощь Божию восприемшии.

Радуйтеся, прадеднаго благословения Божия Матере удостоившиися;

радуйтеся, благословение сие, яко залог, даже до смерти мученическия соблюдшии.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Кондак 3

Сила Божия и промышление Всевышняго явися в рождении твоем, царственный страстотерпче Николае, великому бо чудотворцу Мир Ликийскому уподобився, новый заступник Российския земли показался еси, многия же скорби и болезни, яко праведный Иов, в житии претерпев, ныне с лики мученическими наслаждаешися райскаго блаженства, воспевая Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имея сугубыя заступники и покровители, Иова праведнаго и Николая святителя, в рождении твоем, державный страстотерпче, добродетели тех в сердце стяжал еси. Мы же, благодаряще Бога и дивящеся Его всесильному промышлению о тебе, благоговейно воспеваем сице:

Радуйся, в молитвах святителя Мир Ликийских присно призываяй;

радуйся, того помощию Российскую державу праведно окормляяй.

Радуйся, сердечным попечением о людех тому уподобивыйся;

радуйся, милосердие во всех делех, якоже оный, явивый.

Радуйся, истину и верность во всем житии твоем, яко Иов, сохранивый;

радуйся, кротость и незлобие того в сердце твоем стяжавый.

Радуйся, в тяжких бедах, якоже многострадальный праведник, устнама пред Богом ничимже согрешивый;

радуйся, вся приключшаяся тебе благодарно со смирением терпевый.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Кондак 4

Бурю смущения, воздвизаемую от человек злочестивых в стране нашей, твой державный родитель рукою крепкою укроти и царство Российское цело и нерушимо тебе в наследие даде. Обаче завистию диаволею земля наша в вящшее искушение ввержена бысть и тя, угодниче Божий, отверже. Ты же, святче, провидя сие попущение Божие за грехи людския, усердно Богу воспевал еси: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша наставления державных родителей твоих и праведнаго Иоанна Кронштадтскаго, како подобает православному государю быти, положил еси в сердце, царственный страстотерпче Николае, православие, державу и народ Российский во единстве блюсти. Сего ради мы воспеваем тебе тако:

Радуйся, благочестивых родителей отрадо и утешение;

радуйся, мудрых наставлений исполнение.

Радуйся, издетска вере и благочестию наученный,

радуйся, в любви к Богу и Церкви укорененный;

Радуйся, в верности ко Отечеству и народу своему воспитанный;

радуйся, душу свою за него положити готовый.

Радуйся, царский венец от Бога с благоговением восприемый;

радуйся, дара Духа Святаго на царское служение в помазании миром удостоенный.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Кондак 5

Богосветлая звезда во мраце скорбей благоверней супружнице твоей явился еси, царственный страстотерпче Николае, указуя и возглавляя путь ея, якоже повеле Господь. Мы же, прославляюще ваш благословенный святый брачный союз во Христе, хвалу Богу воздаем, поюще: Аллилуиа.

Икос 5

Видя царственный страстотерпец, яко зарю солнечную, яко Ангела светла, юницу Александру, избра ю себе в благоверную супружницу, православную царицу и матерь народа Российскаго. Мы же, ведуще усердное служение ея, воспеваем сице:

Радуйся, именитаго рода благочестивое прозябение;

радуйся, от лютерския веры к православию образе спасительнаго прехождения.

Радуйся, всем сердцем молитву возлюбившая;

радуйся, о службе Божией сердечно ревновавшая.

Радуйся, словом Божиим и писанием святых отец себе назидавшая;

радуйся, посты церковныя благоговейно соблюдавшая.

Радуйся, русское благочестие достойне восприемшая;

радуйся, истинныя жизни во Христе приобщившаяся.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Кондак 6

Проповедницы чистоты святаго брака во образ единства Христа и Церкве явилися есте, благовернии Николае и Александре Вы бо, благодать сего великаго таинства достойно восприемше, даже до мученическия кончины Христу и друг другу верность сохранили есте, присно воспевающе Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия в стране Российстей, яко прекрасная светила, благоверная царственная чета Николай и Александра, истинная домашняя церковь, супрузи, связуемии союзом любве о Господе. Мы же, прославляюще образ их супружескаго целомудрия и добронравнаго жития в мире сем развращением и грешнем, со благоговением воспеваем сице:

Радуйтеся, всем сердцем Бога взыскавшии;

радуйтеся, в путех Господних непорочно ходившии.

Радуйтеся, чето честная, свыше избранная;

радуйтеся, двоице святая, славою и честию от Бога увенчанная.

Радуйтеся, целомудрие супружеское многочадием прославившии;

радуйтеся, чада своя, яко новосаждения масличная, окрест трапезы Небесныя собравшии.

Радуйтеся, в супружестве сущих благочестно жити научающии;

радуйтеся, мир Христов оным милостивно низпосылающии.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Кондак 7

Хотяще свой дом благочестно устроити, заповеди Господни и брак честен добре соблюли есте, благовернии супрузи Николае и Александро. Темже, многочадием свою домашнюю церковь украсивше и дщери своя, яко мудрыя евангельския девы, воспитавше, в невесты Христу уготовали есте. С нимиже ныне вкупе воспеваете Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новую милость яви Господь народу русскому, добронравныя и целомудренныя дщери благочестивыя царственныя четы: Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. Тыя бо, женам мироносицам подражающия и елей милосердия в душах хранящия, болящим и страждущим усердно послужиша и мученическую смерть за Христа прията. Сего ради прославляем их сице:

Радуйтеся, дщери царевы, обетовании Божиих сподобльшияся;

радуйтеся, заповедь Божию о почитании родителей соблюдшия.

Радуйтеся, царскаго достоинства не посрамившия;

радуйтеся, стихиями мира сего не порабощенныя.

Радуйтеся, людем, сущим в бедах и скорбех, помогающия;

радуйтеся, за врагов своих усердно молящияся.

Радуйтеся, агницы непорочныя, в жертву Богу себе принесшия;

радуйтеся, невесты Христовы, в чертозех Жениха Небеснаго пребывающия.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Кондак 8

Странно и чудно бысть рождение твое, святый царевичу Алексие. Плод бо благославен молитв Саровскаго чудотворца и чаемый царственный наследник родителей быв, слава, надежда и упование явился еси всем концем земли нашея. Сего ради людие Российстии с радостию благодарственно воспеша Богу: Аллилуиа.

Икос 8

К вышним душею детскою, яко Ангел, устремляяся, святый царевичу Алексие, родители, сестры, сродники и ближняя искренне возлюбил еси и, яко агнец незлобивый, руками злочестивых убиен, новый отрок страстотерпец явился еси. Сего ради восхваляем тя сице:

Радуйся, отроча, от утробы матерния Богом предызбранное;

радуйся, чадо, усердными родительскими молитвами к чудотворцу Саровскому России дарованное.

Радуйся, царевичу добролюбезный и кроткий, милосердие в сердце стяжавый;

радуйся, страдальче, многия скорби и недуги измлада безропотно терпевый.

Радуйся, наследниче Российскаго престола, от беззаконных убиенный;

радуйся, наследником Царствия Небеснаго от Бога явленный.

Радуйся, агнче непорочный, яко праведный Авель, умерщвленный;

радуйся, страстотерпче, к лику святых отроков, яко Димитрий царевич, причтенный.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Кондак 9

Всяк благочестивый удивляется о тебе, царю Николае, како ты во времена, егда в земли нашей истина умалися и подавляшеся неправдою, пребыл еси сын верный Святыя Церкве, защитник и хранитель православныя веры, таже исповедник и мученик Христов. Сего ради Церковь Русская, ликующи, Богу вопиет: Аллилуиа.

Икос 9

Ветии зловещаннии тщашася оболгати тя лжою и лестию и истребити память о тебе, царственный помазанниче Божий Николае, кровавым тя нарицающе, обаче погибе память тех с шумом. К тебе же, воистину кровь свою за Христа пролиявшему, Российский народ с покаянием вопиет:

Радуйся, прославления праведников и угодников Божиих добрый рачителю;

радуйся, Кронштадтскаго пастыря и Саровскаго чудотворца усердный почитателю.

Радуйся, православных храмов боголюбивый созидателю;

радуйся, иноческих обителей и монашества благочестивый покровителю.

Радуйся, Святыя Земли и Горы Афонския щедрый благотворителю;

радуйся, духовных вертоградов мудрый попечителю.

Радуйся, возрождения соборнаго начала Церкве Русския устроителю;

радуйся, восстановления всероссийскаго патриаршаго престола ревнителю.

Радуитеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Кондак 10

Спасти и сохранити хотя православное царство Российское цело и нерушимо, святый благоверный царю Николае, и видя ослепление народа твоего, отрекшагося от Царя Небеснаго, такожде и земнаго, в душевных муках оставил еси престол земный. Темже, уповая на милость Господа и себе в руце Божии предав, непоколебим в вере и благочестии пребыл еси, воспевая: Аллилуиа.

Икос 10

Стена и ограждение был еси всем православным людем Российским, святый благоверный царю Николае, избавляя их от нашествия иноплеменников и братоубийственныя брани и мир же, елико возможно, тщался еси имети со всеми. Мы же, ведуще сие, благодарив тебе воспеваем:

Радуйся, пророчески призвавый народы мечи на орала перековати;

радуйся, евангельски сподобивыйся блаженства миротворцев стяжати.

Радуйся, стран словенских надежный защитителю;

радуйся, народов державы Российския сугубый попечителю.

Радуйся, державы Российския мудрый правителю;

радуйся, во бранех искусный и доблий воителю.

Радуйся, дерзостных дел служителей беззакония тайнаго губителю;

радуйся, восставших на Бога и на тя, яко помазанника Его, посрамителю.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Кондак 11

Пения всякаго достойна память ваша, святии царственнии страстотерпцы. Вы бо, образ исповедничества и ревности по Бозе верным людем показавше, заповедаете не мстити злодеющим, яко любы токмо победит зло, паче же прощати гонящим и молитву творити за них, благодарственно поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Светоносный светильник седмочисленный вемы вас, святии царственнии мученицы, царским бо путем шествующе, в жертву благоугодную Агнцу Божию уготоваете себе и невинно смерть приясте. Темже просвещение нам даруйте, озаряюще омраченная сердца наша, и верным путем шествовати научите, прославляющим вас сице:

Радуйтеся, агнцы непорочнии, Христу Пастырю последовавшии;

радуйтеся, образ исповедничества верным людем показавшии.

Радуйтеся, от юности совесть чисту соблюдшии;

радуйтеся, жизни конец достойно восприемшии.

Радуйтеся, седмочисленнии страстотерпцы, во единем дусе Богу представшии;

радуйтеся, кровию мученическою Церковь Христову украсившии.

Радуйтеся, новомученицы, за Русь Святую от безбожных пострадавшии;

радуйтеся, лик страстотерпцев Российских добле восполнившии.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Кондак 12

Благодать изрядну Бог дарова Церкви Российстей, прославив на Небеси святыя царственныя страстотерпцы. Сего ради и мы на земли прославляем вас, яко истинныя хранители и покровители страны нашея, и Богу вопием: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще промышление Божие, подвигшее сердца людей Российских прославити вас, царственнии страстотерпцы, на земли евангельски пожившия и за Христа от безбожных пострадавшия и чудесы по смерти прославившияся, дерзаем воспевати сице:

Радуйтеся, яко прославлению вашему многия люди возрадовашася;

радуйтеся, яко чудесы вашими сердца верных укрепишася.

Радуйтеся, народ Российский к покаянию призывающии;

радуйтеся, отеческия заветы исполняти нас наставляющии.

Радуйтеся, молитвами вашими от междоусобия нас избавляющии;

радуйтеся, в мире и любви со всеми жити нам помогающии.

Радуйтеся, яко образы ваши мироточением прославляются;

радуйтеся, яко в честь вашу храмы созидаются.

Радуйтеся, царственнии страстотерпцы, Руси Святыя похвало и украшение.

Кондак 13

О единодушная великоименитая седмерице, царственнии страстотерпцы, многия скорби, поругания, страдания душевная и смерть телесную за Христа приемшии и венцы небесными от Него увенчаннии! Приимите ныне от нас похвальное прославление и сердечное покаяние и милостивным вашим ходатайством умолите Царя славы мир Церкви нашей даровати, страну в православии, благочестии и единстве сохранити, нам же ожесточения сердечнаго и ослепления избавитися, да сыновне Богу вопием: Аллилуиа.

Этот Кондак читается трижды. Затем читается Икос 1 и Кондак 1.

Молитва святым царственным страстотерпцам

О святый страстотерпче царю мучениче Николае! Господь тя избра помазанника Своего, воеже милостивно и право судити людем твоим и хранителем Церкве Православныя быти. Сего ради со страхом Божиим царское служение и о душах попечение совершал еси. Господь же, испытуя тя, яко Иова Многострадальнаго, попусти ти поношения, скорби горькия, измену, предательство, ближних отчуждение и в душевных муках земнаго царства оставление. Вся сия ради блага России, яко верный сын ея, претерпев, и, яко истинный раб Христов, мученическую кончину прием, Небеснаго Царства достигл еси, идеже наслаждаешися Вышния славы у Престола всех Царя, купно со святою супружницею твоею царицею Александрою и царственными чады Алексием, Ольгою, Татианою, Мариею и Анастасиею. Ныне, имея дерзновение велие у Христа Царя, моли, да простит Господь грех отступления народа нашего и подаст грехов прощение и на всякую добродетель наставит нас, да стяжим смирение, кротость и любовь и сподобимся Небеснаго Царствия, идеже купно с тобою и всеми святыми новомученики и исповедники Российскими прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва царю Николаю II и его семье

Семья царственных страстотерпцев задолго до ее создания переживала жизненные невзгоды добродетельно. Царевич Николай познакомился со своею суженой в юном возрасте. Сначала их связывала крепкая дружба, превратившаяся со временем в удивительные и чуткие отношения. Будущей императрице Александре Федоровне, урожденной германской принцессе Алисе Дармштадской, пришлось отказаться от протестантства и перейти в православие.

Осенью 1894 года, за несколько месяцев до бракосочетания скоропостижно скончался отец Николая, царь Александр III.

Он оставил наследнику трона ценный наказ любить все, что способствует процветанию Российской Империи, и основать правление на вере и правде Всевышнего и законах божественных.

И сам император Николай II верил в святость долга по исполнению монарших обязанностей. По характеру он был мягкосердечен и тактичен.

Через год после венчания родилась первая по счету дочь царя – княжна Ольга. А после нее появилось на свет еще три девочки: Татьяна, Мария и Анастасия. Родители же страстно желали сына и только молитва царской семьи Романовых подарила им мальчика. С Божьей помощью в 1904 году родился цесаревич Алексий. Безграничное счастье затуманивалось врожденным обстоятельством здоровья царского малыша ― у него обнаружилась гемофилия. Каждая капля пролитой крови угрожала смертельной опасностью.

Искренняя вера и глубокая религиозность обособляла царскую чету на фоне русской аристократии того времени. Они не только четко следовали традициям православной церкви, но и совершали паломничества в святые места. Царь Николай Александрович щедро финансировал церковные нужды. За период его правления построено более 250 монастырей и канонизировано множество святых угодников, как никогда не бывало ранее.

Политические недруги царя воспользовались ситуацией, разыгравшейся в стране на фоне Первой Мировой Войны, и организовали смуту среди народных масс. Весной 1917 года самодержец Николай Романов отрекся от престола.

Царская семья была заключена под стражу. В августе того же года их сослали в Тобольск, где они провели несколько месяцев. Последним местом ссылки стал для них Ипатьевский дом в Екатеринбурге. Узники были отрезаны от внешнего мира ужасными условиями тюрьмы, но до последних дней сохранили удивительное благородство, стойкость духа и упование на волю Господа. Молитва страстотерпца царя Николая поддерживала надежду в сердцах верного ему окружения.

В ночь на 17 июля царская семья вместе с преданными придворными была уничтожена жестокой расправой. Большевистские палачи сначала расстреляли всех арестантов, а мертвых добивали штыками.

Словно Христос нового времени император Николай вместе с семьей взошел на российскую Голгофу.

О чем молятся царской семье?

Царская семья Романовых и поныне является эталоном чистоты и праведности. Верующие христиане обращаются с молитвою царю Николаю второму о помощи в следующих случаях:

  • для сплочения семьи;
  • посоветоваться о воспитании детей;
  • при различных заболеваниях внутренних органов;
  • при слепоте и хромоте;
  • при алкоголизме и наркомании;
  • для защиты от опасности;
  • во время военных действий.

Православные верующие возносят молитвы Николаю II и его семье потому, что в их житие и кончине был явлен свет веры Христовой, неподвластный злу и воссиявший в жизни миллионов людей.

Днями памяти царской семьи установлены 17 июля и воскресный день 25 января либо следующее воскресение после него.

Текст молитвы царской семье

Днесь, благовернии людие, светло почтим седмерицу честную царственных страстотерпец, Христову едину домашнюю Церковь: Николая и Александру, Алексия, Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию.

Тии бо, уз и страданий многоразличных не убоявшеся, от богоборных смерть и поругание телес прияша и дерзновение ко Господу в молитве улучиша. Сего ради к ним с любовию возопиим: о святии страстотерпцы, гласу покаяния и стенанию народа нашего вонмите, землю Российскую в любви к Православию утвердите, от междоусобныя брани сохраните, мир мирови у Бога испросите и душам нашим велию милость.

О, святый страстотерпче царю мучениче Николае! Господь тя избра помазанника Своего, во еже милостивно и право судити людем твоим и хранителем Церкве Православныя быти.

Сего ради со страхом Божиим царское служение и о душах попечение совершал еси. Господь же, испытуя тя, яко Иова Многострадальнаго, попусти ти поношения, скорби горькия, измену, предательство, ближних отчуждение и в душевных муках земнаго царства оставление.

Вся сия ради блага России, яко верный сын ея, претерпев, и, яко истинный раб Христов, мученическую кончину приемь, Небеснаго Царства достигл еси, идеже наслаждаешися Вышния славы у Престола всех Царя, купно со святою супружницею твоею царицею Александрою и царственными чады Алексием, Ольгою, Татианою, Мариею и Анастасиею.

Ныне, имея дерзновение велие у Христа Царя, моли, да простит Господь грех отступления народа нашего и подаст грехов прощение и на всякую добродетель наставит нас, да стяжим смирение, кротость и любовь и сподобимся Небеснаго Царствия, идеже купно с тобою и всеми святыми новомученики и исповедники Российскими прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ссылка на основную публикацию